Молитва срещу духа на Далила

МОЛИТВА СРЕЩУ ДУХА НА ДАЛИЛА
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 06.04.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=u4beDfxLZuw&t=7335s

Предлагам ви сега да минем директно към молитвата, скъпи приятели, искам да ви кажа, че е онова, което върши работа. Днес има един проблем, че ние много сме ударили на философия, на спорове, на знание и на други подобни, да знаете, че онова, което върши работа е молитва, молитва с вяра, молитва с Духа. Затова веднага след като вече сме прочели, нека директно да конфронтираме този дух на Далила.
В името на Исус Христос, връзваме всяко началство и власт, което иска да ни открадне и да ни отнеме силата.
Нека се молим за това.
В името на Господ Исус Христос, небесни Боже, ние връзваме всяко началство, всяко филистимско началство, което иска да отнеме нашата сила, която ни е подарена от Бога. В името на Исус Христос, нека да бъдат вързани тези началства и власти, които искат да ни вържат. Сега, в името на Исус, началства, власти, господства, имена, чинове, сили, които са застанали срещу нас, срещу семействата ни, срещу служенията ни и искат да ни вържат, ние ги връзваме в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Нека да кажем: Амин!
В името на Исус Христос от Назарет, всяко началство, власт и сила, които искат да узнаят в какво се състои нашата сила, ние ги отрязваме в мощното име на Исус Христос от Назарет! Сега, в името на Исус, ние връзваме този дух на Далила, отричаме се от него и го връзваме. И ако има Далила в живота ни ние се отричаме от нея, разрушаваме действието и в мощното име на Исус Христос. Слава на Бога! Алелуя!
Изгубва се нещо връзката, не знам какво става. Слава на Бога, значи улучили сме нещо тук и врагът иска да събаря.
В името на Исус, разрушаваме контрола, манипулацията, изкушенията, съблазните на Далила! В името на Господ Исус Христос, съблазните, изкушенията, манипулациите и контрола на Далила разрушаваме сега! В мощното име на Исус Христос от Назарет този дух на предателство, отричаме се от предателство, отричаме се от духа на Далила, от духа на Юда, отричаме се от предателство и разрушаваме всяко дело на предателство в живота, в дома и в служението ни! Алелуя!
Господи Исусе, дай ни откровение върху тайната на голямата ни сила! Дай ни откровение върху тайната на голямата сила, която Ти си ни дал, дай ни откровение върху тайната на голямата вяра, която си ни дал! Господи, името Господно е яка кула и ние се скриваме в името Господно и сме в безопасност, ние се скриваме в Христа Исуса, Който е нашето скривалище и са скрити в Него всички съкровища на премъдростта и знанието. В името на Исус, ние се скриваме под Твоите криле, под Твоите пера, скриваме се под Твоята кръв Исусе Христе, скриваме се под Твоят облак, скриваме се под огнения Ти стълб, в името на Исус Христос!
В името на Исус Христос отказвам да бъда слаб като човек. Нека да кажем: В името на Исус отхвърлям човешката слабост и немощ, в името на Исус отказвам да бъда слаб като човек. В името на Исуса Христа аз приемам силата и мощта на Святия Божий Дух! Слава на Бога.
Сега в името на Исус, всички връзки, с които ни е вързала Далила, нека огънят на Святия Дух да ги изгори като восък, нека огънят на Святия Дух да изгори като кълчища! Всяка една връзка, с която Далила ни е вързала, нека огънят на Святия Дух, който е огън пояждащ да разтопи като восък и да изгори като кълчища в мощното име на Исус! Всяка една филистимска засада в живота ни, в името на Исус Христос огън върху нея! Всяка една филистимска засада в живота ни, в служението ни, в името на Исус Христос, разрушение върху нея! Всяка една демонична засада срещу мен, срещу служението, срещу семейството /молете се/ огънят на Святия Дух и разрушението в името на Господа Исуса Христа! Разрушаваме всяка засада на врага срещу нас в името на Господ Исус Христос от Назарет! Алелуя! Всяка засада на началствата, ние разрушаваме в името на Исус! Всяка засада на началства на тъмнината разрушаваме в мощното име на Исуса Христа! И всичко чрез огънят! Огънят! Огънят! Огънят! Огънят на Бога! Нашия Бог е огън пояждащ.
В името на Исус ние разрушаваме на всички лъжи на Далила, всяка лъжа, всяка измама, всяко изкушение и съблазън на Далила да бъдат разрушени! Всяка засада в дома ни, в служението ни, всяка засада в църквата, всяка демонична засада да бъде разрушена! Всяко предателство в дома ни, всяко предателство в домовете ни, всяко предателство в служението ни, всяко предателство в работата ни, всяко предателство в семействата ни да бъде разрушено в името на Господ Исус от Назарет! Алелуя! Дух на предателство, вън от живота ни! Вън от семейството! Вън от служенията ни! Вън в мощното име на Исуса Христа! Дух на Далила, ние ти заповядваме, вън от нашия живот в името на Господ Исус! Алелуя!
В името на Исус, нека голямата сила, която Бог ни е дал, източника на голямата ни сила, точката на контакт на голямата ни сила, нека да бъде скрита за врага, но да бъде открита за нас. В името на Исус, Боже, ние Те молим всяко нещо, което трябва да бъде запазено в тайна от врага да бъде запазено в тайна от врага. Разрушаваме разузнаването на сатана насочено срещу нас, домовете ни, служенията ни! Разрушаваме всяко разузнаване на сатана в мощното име на Исус! Неговите агенти да бъдат разпръснати в мощното име на Исус! През един път излизат, през седем пътища да бягат!
В името на Исус този дух, който досажда, този настойчив дух на Далила, който досажда и тези настойчиви началства и власти, всяко досаждане с думи, всяко досаждане и настойчивост от страна на сатана да бъде разрушено в името на Исус! Господи, ние Те молим Ти да изпратиш разцепление в армията на врага, разделение в началствата на врага, молим Те да разделиш началствата от Далила в мощното име на Исус Христос! Молим Те, Господи, за гражданска война сред враговете, които са застанали срещу нас в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Алелуя!
Всяко притеснение до смърт да се махне от нас! Всяко притеснение, вън от живота ни, вън от служенията ни, вън от семействата ни! Всяко притеснение, дух на смърт, вън от живота ни, вън от семействата ни, вън от служенията ни в мощното име на Исуса!
В името на Исус Христос отказвам да открия сърцето си пред служители на сатана. Нека кажем: В името на Исус Христос отказвам да открия сърцето си пред сатана, пред Далила, пред филистимски началници, пред служители на сатана!
В името на Исус, Господи, моля Те Твоята сила никога да не се оттегля от мен и никога да не бъда слаб като всеки човек. Нека да се молим: Господи Исусе, моля Те, Твоята сила, Твоето помазание никога да не се оттегля от мен и никога да не ставам слаб като човек, но да бъда силен с Божията сила. Отново: Господи Исусе, моля Те нищо, нито Далила, нито филистимци, нито нищо да не може да ме отдели от Теб, Ти, Който си моята сила и Твоето помазание и Твоята сила никога да не се оттегля от мен! Върни Духа Си върху нас! Върни Духа Си върху нас, Господи! Нека огънят Ти да слезе със сила върху нас! Отказвам да открия сърцето си пред Далила в името на Господ Исус Христос! Нека огънят на Святия Дух да слезе върху парите и върху ръцете, които предават за пари, нека огънят на Святия Дух да слезе и да разкъса тия вериги и да разкъса това робство на сребролюбие и мамон. Ние връзваме духа на мамон и заповядваме, в името на Исус, мамоне, вън от живота ни, вън от домовете ни, вън от служенията ни в мощното име на Исус!
Тя го приспа на коленете си.
Отхвърляме коленете на Далила в името на Исус. В името на Исус, никакви колене на Далила, коленете на Далила. И в името на Исус заповядваме този сън, с който ни е приспала Далила, ти дух на сън и успиване, вън от живота ни! Влюбване в Далила, в блудници, в името на Исус, вън, да се махне! Всяко влюбване в Далила, всяко влюбване в блудници, в предатели, вън от нас в името на Исус! Събуди се! Нека кажем: Събуди се! Стани ти, който спиш, възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос! Всеки дух на приспиване да се махне от нас в името на Исус Христос!
Господи, силата Ти никога да не се оттегля от мен! Нека се молим: Силата Ти никога да не се оттегля от мен! Господи, никога не се оттегляй от мен!
Филистимците го хванаха.
В името на Исус Христос, всеки филистимец, който ни е хванал огънят на Святия Дух върху него! Да се разкъсат връзките на тия филистимсци в името на Исус! Взимаме власт над филистимците и ги връзваме ние!
Избодоха очите му.
В името на Исус, Господи, искаме възстановяване на зрението. Слепота да се махне от очите ни! Слепота да се махне от нашите духовни очи и глухота да се махне от духовни нашите уши. В името на Господ Исус, искаме нови очи да ни дадеш! Отвори очите ни, за да виждаме! Отвори очите ни, за да виждаме! Ти изцеляваш очите, Господи, Ти даваш зрение на слепите, отвори очите ни, за да виждаме. Дай ни видение и дай ни да гледаме с очите на вярата!
В името на Исус Христос, аз избирам да живея с вяра, защото праведният чрез вяра ще живее. Още един път: В името на Господ Исус, избирам да живея чрез вяра, защото праведният чрез вяра ще живее! Решавам да ходя с вярване, а не с виждане. Отново нека кажем: Решавам да ходя с вярване, а не с виждане.
Много хубав стих Притчи 6 глава: 24 Да те пазят от лоша жена, от ласкателен език на чужда жена,
26 защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб, а прелюбодейката лови скъпоценна душа.
Прелюбодейката лови скъпоценна душа. Всеки дух на прелюбодейство и блудство, ние го връзваме.
Този дух на Далила може да ви държи и чрез интернета и чрез телевизията, да бъдете вързани. Но нека да се разкъсат веригите на прелюбодейство, блудство, пожелание, в мощното име на Исус Христос от Назарет! И тази мизерия, бедност, недоимък да се махнат в името на Господа Исуса Христа!
Значи казваме отново: Аз избирам да ходя с вярване, а не с виждане. В името на Исус, ходя с вяра, а не с виждане. Аз гледам на невидимите, които са вечни, а не на видимите, които са временни. Нека да го кажем: В името на Исус гледам на невидимите неща, които са вечни, невидимото царство и невидимия Бог, а не на видимите неща, които са временни. Така че, отвори очите ми, Господи, за да виждам в духа, отвори очите на вярата. Нека се молим, Боже отвори очите на вярата в мен! Господи, отвори очите на вярата в мен! Господи, дай ми пророческо видение. Дай ми пророческо видение, давай ми сънища, пророческо видение, говори ми на сън, говори ми чрез видения, сънища и пророчества в мощното име на Исуса. Алелуя!
Вързаха го
Сега в името на Исус Христос, взимам меча на Духа. Всяка връзка, с която филистимските началници са ни вързали да бъде разкъсана върху нас и върху семействата ни и върху децата ни! Всяка връзка на филистимските началници да бъде разкъсана в името на Исус Христос! Нека да слезе огънят на Святия Дух и да изгори всяка връзка, като фитил да изгори, всяка връзка и всяка верига върху нас да бъде изгорена чрез огънят на Святия Дух в името на Исуса Христа от Назарет!
Медните окови да се разтопят пред огъня на Святия Дух! Нека кажем: Медните окови, с които са ни вързали да се разтопят чрез огъня на Святия Дух! Слава на Бога!
В името на Исус, заповядвам на тъмничната врата на моя дом: Отвори се! В името на Исус, заповядвам на тъмничната врата на моето служение: Отвори се! В името на Исус, заповядвам в тъмницата: Да бъде светлина! В името на Исус, веригите на мрака да паднат! В името на Исус решетките да се строшат! В името на Исус вратите и портите да се отворят! В името на Исус излизаме на свобода. Аз и моят дом излизаме на свобода! Аз и моят дом ще служим на Господа! Аз и моят дом излизаме на свобода в името на Исуса! Отказвам да върша работата на магаре, в мощното име на Исус. Отказвам да меля като магаре в тъмницата. В името на Исус Христос робския хомот да бъде строшен! Помазанието разрушава хомота на сатана – Исая 10:27. В името на Исус, нека помазанието Ти, Господи, да разруши хомота на сатана! Робския хомот на сатана да бъде разрушен! Заповядваме в името на Исус Христос, дух на робство, вън от семейството ми и вън от служението! Всеки дух на робство и наследствен дух на робство – 500 години турско робство, 200 години византийско робство, дух на робство, наследствен дух на робство по майчина линия, по бащина линия много поколения назад чак до корена, хващаме това наследствено проклятие на робство и го изкореняваме в името на Исус! В името на Исус това наследствено проклятие на робство, отиваме чак до корена му и го изкореняваме по майчина и бащина линия, в името на Исус да се разруши! На свобода сме били призовани, не ставаме роби на човеци. Стоим твърдо в свободата, за която Христос ни освободи. Свобода чрез Христос! Благодарим Ти, святи Боже! Благодарим Ти!
В името на Исус, дух на робство, вън! Вън от живота ни! Дух на робство, вън от живота ни! Всеки затвор да се маха от живота ни! Всяка тъмница да се маха от живота ни в името на Исус Христос! Дух на смърт и ад, вън от живота ни, от семействата ни, от служенията ни в мощното име на Господ Исус Христос! Благодарим Ти, Господи!
Сега в името на Исус, Господи, се отричам от бог Дагон, така наречен, от този идол на Дагон се отричам и разрушавам всяка връзка с този идол на Дагон. Тази борба е била между Бог и Дагон, тази борба е била между Самсон и Далила, между Самсон и филистимците, но в името на Исус Христос Дагона да бъде разрушен, храмът на Дагона да бъде разрушен, идолът на Дагона да бъде разрушен в мощното име на Исус Христос и всичките духове, които му служат, вън от живота ни!
В името на Исус ние се отричаме от подигравки, развлечения и други подобни неща. Църквата не е за развличане, църквата не е за подигравки, църквата не е за посмешище, църквата е армия на Господа.
В мощното име на Исус, Отче, ние се връщаме към молитвата. Дай ни дух на благодат и моление! Дай ни дух на благодт и моление, за да побеждаваме. Благодарим Ти, Господи, че Христос умря и победи филистимците, Христос умря на кръста и победи дявола със Собствената Си кръв и възкресение. Нека кажем: Христос умря и възкръсна и победи дявола със Собствената Си кръв и възкресение в моя живот, в моето семейство, в моето служение! Благодарим Ти, Господи!
Храмът. Всеки нечестив храм в моето семейство да бъде разрушен! Всеки нечестив храм в моя род по майчина и бащина линия да бъде разрушен! Всеки нечестив олтар в моя дом и в моя род да бъде разрушен в името на Исус! Всеки нечестив завет в моя дом и в моя род да бъде разрушен в името на Исус! Всеки нечестив обред, церемония, ритуал в моя род, да бъде разрушен в името на Исус! Всяка нечестива вяра в рода ми да бъде разрушена в името на Исуса Христа от Назарет!
И сега, Господи, връзваме всички сили на тъмнината! Всеки нечист дух в дома ми, аз заповядвам да излезе и никога да не се връща повече, в мощното име на Господа Исуса Христа! Благодарим Ти, Господи, отдаваме Ти славата и хвалата!
Всеки идол в бащиния ми дом, както Гедеон разруши идола в бащиния му дом, нека всеки идол в бащиния ми дом бъде разрушен! Всеки идол в майчиния ми дом да бъде разрушен в името на Исус Христос! Разрушаваме идолите!
Всяка точка на контакт с Далила, аз взимам меча на Духа Божието Слово и разрязвам в името на Исус! Всяка точка на контакт с филистимските началници разкъсвам в името на Исуса Христа!
Манипулация. Далила и манипулация. Нека кажем: Дух на манипулация, в името на Исус махни се от живота ми! Дух на манипулация, в името на Исус, махни се от живота ни! Благодаря Ти, Господи! Манипулция, контрол, чародейство да се махне от живота ни в мощното име на Исуса Христа от Назарет!

Поучение за Далила