Молитва за събаряне на крепости

МОЛИТВА ЗА СЪБАРЯНЕ НА КРЕПОСТИ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 25.05.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=SIfStMJusA0&t=5536s

Алелуя! Отдаваме Ти почит и слава, святи Боже и Ти благодарим, в името на Исуса!
Аз ви препоръчвам, когато заставате в молитва, взимайте си лист и пишете на него и се молете. Даже ви препоръчвам в молитви да си имате специална тетрадка, да си записвате молитви, да си записвате Господ какво ви е открил, проблеми, каквито има върху, които да се молите да ги записвате, за да знаете какво е станало, какво става и т.н. да имате молитвен дневник, разбирате ли? И като дойде служител да се моли вие да можете да изложите състоянието на нещата, исторически да кажете как са и фактически как са и т.н.
В името на Исуса Христа от Назарет Синът на Бога, чрез кръвта на Божието Агне и чрез огъня и силата на Святия Дух, Небесни Боже, ние се молим! Ние се молим Господи, в името на Исус да ни направиш мощни Христови войни.
Нека кажем: Направи ме мощен Христов войн! Господи, направи ме мощен Христов войн, войн на светлината в името на Исус. Аз се моля Ти да изпратиш и при мен, както изпрати при Исус Навиев началника на войската, изпрати и при мен, Господи началника на войската, за да воюваме срещу силите на мрака в моя дом! Моля се, Господи, да изпратиш военачалника на Господното войнство в моето семейство, за да воюваме, Господи, за добруването на моя дом, за добруването на моята фамилия и за добруването на моя род, в името на Исус!
Сега в името на Господ Исус аз благославям баща ми и майка ми. Прощавам на баща ми и на майка ми всичко, което са направили и всичко, което не са направили. Нека всеки да го каже това. В името на Исус, аз прощавам на всичките ми роднини по бащина линия, по майчина линия, каквото и да са направили, каквото и да не са направили за мен. И в името на Исус, всяко сатанинско влияние идващо по наследствена линия, по линия на баща ми и по линия на майка ми да бъде отсечено и да бъде изкоренено! Взимам секирата на Божието Слово и отсичам в името на Исус!
Господи, от корен изкоренявам всяко зло влияние върху мен и върху дома ми, което идва по наследствена линия, по бащина линия и по майчина линия, изкоренявам го чак от корена. Всички думи, които са изговорени срещу рода ми и срещу мен, в името на Исус огънят на Святия Дух да ги изкорени и да бъдат изкоренени от корен! Всички думи, които са написани срещу мен и срещу рода ми по майчина и по бащина линия, нека да бъдат изгорени, изкоренени в името на Исуса Христа от Назарет! Всички изговорени думи от служители на сатана и от хора в позиция на власт, всички думи на проклятие да бъдат разрушени и изкоренени чрез огъня на Святия Дух в името на Исуса Христа! Всички думи изговорени вътрешно, не само изговорени с устата, но изговорени вътрешно думи на омраза, нека да бъдат изкоренени и изгорени в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Всяка дума, която баща ми или майка ми, баби и дядовци, всяка една дума, която те са изговорили срещу мен и потомството ми, в името на Исус Христос, всяка дума на клетва да бъде разрушена в мощното име на Исуса Христа от Назарет!
Всяка дума изговорена от хора в позиция на власт върху мен и дома ми да бъде разрушена! Всяка клетва изговорена от учители, разрушавам в името на Исус Христо с от Назарет! Клетва изговорена от пастир или служител на Бога да бъде разрушена в името на Исус Христос от Назарет! Клетва изговорена от организации било то църковни и други срещу мен и рода ми да бъде разрушена в името на Исус Христос! Господи, нека Твоят огън да слезе! Заповядай на Твоите ангели да ни служат, заповядай на Твоите ангели да воюват, заповядай на Твоите ангели да ни пазят!
Всеки дълбок корен на зло в мен и в моя род, издири го, Господи, намери го, Господи, изкорени го с огъня на Святия Дух! Всеки корен на зло, всяко семе на зло срещу мен и рода ми да бъде изсушено в името на Исус и нека да бъде изгорено чрез огъня на Святия Дух!
Всякакви думи, действия, мисли мои, с които аз по някакъв начин съм се проклел, в името на Исус Христос от Назарет, отричам се от тях и нека кръвта на Исуса да ги измие, кръвта на Исуса да измие всички писания, всички зли писания кръвта на Исуса да ги измие. Всички зли думи кръвта на Исуса да ги измие, всички зли мисли кръвта на Исуса да ги измие! Всички зли дела кръвта на Исуса да ги измие в мощното име на Господ Исус Христос се моля. Благодаря Ти, Господи! Открий ми, Господи, причините за злото.
Притчи 26:2 Никакво проклятие не идва без причина.
Всяко болестотворни семе и всеки болестотворен корен в мен и в рода ми, нека огънят на Святия Дух да го изгори. Всяко болестотворно семе и всеки болестотворен корен да бъдат изкоренени в името на Господ Исус и нека огънят на Святия Дух да ги изгори! Всеки болестотворен корен в мен и в семейството ми, всеки дух, който носи със себе си проклятие, всеки дух, който носи със себе си зло и нечистота, всеки дух, който носи със себе си кражба, разрушение, смърт, всеки такъв дух го връзвам в мощното име на Господ Исус Христос според Матей 18 глава. И в името на Исус заповядвам на всеки такъв дух, вдигни се и се хвърли в морето! Вдигни се и се хвърли в морето! Всеки дух на зло в живота и в семейството ми, изкоренявам го в името на Исус и му заповядвам, вдигни се и се хвърли в морето! Духове, които носят болести, в името на Исус бъдете изкоренени! Думи, които носят болести, в името на Исус бъдете изкоренени!
Отричам се от всяко чародейство, всеки окултизъм, идолопоклонство, в рода ми по майчина и бащина линия. Отричам се и разрушавам всякакви завети, нечестиви завети направени в рода ми по майчина и бащина линия и ги разрушавам чрез кръвта на Исуса! Аз имам завет с Всемогъщия Бог чрез кръвта на Исуса Христа. Отричам се и отхвърлям всяка друга кръв освен кръвта на Божието Агне в името на Исус Христос от Назарет.
Всяка сила на тъмнината, която се крие някъде в мен или в дома ми, всяка сила на тъмнината аз заповядвам да се прояви в името на Исус Христос от Назарет! Господи, не искам да има никакво място дявола в мен и в дома ми. В името на Исус не давам място на дявола! В името на Исус не давам място на дявола! В името на Исус не давам място на дявола! Благодарим Ти, Господи, отдаваме Ти слава и хвала!
Сега Лука 17:5
Апостолите казаха на Господа: Придай ни вяра.
Нека кажем: Господи Исусе, придай ми вяра! Господи Исусе, придай ни вяра! Господи Исусе, придай ни помазание! Господи Исусе, придай ни сила! Господи Исусе, придай ни вяра!
6 А Господ рече: Ако имате вяра колкото синапово зърно
Виждате отново семе има тук. Господи, дай ми вяра като семе! Дай ми семето на вярата! Господи Исусе, посей в мен и в дома ми семето на вярата!
Ако имате вяра колкото синапово зърно, казали бихте на тая черница: Изкорени се и насади се в морето, и тя би ви послушала.
Нека кажем сега на всяко едно растение: Всяко едно зло растение, всяко едно зло дърво в мен и в дома ми, в децата ми, всяко едно зло растение и всяко едно зло дърво в името на Исус Христос чрез вяра го изкоренявам! Изкорени се! Изкорени се! Всяко зло в живота ми, изкорени се! Всяко проклятие в живота ми, изкорени се! Всяка болест в живота ми, изкорени се! Всеки провал в живота ми, изкорени се! Разцепление и разделение, изкоренете се! Огорчение, омраза, изкоренете се в името на Исус! Зли думи и зли духове, изкоренете се в името на Исуса Христа!
И сега второто нещо: Насадете се в морето! Насадете се в морето в името на Господ Исус Христос! Насадете се в тъмницата! Насадете се в бездната в мощното име на Исуса Христа! Всяко зло растение, всеки зъл корен, всяко зло семе да бъдат изкоренени и да бъдат насадени в морето в мощното име на Исуса Христа от Назарет!
Отиваме в Матей 21:18:
А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня.
19 И като видя една смокиня край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, освен едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века.
Нека кажем: В името на Исус, всеки зъл корен в нашето семейство, всяко зло семе в нашето семейство, всяко зло растение и дърво в нашето семейство, в мощното име на Исус Христос, всеки демон в нашето семейство, всяка зла дума в нашето семейство, от сега нататък да няма плод от теб до века! Нека кажем: В името на Исус, от сега нататък да няма плод от теб до века! Зли думи и клетви, от сега нататък да няма плод от вас до века! Наследствени проклятия, от сега нататък да няма плод от вас до века! Магии и чародейства, в името на Исус от сега нататък да няма плод от вас до века! В името на Исуса Христа магии, магьосници и т.н от сега нататък да няма плод от вас до века! Всякакви сатанински вериги, от сега нататък да няма плод от вас до века в мощното име на Исуса Христа от Назарет! Всеки нечист дух в дома ми, от сега нататък да няма плод от теб до века! Слава на Бога!
И смокинята изсъхна на часа.
В името на Исус, заповядваме на всички тия зли корени и семена, изсъхнете! Изсъхнете! Изсъхнете! В името на Исус, болести изсъхнете! Сега е времето за туморите и за рака, сложи ръка на болното място и кажи: В името на Исус Христос, тумор, рак, миома, киста, изсъхни, от сега нататък да няма плод от теб до века, изсъхни! Всеки израстък, който не е от Бога е от дявола, в името на Исус изсъхни! В името на Исус, изсъхни! В името на Исус, изсъхни от корен!
Всяка болест на кръвта в името на Исус, изсъхни! Всяка болест на костите, в името на Исус, изсъхни! Всяка болест на очите, в името на Исус, изсъхни! Катаракта да изсъхне в името на Исус Христос от Назарет! Катаракта да изсъхне, да се стопи в името на Исус Христос от Назарет! Вреден холестерол, в името на Исус, стопи се, изсъхни! Туморни образувания, хемороиди, в името на Исус, стопете се и изсъхнете! От сега нататък, вие болести да не дадете плод до века!
Нека кажем: Ти болест, от сега нататък да не дадеш плод до века! В името на Исус, ти немощ, да не дадеш плод до века! От сега нататък зли думи, клетви, заклинания, чародейства да не дадете плод до века в името на Исус!
20 И учениците, които видяха това, почудиха се и казаха: Как на часа изсъхна смокинята?
21 А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните не само ще извършите стореното на смокинята.
Значи Исус казва – ако имате вяра и не се усъмните първо ще извършите стореното на смокинята, значи казва, ако имате вяра и не се усъмните какво ще направите? – ще направите това, което Аз направих на смокинята.
Нека кажем: В името на Исус, Господи, искам вярата, синаповото зърно на вярата, синаповото семе на вярата в сърцето ми. В името на Исус взимам синаповото семе на вярата и го посявам в моето сърце! В името на Исус, заповядвам на теб дух на съмнение, излез от сърцето ми! Кажи: Съмнение, излез от сърцето ми! Неверие, излез от сърцето ми! Колебание, излез от сърцето ми! Страх, излез от сърцето ми в името на Господа Исуса Христа от Назарет! Алелуя!
Вяра, изпълни сърцето ми! Дух на вяра, изпълни сърцето ми в името на Исус! Отче, дух на вяра в моето сърце! Дух на вяра в моето сърце!
Значи ако имаме вяра и не се усъмним ще извършим стореното на смокинята, тоест ще можем да я изсушим. Благодарим Ти, Господи! Но не само това:
Даже, ако речете на тоя хълм /или на тази планина/: Вдигни се и хвърли се в морето
Къде? – в морето. Виждате ли Господ дава дирекция, дава адрес на планината къде да иде. Каза на планината къде да отиде? – в морето. Лука 17:6 какво каза за дървото, да го изкорениш и къде да го сложиш? – в морето. Виждате морето образ на бездната, всички тия неща трябва да отидат там.
В името на Господа Исуса Христа всяка планина в моето сърце, вдигни се и се хвърли в морето в името на Господ Исус Христос! Всяка планина в моето тяло, вдигни се и се хвърли в морето в името на Исус! Всяка планина в моето семейство, вдигни се и се хвърли в морето в името на Исуса Христа от Назарет! Всяка планина, нека огънят на Святия Дух да я разтопи в името на Исус!
Планините се топят като восък
Планината да се стопи като восък пред присъствието на Бога! Планината да се стопи като восък пред огъня на Святия Дух! Планини от болести да се стопят като восък пред присъствието на всемогъщия Бог, в името на Исуса Христа от Назарет!
И всичко, каквото и да поискате в молитва като вярвате, ще получите.
Целият гръб те боде като на иглички. Господ те изцелява, приеми изцелението си! В името на Исус ангелът да Господа действа. В името на Исус, приемете своето изцеление! Приемете своето изцеление! В името на Исус приемете освобождение!
В името на Исус също, заповядваме на бурите в живота.
23 И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха след Него.
24 И, ето, голяма буря /голяма буря, който има голяма буря/ се надигна в езерото, така че вълните покриваха ладията; а Той спеше.
Всяка буря, която се е надигнала срещу нас, всяка буря, която се е надигнала срещу мен, всяка буря, която се е надигнала срещу дома ми, всяка буря, която се е надигнала срещу служението ми, в името на Исус Христос Божият Син я смъмрям! Смъмрям бурята, смъмрям вълните в името на Исуса!
Голяма буря се надигна в езерото, така че вълните покриваха ладията; а Той спеше.
25 Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси ни! Загиваме!
Нека кажем: Господи Исусе, спаси ни! Господи Исусе, освободи ни! Господи Исусе, изцели ни! Господи Исусе, спаси семейството ми! Господи Исусе, изцели семейството ми! Господи Исусе, освободи семейството ми! Господи Исусе, спаси ни! Господи Исусе, изцели ни! Господи Исусе, освободи ни!
26 А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци?
В името на Исус Христос, аз отхвърлям всеки страх и маловерие и заповядвам на духа на страх и маловерие, излез от мен, излез от дома и излез от децата ми! В името на Исус Христос, дух на страх и маловерие, излез от мен, излез от дома ми в мощното име на Исуса Христа! Страх и маловерие, вън в името на Исуса Христа!
Тогава Той стана, смъмри ветровете и вълните, и настана голяма тишина.
Сега, в името на Господ Исус Христос, ние смъмряме всеки вятър, който е застанал срещу нас! Ние смъмряме всяка буря, която е застанала срещу нас, в името на Исус, смъмряме всички вълни и морето, което е застанало срещу нас!
Смъмри морето – казва на гръцки тук.
Не вълните, а морето, точно морето трябва да смъмри. Смъмряме морето, което е застанало срещу нас в името на Исус Христос и заповядваме да настане тишина! Да бъде тишина в името на Исус! Искаме Господния мир! Искаме Христовия мир, Христовата тишина! Нека кажем: Да бъде тишина в сърцето ми! Да бъде тишина в семейството ми! Да бъде мир и спокойствие в сърцето ми!
Нека да кажем: В името на Исус всяко безпокойство, страх, ужас, гняв да се махне от мен! В името на Исус да бъде Христовия мир в сърцето ми, Христовия мир в семейството ми! Да бъде тишина! Господния мир, Господната почивка, Господното спокойствие в името на Исуса Христа!
27 А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се покоряват?
И така, в името на Исус, ние заповядваме на ветровете в живота ни и вълните в живота ни да ни се покорят! В мощното име на Исус Христос, всяка вълна, която идва срещу нас предварително я връзваме и заповядваме да се успокои! В името на Исус, всеки вятър, който е застанал срещу нас /вие знаете, че вятър и дух е същата дума на гръцки/. Така че в името на Исус, връзваме всеки дух, всеки вятър, който се противопоставя на нас и домовете ни, на служението ни и заповядваме в името на Исус Христос, вятърът да спре! В името на Исус, заповядваме мир, спокойствие, радост в домовете ни!
Слава на Теб, Господи, алелуя! Слава на Исус! Благодарим Ти, Господи, в името на Исуса Христа!
Пробив искаме! Искаме пробив! Искаме пробив! Смъмряме морето, смъмряме ветровете. Искаме пробив в името на Исус! Пробив!
Слава на Бога! Слава на Исуса!
В името на Исус, бъдете благословени! Обичаме ви и ви благославяме в името на Господа Исуса Христа от Назарет!
Сега, в името на Исус Христос прилагам кръвта на Господ Исус Христос върху мен, дома ми и служението. Кажи: Прилагам кръвта на Господ Исус Христос, покривам себе си, дома си, служението с кръвта на Господ Исус Христос! Покривам църквата с кръвта на Господа Исуса Христа!
В името на Исус Христос, чрез силата на Христовия кръст обявявам победа. Победа, победа, победа чрез кръста на Христос! Алелуя! Дървения кръст! Дървения кръст на благословението, дървения кръст на победата, дървения кръст на живота! Победа чрез кръвта! Победа чрез кръста! Победа чрез Христосви кръст! Победа чрез името на Исус. Скривам се в името на Исус. Аз и моят дом се скриваме в името на Исус! Аз и служението се скриваме в името на Исус. Прибягвам в името на Исус!
Името Господно е яка кула, праведният прибягва в него и е в безопасност.
Побеждавам дявола чрез кръвта на Исус. Взимам меча на Духа Божието Слово и прилагам меча на Духа Божието Слово върху себе си и върху моя дом. Меча на Духа, меча на победата Божието Слово в моето сърце. Божието Слово на моята уста. Божието Слово в моето сърце и Божието Слово в моята уста в името на Исус Христос от Назарет!
Сега в името на Исуса прилагаме огъня на Святия Дух. Святия Дух и огън, святия Дух и сила! Святият Дух и огън върху мен дух, душа и тяло! Святия Дух и огън, Святия Дух и сила върху семейството ми и върху служението ми! Святия Дух и огън, Святия Дух и сила в името на Господ Исус!
Сега в името на Исуса връзваме всякакви демонични действия, всякакви демонични личности на земно ниво в поднебесната. Връзваме ги и в името на Исус ние освобождаваме легиони от ангели, в името на Исус изпращаме легиони от ангели, освобождаваме легиони от ангели да воюват в нашите битки, да ни служат и да ни охраняват. Нека кажем: Легиони ангели с мечове, както оня ангел беше с изваден меч, ангели с извадени мечове. Господи, изпрати Твоите ангели от небесата по стълбата, небесната стълба Христовия кръст, изпрати Твоите огнени служители, изпрати Твоите ангели, Господи и ги изпращай сега и през нощта и на сутринта, и през деня, и вечерта, и през нощта, в името на Исус постоянно изпращай Твоите ангели. Огнени коне, огнени колесници! Огнени коне, огнени конници, огнени колесници в името на Господ Исус Христос от Назарет!
Взимам властта, която ми е дадена от Господа Исуса Христа от Назарет, обличам цялото Божие оръжие, което ми е дадено от Господа Исуса, въоръжен войн в името на Исус! Кажи: Господи, направи ме Христов войн! Направи ме силен Христов войн! Господи Исусе, направи ме силен Христов войн!
Вземам оръжието на поста, вземам оръжието на молитвата в името на Исус! В името на Исус, помогни ми да постя и да се моля! Отче небесни, помогни ми да постя и да се моля!
Сега в името на Исус Христос изпращам благословение. В името на Господ Исус Христос аз благославям дома си, благославям децата си, благославям родителите си, благославям роднините си, благославям братята и сестрите, благославям Христовата църква в името на Исус! Благославям кръвта на Христос, тялото на Христос! В името на Исус благославям християните, в името на Исус благославям народа на Израел! Включително благославям и себе си, кажи. В името на Исус Господ да ни благослови и да ни опази, Господ да осияе с лицето си над нас и да ни покаже милост, Господ да издигне лицето Си над нас и да ни даде мир.
Хайде сега ще го направим като молитва: Господи Исусе, благослови ни и опази ни, осияй с лицето Си над нас и покажи ни милост, Издигни лицето Си над нас и ни дай мир в името на Господ Исус Христос!
Сега в името на Исус аз и вас ви благославям всичките. Слушайте! Господ да ви благослови и да ви опази! Господ да осияе с лицето Си над вас и да ви покаже милост! Господ да издигне лицето Си над вас и да ви даде мир в името на Исус Христос от Назарет! Да ни благослови и да ни пази – охрана. Господи, пази ни! Осияй с лицето Си над нас. Господи, благослови ни и ни опази, охранявай ни! Господи, осияй с лицето Си над нас, слънцето на Правдата да осияе, да изгрее с изцеление в лъчите Си, с изцеление в крилата Си! Осияй с лицето Си над нас с изцеление и покажи ни милост! „Сине Давидов, смили се за мене“ – и Той го изцели. Господи, издигни лицето Си над нас и ни дай Христовия мир. В името на Исус Христовия мир върху нас. Алелуя!
А така, благодаря ви, че ни благославяте, голяма сила има това, което ни отговаряте. Благословение! Благославяйте братята и сестрите, благославяйте църквите. Проклятия само срещу делата на дявола и проклятия само върху семената на дявола и неговите корени трябва да изговаряте, не върху хора. Слава на Исуса! Благодаря Ти, Господи!
Нека преди да завърша да направим една молитва за пробив.
Всяка крепост на сатана в живота ни, всяка стена изградена от сатана в живота ни в името на Исус, нека да рухне! Нека да рухне! Всяка крепост и всяка стена изградена от сатана в умовете ни, нека да рухне! Всяка крепост и всяка стена изградена от сатана в семействата ни – разделения, разцепления, омрази и други, всяка крепост и всяка стена изградена в семействата ни, нека да рухне в името на Исус Христос! Искаме единство и любов в домовете. Мир, единство, любов и радост в домовете ни! Всяка крепост и всяка стена в домовете ни, нека да рухне в името на Исус! Всяко нечестиво създание и всеки нечестив плод, всеки нечестив корен и растение нечестиво, нека да слезне огънят на Святия Дух и да го изгаря, да го изгаря, да го изгаря от корен! Огънят на Святия Дух да изгаря от корен семената, корените, растенията и плодовете на сатана в живота ни в името на Исус! Извикваме огъня от небето! Огън от небето! Господи, отвори небесните врати, небесните порти отвори, Господи, нека да се излее благодат върху благодат върху нас! Излей благодат върху благодат чрез името на Исуса Христа! Излей благодат върху благодат!
Всяка затворена врата, която сатана е затворил в името на Исус да бъде строшена! Всяка затворена врата, която сатана е затворил, нека огънят на Святия Дух да я изгори и да я отвори в името на Исус Христос! Заповядваме на затворените врати, отвори се в името на Исус! Отвори се! Отвори се! Ти затворена врата с години, с десетилетия, отвори се в името на Исус! Заповядваме на морето да се разтвори, за да минем по сухо! В името на Исус, заповядваме на морето да се разтвори, за да минем по сухо! Освобождение! Разтвори се в името на Исус! Заповядваме на морето да се разтвори в името на Исус! Невъзможното става възможно, искаме чудесата на Бога в името на Исуса Христа! Слава на Бога!
Огън, огън, огън, огън в името на Исус! Дай ни дарбите на Святия Дух! Дай ни помазанието и дарбите на Святия Дух! Дай ни небесни Боже, помазанието и дарбите на Святия Дух в името на Исуса Христа! Дарбите на Святия Дух да функционират в нас и чрез нас в името на Исуса Христа!
Крепости падат, зли корени се изкореняват, лоши основи се изкореняват, постройки на сатана се събарят в нас и в домовете ни в мощното име на Исуса Христа от Назарет, болести се изкореняват.
Слава да бъде на всемогъщия Бог! Благодарим Ти Святи Боже, благодарим Ти и Ти отдаваме славата и хвалата в името на Исуса Христа от Назарет!
Братя и сестри, какъвто и проблем да имате наблягайте на поста, наблягайте на молитвата.
Ето: „Намериха ми мазнина в бъбрека“ – пост, сестра, пости, моли се и мазнината ще си отиде. В името на Исус да се стопи!
Този род не излиза, освен чрез пост и молитва.
Пост и молитва, приятели! Пост и молитва за изцеление, пост и молитва за освобождение, пости и молитва за освобождение от неверие. Пост и молитва! Народът забрави поста и молитвата. Последния път като постихме, ние вече днес свършваме този пост, за който бях казал 42 дена, от 13 април до днес, днеска приключва постът. За някои приключва, за други не приключва. Въпроса е, че този пост, който беше 42 дни в духа усетих, че не бяха много хората, които го взеха сериозно този пост, губи се по този начин. Господ иска изграждане на войска. Затова всяка седмица трябва да имаш ден пост, даже да има пост и да се ограничавате от някои неща, ограничаване от храни. Божият народ трябва да се събуди. Силни духовно, да затлъстеем духовно, както казва:
Хомотът ще се разруши поради тлъстината ти.
Духовно затлъстяване, не физическо затлъстяване. В името на Исус, физическите тлъстини да се стопят! В името на Исус, мазнини в бъбреците, мазнини в черния дроб, мазнини във вените и в артериите, вредни мазнини да бъдат стопени в името на Исус Христос!
Значи тук брата казва: „Помолете се за мен, за да мога да постя. Преди постех, сега не мога да постя един ден“. В името на Исус те развързваме, бъди свободен, можеш да постиш. Съпротиви се до кръв в борбата срещу греха.
Бдете, постете и молете се, за да не падате в изкушения.
В борбата с изкушенията пост и молитва в името на Исуса Христа от Назарет! Боже, дай ни сила за пост! Дай ни, Господи, сила за молитва!
Ето, има някои хора, които не спират поста. Бог да ви благослови! Обаче има хора, които не взимат сериозно поста, трябва да се вземе сериозно, защото това е сериозна духовна практика. Как постите? – има поучения в Ютюб, има библиотека, лист, който е с различни видове теми, едната от тях е пост и молитва. Влезте в Ютюб и ще видите как трябва да се пости. Пост и молитва!
Господи, дай ни сила да постим! Господи, дай ни сила да се молим, в името на Господ Исус Христос от Нзарет! Алелуя!
Скъпи приятели, благодатта на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца, общението на Святия Дух да бъде с всички вас!
Молете се за нас всеки ден, благославяйте ни в името на Исус всеки ден. Споменавайте имената ни, дори в молитва като кажеш: „Господи, моля се за брат Пламен и сестра Мария“ само това да кажеш, дори само това да кажеш в молитвата има сила. В името на Исус се моля за Пламен и Мария Петрови! Молете се за нас за пробива.

Реклами