Слово и молитва върху Колосяни 1 глава

СЛОВО И МОЛИТВА ВЪРХУ КОЛОСЯНИ 1 ГЛАВА
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 06.07.2017г.

Приятели, нека да преминем към Божието Слово. Да отидем на книгата Колосяни 1 глава, аз ще чета от православния превод:
1. Павел, апостол на Иисус Христос по Божия воля
Слава на Бога да кажем, Господ призовава Своите служители. Забележете Павел казва – апостол изпратен от Господа Исуса Христа, обаче по Божия воля. Скъпи приятели, ние трябва също да бъдем по Божията воля, всеки един от нас трябва да бъде по Божията воля. Ето, както той е апостол по Божия воля – Колосяни 1, апостол по Божията воля, пастор по Божията воля, пророк по Божията воля, всеки един по Божията воля да бъде. Алелуя.
и брат Тимотей,
2. до светите и верни в Христа Иисуса братя в Колос:
Забележете, Павел пише до святите и верни братя. Значи трябва да бъдем и святи братя и трябва да бъдем и верни братя, някои са святи, но не са верни, трябва да бъдем и святи и верни. Трябва да бъдем верни на първо място на Бога и освен това трябва да бъдем верни на човеците, защото има хора, които казват верни са на Бога, обаче неверни на човеците. Обаче ако не сме верни на човеците как ще бъдем верни на Бога, не е много сигурна работата.
благодат и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Благодат и мир. Нека сега да се помолим така: Благодат и мир от нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Благодат и мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа в името на Исус.
Скъпи приятели, моля се сега и вие се молете за мен: Благодат и мир върху вас от Бога нашия Отец и от Господ Исус Христос. Така можете да си благославяте децата. Ето, сега ще изговоря на моята съпруга тук: Благодат и мир върху теб и върху дома ни от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Благодат и мир! Господ да изпрати дух на благодат и дух на мир върху вас в името на Исуса Христа.
Като го казва това нещо той не казва празни приказки, едно, че Сввятия Дух е Дух на благодат и мир, отделно, че Господ праща и ангели с тези имена. Благодат и мир върху вас от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа!
Павел започва писмото си с изпращане на сили от Бога.
3. Благодарим на Бога и Отца на Господа нашего Иисуса Христа, молейки се винаги за вас
И нека сега да кажем: Благодаря Ти, Боже и Отче на Господа нашия Исус Христос, като се моля за семейството ми, като се моля за служението ми, като се моля за църквата, като се моля за всеки един, който участва в тези богослужения. Благодаря Ти Боже и Отче на нашия Господ Исус Христос, като се моля за всеки един, който участва в нашите богослужения и за семейството ни, и за служението ни, в името на Господа Исуса Христа от Назарет.
4. понеже чухме за вашата вяра в Христа Иисуса и за любовта ви към всички светии,
Вяра в Христа Исуса и любовта към светиите. Забележете, вярата действа чрез любов. Вяра в Христос дава резултат любов към светиите. Вяра в Христос не дава резултат критика на светиите, а дава резултат любов към светиите.
Нека да кажем така: Господи, дай ни вяра в Христос, укрепи вярата ни в Христос, умножи вярата ни в Христос. Още един път: Небесни Боже, укрепи вярата ни в Христос, умножи вярата ни в Христос, съгради вярата ни в Христос.
И още една молитва: Небесни Боже, научи ме да обичам Твоите светии! Нека се помолим заедно: Небесни Отче, научи ме да обичам Твоите светии! Небесни Отче, научи ме да обичам Христа Исуса и Твоите светии. Амин.
5. при надеждата на отреденото вам на небесата, за което по-преди чухте от истинското слово на благовестието
Нека сега да се помолим пак и да кажем: Небесни Боже, утвърди надеждата си в мен, укрепи надеждата си в мен, надежда за небесата, надежда за наследството ни на небесата, надежда за възкресяването на мъртвите, надежда за спасението. Още един път: Небесни Боже, укрепи в сърцето ми надеждата, Божията надежда, надежда за небесата, надежда за възкресяване на мъртвите, надежда за вечен живот, надежда за спасение, надежда за небесното наследство в името на Исус.
при надеждата на отреденото вам на небесата, за което по-преди чухте от истинското слово на благовестието
И нека сега да се помолим за благовестието. Небесни Татко, аз Те моля в името на Исус истинското слово на благовестието да бъде в сърцето ми. Господи Исусе Христе, нека истинското слово на благовестието да бъде в сърцето ми! Господи Исусе Христе, искам истинското слово, истинското семе на благовестието в моето сърце! Господи Исусе Христе, искам истинското слово на благовестието, истинското семе на благовестието да бъде в моята уста! Господи Исусе Христе, искам истинското слово на благовестието да бъде в моя дом и в моето служение! Амин.
6. /благовестието/, което пребъдва у вас, както и в цял свят, и принася плод и расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат
Нека пак да се помолим. Господи, нека словото на благовестието, истинското слово на благовестието да пребъдва в мен, истинското слово на благовестието да пребъдва в дома ми, истинското слово на благовестието да пребъдва в служението ми, в името на Исуса Христа се моля! Алелуя! Нека Твоето благовестие да принася плод в сърцето ми и да расте! Нека Твоето благовестие да принася плод в семейството ми и да расте, нека семето на благовестието да принася плод чрез служението ми и да расте. Нека словото на благовестието да принася плод в църквата ни и да расте в името на Исус. Амин.
което пребъдва у вас, както и в цял свят, и принася плод и расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат
Нека сега да се помолим и да кажем: Небесни Боже, дай ми да познавам истински Божията благодат. Исусе Христе, дай ми истински да позная Христовата благодат, да познавам истинската Божия благодат, в името на Исуса. Амин, алелуя!
7. както се и научихте от Епафраса нашия възлюбен сътрудник, който е верен служител Христов заради вас,
8. и ни възвести за вашата чрез Духа любов /или в Духа любов/.
9. Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да просим, щото вие да имате пълно познание на волята Му във всяка премъдрост и духовно разбиране
Виждате Павел тук се моли за колосяните, нека и ние се молим и всеки да се моли за семейството си, за църквата си. Господи Исусе Христе, дай ни да имаме пълно познаване за Твоята воля във всяка премъдрост и духовно разбиране.
Ето, това е молитва, вижте тук библейска молитва. Господи Исусе Христе, дай ни да имаме пълно познаване на Твоята воля във всяка премъдрост и духовно разбиране. Господи Исусе Христе, дай ни да имаме пълно познаване на Божията воля във всяка премъдрост и духовно разбиране. Амин.
10. та да постъпвате достойно за Бога, като Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването Бога
Нека да кажем: Дай ни, Господи, да постъпваме достойно за Бога. Исусе, дай ни да постъпваме достойно за Бога, да Му угаждаме във всичко, помогни ни, научи ни да угаждаме на Бога във всичко, да принасяме плод във всяко добро дело. Дай ни, Господи, да принасяме плод във всяко добро дело. Дай ни, Господи, да растем в познаването на Бога. /Вижте колко молитви има тук/. Исусе Христе, дай ни благодат да растем в познаването на Бога – виждате има растеж тук.
Исусе Христе, Господи, дай благодат на семейството ми, на децата ми да растат в познаването на Бога! Исусе Христе, Господи, дай на църквата да расте в познаването на Бога! Амин.
И така, нека да се върнем защото това е много богат материал.
Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да просим, щото вие да имате пълно познание на волята Му
Господи Исусе, дай ми да имам пълно познание на Твоята воля във всяка премъдрост и духовно разбиране, да постъпвам достойно за Бога като Му угаждам във всичко, като принасям плод във всяко добро дело и раста в познаването на Бога. Амин.
Хайде още един път ще се помолим, молете се с тази молитва. Господи Исусе Христе, дай на мен и на дома ми да имаме пълно познаване на Твоята воля във всяка премъдрост и духовно разбиране, да постъпваме достойно за Бога като Му угаждаме във всичко, като принасяме плод във всяко добро дело и растем в познаването на Бога. Амин.
11. като се укрепявате с всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост, Божия премъдрост
Укрепявай ни, Господи, с всякаква сила! Укрепявай ни, Господи, с Твоята сила, укрепявай ни, Господи с Твоята славна мощ.
Ето, искаме да бъдем силни, нали? Ето ви молитва. Укрепявай ни, Господи, с Твоята всемогъща сила, укрепявай ни, Господи, с Твоята славна мощ за пълно търпение и великодушие с радост. Укрепявай ни да бъдем търпеливи, дълготърпеливи, великодушни и радостни в името на Исус.
12. като благодарите на Бога и Отца, Който ни направи способни да участвуваме в наследството на светиите в светлината
Отче небесни Боже, благодарим Ти, че Ти ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината. Благодаря Ти за Твоето наследство! Благодаря Ти за наследството на вечния живот! Благодаря Ти за наследството на всичките Твои обещания! Благодаря Ти за наследството, което имам чрез Новия завет! Благодаря Ти за Твоята светлина! Нека да бъде светлина в мен, нека да бъде светлина в дома ми, нека бъде светлина в служението ми, в църквата, в работа, в бизнес. Нека бъде светлина в мен в името на Исус Христос!
13. избави ни от властта на тъмнината и ни премести /или пресели/ в царството на възлюбения Си Син
Нека да кажем: Благодаря Ти Боже, в името на Исус Христос, че ме избави от властта на тъмнината и ме пресели в царството на възлюбения Си Син! Благодаря Ти, небесни Боже, че Ти ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на възлюбения Си Син!
Вижте колко интересно тук думата власт кореспондира с царство, забелязвате ли? Има такива някакви обяснения в Библията много финни, както тук казва, че Бог ни избави от властта на тъмнината и ни пресели не във властта на възлюбения си Син, а в царството, забелязвате ли? Тоест тук са взаимнозаменяеми двете думи – власт и царство, царството на Бога е властта на Бога.
Нека да погледна аз тук в Колосяни 1:13
Който ни освободи – казва тук
Избави, освободи, като казва избави – освободи ни. Слава на Бога за освобождението. Виждате ли, Господ ни освободи
от силата – ексосия
Тук от властта. Значи освободи ни
от силата на тъмнината – скотос – вижте каква дума, от където идва думата скот. Значи животинското иска да каже си е тъмнина.
и ни пресели в царството – василеа – на Неговия възлюбен Син.
Алелуя, благодаря Ти, Господи!
Значи Той ни избави от властта на тъмнината. Нека да кажем пак: Небесни Татко, благодаря Ти, че Ти ме избавиот властта на тъмнината и ме пресели в царството на възлюбения Си Син. Избави ме от царството на тъмнината и ме пресели в царството на светлината в името на Исус Христос.
А който не е още освободен, който е още в греховете си и не се е обърнал може сега да се моли с тази молитва: Господи Исусе Христе, избави ме от властта на тъмнината и ме премести в царството Божие! Господи Исусе Христе, освободи ме /тук избави ме означава освободи ме/, освободи ме от царството на тъмнината и ме пресели в Божието царство, премести ме в Божието царство, Господи Исусе. Алелуя!
14./възлюбения Син/ в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му и прошка на греховете
Вижте, тук православният превод е точно както вярвах, че трябва да бъде. Ако видите в някои от вашите преводи първо това „чрез кръвта Му“ го няма в някои от преводите и второто нещо, което е запетайка – прошката на греховете, дори да го има.
В Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му – номер едно изкупени и номер две – и прошката на греховете ни, защото това са две неща, не едно нещо. Първо всме купени, ние сме купени с кръвта на Исус заедно с греховете ни и след като сме купени с греховете тогава вече и греховете са ни простени. Както примерно купен си с дрипавите си дрехи, купен си не само ти, но заедно със всичките си дрипави, мръсни дрехи, всичките боклуци, купен си с всичко това и след това ти маха, съблича ти мръсните дрехи, изхвърля ги, изагаря ги, потапя те във водата на водното кръщение и те изкъпва и ставаш чист и свят, след това даже те облича с дрехи на праведност. Така че това са различни стъпки. Тук казва:
В Исус имаме изкуплението си чрез кръвта Му и прошката на греховете.
Нека даже това да го изповядаме: В Исус, в Божия Син имам изкуплението си чрез кръвта Му и прошката на всичките ми грехове. Още един път да се помолим така, това е молитва на изповед на вяра: В Сина на Бога имам изкуплението си чрез кръвта Му и прошката на греховете ми.
Изкупление значи купен, тоест купен не с пари, а с кръв. Ние сме купени не с пари, а с кръв. Нека да кажем: Аз съм купен не с пари, нито със злато, но със скъпоценната кръв на Исус Христос! Благодаря Ти, Боже!
Аз искам да направим тук връзка между това, което четем в момента и нека да отидем на Псалм 107:2, защото много хубава е връзката тук, по православно е 106:
Така да кажат избавените от Господа – казва, а нашият превод казва „изкупените от Господа“.
Така нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на врага.
Ръката говори за власт, значи, които Той изкупи от ръката или от властта на врага. Интересно тази дума тук враг е използвана, обаче аз забелязах и не мога да разбера защо това така се получава, интересното е, че думата е цар.
Така нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на врага.
Значи ние сме изкупени от кое? – от властта на врага, ние сме купени. Забележете нещо тук хубаво, нещо интересно. Връщам се отново на Колосяни 1:14
В Него имаме изкупление
Изкупление чрез Неговата кръв. Ние сме изкупени първо от властта на сатана и след това са простени греховете ни, забелязвате ли? Нека да кажем: Благодаря Ти, Господи, в Христос съм изкупен от властта на сатана чрез святата кръв и греховете ми са простени. Благодаря Ти, Господи, за святата кръв на Исус Христос! Чрез кръвта на Исус Христос аз съм изкупен от властта на сатана и са простени всичките ми грехове.
Е това е благодат! Алелуя! Изкупление чрез кръвта – подчертайте си го. Някои Библии ще ви кажат, че това го няма в еди какъв си превод и т.н. интересно силните неща все ги няма в някои преводи. Значи трябва да се внимава много, защото се изкривяват постепенно нещата и в един момент можем да се окажем с някоя безсилна Библия в ръце. Затова трябва да се държи много на старите преводи, защото в тях нещата, въпреки че има стари думи, но там са неподправени нещата, докато в днешно време много хитрости вече има, много измами има, просто Словото се опитват по всякакъв начин да го извъртят за да може да отслабне. Като няма Словото на Бога става слаб човек. Както казва:
Виното ви се смеси с вода и среброто ви с шлака в Исая 1 глава.
Да не се смеси виното – живота, с вода, да отслабим живота и среброто – словото, да не се смеси с шлака, с плътски работи вътре. Нека да се помолим така: Господи, моля Те, виното да не се смеси с вода, нито среброто да се смеси със шлака, в името на Исус. Искаме истинското, неподправено чисто свято слово на Бога. Алелуя.
15. и Който е образ на невидимия Бог, роден преди всяко творение;
Нека да кажем: Христос е образ на невидимия Бог! Христос е образ на невидимия Бог роден преди всяко творение. Забележете, Той не е сътворен, ние сме сътворени чрез Адам и сме новородени чрез Христос, защото Той е роден, ние сме новородени. Роден, не сътворен. Така, че дяволът колкото и да се опитва да се прави на подобен на Христос той е творение. Ако погледнете в Словото да видите каква разлика има между нашия Господ – 14 глава на Исая и 28 глава на Езекиил пише много за него.
Езекиил 28:13 Ти беше в Едем, в Божията градина
Това, което го говори не го говори за тирския цар, защото той не е бил в Божията градина, нали?
Ти бешев Едем, в Божията градина, твоите дрехи бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден.
14 Ти беше /ти беше обаче/ херувим помазан за да осеняваш; и Аз те поставих за това, ти беше на святата Божия планина, ходеше сред огнените камъни.
15 Ти бе съвършен в пътищата си от деня, когато бе сътворен, докато не се намери беззаконие в тебе.
Тук се казва как са били приготвени тъпанчетата, свирките и т. н. „в деня, когато ти беше сътворен“ – казва. Забележете думата сътворен или създаден. Виждате в 13 стих на 28 глава на Езекиил ясно е казано за сатана, че той е бил сътворен, докато нашия Господ Исус Христос не е сътворен, Той е образ на невидимия Бог и е роден преди всяко творение. Алелуя! Роден преди всяко творение.
направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден.
Виждате, че той е бил подготвен да бъде водач на хвалението, но той се провали.
Но ето тук само малко коментар правим във връзка с Исус, нека да кажем: Исус Христос е образ на невидимия Бог роден преди всяко творение. Даже можем на Исус да го кажем: Господи Исусе, Ти си образ на невидимия Бог, Ти си роден преди всяко творение. Амин.
16. понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо /което е на земята/ и невидимо /което е на небесата/;
било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;
Я да го видим, отиваме на Колосяните, много интересно как Бог се занимава много с властите, ако забелязвате. Царството е власт.
Колосяни 1:16 – оригинален превод:
Защото чрез Него са създадени всички неща, които са на небесата – оранос, като оран. Тези, които са на земята – ге, то като геодезия примерно, видими или невидими, било то тронове – тронос, престоли.
Значи виждате ли, Бог е създал тронове, престоли.
Било то власти – доминианс, господства – кириотес, като кирио – Господ, било то началства – принципалитис, защото идва от принцове и власти – ексосиас.
Вижте колко различни видове неща е създал Бог чрез Него – господства, принцове, власти. Всички неща са създадени чрез Него и за Него. И като става въпрос, че са създадени това става въпрос за такива видове власти, както в Божието царство, така и в царството на тъмнината, те естествено след това са паднали, това са падналите началства, за които Павел говори в 6 глава на Ефесяни, че ние не воюваме срещу плът и кръв, но срещу началства, власти, всесветски управители на тъмнината и т.н. в небесни места.
17. Той е по-напред от всичко /или преди всичко/ и всичко чрез Него се държи.
Значи Христос е преди всичко, защото Христос е начало. Нека кажем: Господи Исусе, Ти си началото! Ти си самото начало, Господи!
Значи чрез Христос ние съществуваме, чрез Христос се поддържат всякакви власти, началства, сили, престоли и други такива, Той ги държи.
18. И Той е Глава на тялото, тоест на църквата;
Христос е главата на църквата. Нека да се помолим: Господи Исусе, искам Ти да бъдеш глава на моето семейство! Господи Исусе, искам Ти да бъдеш моя глава. Господи Исусе, искам Ти да бъдеш глава на моята църква.
Той е началото, първородният от мъртвите, за да има във всичко първенство;
Значи Христос е началото, Той е началото и краят. Той е началото, Той е краят. Нека да да Му кажем: Господи Исусе, Ти си началото, Ти си краят. Ти си първородният от мъртвите.
Виждате възкресението е дадено като раждане. Възкресението е вид раждане, ама не прераждане, а си е раждане за нов живот. Няма прераждане, има едно възкресение и това е.
Ти си първороден от мъртвите и Ти имаш първенство във всичко. Сега нека да Му кажем: Господи Исусе, аз Те моля Ти да имаш първенство в мен, Ти да имаш първенство в дома ми, Ти да имаш първенство в църквата ми и в работата ми, Ти да имаш първенство във всичко! Амин.
19. защото в Него /Христос/ благоволи Отец, да обитава всичката пълнота
Отец благоволи в Него да обитава всичката пълнота на Божеството. Нека да кажем: В Христос обитава телесно всичката пълнота на Бога. В Исус обитава телесно всичката пълнота на Бога.
20. и чрез Него /чрез Христос/ да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно
Интересно, че не казва подземно, подземните май нямат шанс.
Чрез Него примири със Себе Си всичко земно, небесно, като го умиротвори чрез Него, с кръвта на кръста Му.
Значи чрез Христос Бог примири всичко земно и всичко небесно, интересното е, че и небесните са примирени, като установи мир чрез Него посредством кръвта на Неговия кръст. Кръвта на Неговия кръст. Нека кажем: Чрез Христос Бог ни примири със Себе Си като въдвори мир чрез Христос посредством кръвта на Неговия кръст. Благодаря Ти, Боже!
21. И вас, които някога бяхте отстранени от Бога и Негови врагове поради разположение към лоши дела,
22. сега ви примири в тялото на Неговата плът, чрез смъртта Му, за да ви представи свети, непорочни и безукорни пред Себе Си
Нека кажем: Боже, благодаря Ти, че Ти ме примири с Теб посредством тялото на Христовата плът чрез смъртта Му тоест чрез кръвта Му, за да ме представиш свят, непорочен и безукорен пред Себе Си. Амин.
23. ако само пребъдвате във вярата твърди и непоколебими, и не се поклащате в надеждата на проповяданото на всяка поднебесна твар благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител.
Значи нека да се помолим и да кажем: Господи, помогни ми да пребъдвам твърдо във вярата. Господи Исусе, помогни ми да пребъдвам твърдо и непоколебимо във вярата, да не се поклащам в надеждата на проповядваното благовестие, в името на Исус. Амин. Значи твърда и непоколебима вяра. Всяко колебание го връзваме, разрушаваме, изгонваме в името на Исус. Всяко съмнение го връзваме, разрушаваме, изгонваме в името на Исус. Господи Исусе, дай ми дух на вяра и надежда. Господи Исусе, дай ми дух на вяра и надежда. Амин.
24. Сега се радвам в страданията си за вас и допълвам недостига от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е църквата,
25. на която аз станах служител по Божия наредба, мен възложена за вас, за да изпълня словото Божие
Служител по Божия наредба, служител по Божия воля. Нека да се помолим и да кажем: Господи, искам да Ти служа по Божията воля, в името на Исус. Господи, искам да Ти служа по Божията воля в името на Исус, не моята воля, а Твоята воля. Господи, искам да Ти служа по Божията воля, в името на Исус. Господи Исусе, искам да изпълня Божието Слово. Господи Исусе, помогни ми да изпълнявам Божието Слово.
26. тайната, скрита от векове и родове, която сега се откри на светиите Му,
27. на които Бог пожела да покаже, какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна, именно, че Христос, упованието на славата, е във вас;
Господи, открий ни наистина богатството на славата Ти Христос. Богатството на Твоята слава Христос, Бог в нас, Христос в нас. Молим Те за Христос в нас, богатството на Твоята слава Христос в нас, надеждата, упованието на славата, в името на Исус.
28. Него ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги учим на всяка премъдрост, та всички тях да представим съвършени в Христа Иисуса;
29. за това се и трудя и подвизавам по Неговата сила, която мощно действува в мене.
Ето, тук сега една молитва. Господи, нека Твоята сила мощно да действа в мен! Господи Исусе, нека Божията сила мощно да действа в мен, в името на Исус Христос.
Искам, обаче да се върна пак да се помолим по-отначало, защото ми се струва недостатъчна молитва до тук.
Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да просим, щото вие да имате пълно познание на волята Му във всяка премъдрост и духовно разбиране
Нека да се помолим. Небесни Боже, в името на Исус, дай ни да имаме пълно познание на Твоята воля във всяка премъдрост и духовно разбиране, да постъпваме достойно за Бога, като Му угаждаме във всичко, като принасяме плод във всяко добро дело и растем в познаването на Бога, като се укрепяваме с всякаква сила чрез Твоята славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост. Като благодарим на Теб, Боже и Отче, Който ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината и ни освободи от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Твоя възлюбен Син, в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му и прошката на нашите грехове, Който е образ на невидимия Бог роден преди всяко творение. Амин.
Още един път ще се помолим с тази молитва, алелуя. Небесни Боже, в името на Исус Христос, дай ми да имам пълно познание на Твоята воля във всяка премъдрост и духовно разбиране, да постъпвам достойно за Бога като Ти угаждам във всичко и като принасям плод във всяко добро дело и раста в познаването Ти, Боже. Дай ми да раста в познаването на Бога, растеж в познаването на Бога, като ме укрепяваш с всяка сила. Укрепявай ме с всяка сила чрез Твоята славна мощ. Пълно търпение и великодушие с радост. Благодаря Ти Боже и Отче, Който ме направи способен да взема участие в наследсвото на светиите в светлината. Благодаря Ти, че ме избави от властта на тъмнината и ме пресели в царството на Твоя възлюбен Син, в Когото имам изкуплението си чрез Неговата свята кръв и прошката на всичките ми грехове, чрез Христос, Който е образът на невидимия Бог роден преди всяко творение, понеже чрез Него е създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимо, невидимо, престоли, господства, началства, власти, всичко чрез Него и за Него е създадено и Той е преди всичко и всичко чрез Него се държи. И Той е главата на тялото, сиреч на църквата и Той е началото, първородният от мъртвите, за да има във всичко първенство. Понеже в Него, Ти благоволи, Боже, да обитава всичката пълнота и чрез Него примири със Себе Си всичко земно и небесно като въдвори мир чрез кръвта на Неговия кръст. благодаря Ти, небесни Боже, алелуя!
Молете се, приятели, с молитвите, най-важното нещо е молитвата. Слава на Бога.
Искам тук да ви покажа и нещо, което днес забелязах като си пуснах да слушам книгата Ездра. Значи на английски пишат Езра, на български Ездра, но става въпрос за едно и също нещо. Между другото забелязах нещо много интересно, което Ездра казва на царя: „Нашият Бог Той ни пази“ и вече трябва да тръгва, обаче имат врагове, казва: „Понеже казах на царя, че нашият Бог ни пази, сега как да му кажа на царя – дай ми охрана, за да не би враговете да ни нападнат. Хвана ме срам да му искам, след като казах, че нашият Бог ни пази да му искам и охрана и затова не поисках охрана, обаче това, което направих е, че постихме“. И след като са постили, ето това искам да ви покажа тук – нищо враговете не са им направили. Какво означава това? Това означава, че чрез поста Бог е изпратил небесна охрана, това искам да ви кажа. Не е имало нужда да иска охрана от царя, той е поискал охрана от Бога чрез пост и затова, скъпи приятели, небесна охрана идва към нас, когато постим и ако искате небесна охрана – пост и молитва. Затова ние се молим.
Аз сложих тук на стената Псалм 91 една изповед, която да изповядваме за нас, за семействата ни, също така с такива изповеди изповядвайте за нас. Ето сега вижте Псалм 91 по православно е 90, от 10 до 13 стих.
10 Затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до жилището ти.
11 Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища.
12 На ръце ще те вдигат, на ръце ще те носят, Да не би да удариш, да не спънеш о камък ногата си.
13 Ще настъпиш лъв и аспид – лъв и змия, лъв и кобра, казва друг превод.
Ще стъпчеш млад лъв и змия.
Ще настъпиш лъв и кобра, ще настъпиш голям лъв и змия. Сега може да го изповядаме това нещо. В името на Исус Христос никакво зло няма да ме сполети, нито ще се приближи язва до жилището ми, защото Ти ще заповядаш на ангелите Си за мен да ме пазят във всичките ми пътища, за да не ударя и да не спъна в камък ногата си. Ще настъпвам лъв и кобра, ще стъпвам млад лъв и змия или дракон, в мощното име на Господа Исуса Христа от Назарет. Благодарим Ти, Боже, алелуя!
Ето сега Исус това, което казва в Матей 26 глава:
53 Или мислиш, че не мога да се примоля на Отца Си, и Той би Ми изпратил още сега повече от дванадесет легиона ангели?
И така, нека сега да кажем: Небесни Отче, молим Те в името на Исус Христос да изпратиш Твоите ангели, да ни изпратиш легиони от ангели. Небесни Отче, въз основа на Матей 26:53 изпрати легиони от ангели да воюват в битките ни. Небесни Отче, въз основа на Матей 26:53 се молим да изпратиш легиони от ангели да воюват в нашите битки. В името на Исус амин. Слава на Бога!
Духовна битка. В името на Исус победа в духовната битка.
Деяния 12:6 когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата.
Нека да кажем: В името на Исус Христос, всеки един войник на тъмнината около мен и около дома ми да бъде вързан във вериги и да бъде изгонен! Всеки един войник на тъмнината да бъде вързан във вериги, да бъде изгонен в мощното име на Исуса.
Петър беше окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата.
Нека кажем, в името на Исус, всички вериги на ръцете ми и всички вериги на краката ми да бъдат разкъсани! В мощното име на Исус, всички вериги на ръцете ми и всички вериги на нозете ми да бъдат разтопени от огъня на Святия Дух. В името на Господ Исус Христос взимам меча на Духа и разкъсвам всяка верига на ръцете ми и всяка верига на нозете ми.
7 И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина блясна в тъмнината;
Господи, изпрати Твоя ангел, нека ангелът на Господа да направи стан, да ни загради от всички страни в името на Исус и нека Твоята светлина да блесне в тъмнината. В името на Исус, нека Божията светлина да блесне във всяка една моя тъмнина! В името на Исус, нека Божията светлина, Христовата светлина да блесне в тъмнината в моя дом, Твоята светлина да блесне в сърцата на моето семейство, нека светлината на благовестието да блесне в сърцата на всеки един брат и сестра в името на Исус. Нека светлината на Божието благовестие да блесне в умовете ни, да блесна в сърцата ни, да блесне в телата ни, да блесне в семействата ни в името на Исус.
ангелът побутна Петра по ребрата, събуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му.
Всички вериги в името на Исус да паднат! Всички вериги на ръцете ми да паднат в името на Исус! Всички вериги на тъмнината, които спъват Божиите дела в моя живот да паднат, всички вериги на тъмнината, които пречат на делата ми, на действията ми да паднат в името на Исус! Всички вериги на тъмнината върху нозете ми, които ми пречат да ходя, които ми пречат да напредвам да паднат в името на Господ Исус! Алелуя!
8 И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и дойди подир мене.
9 И Петър излезе и вървеше изподире, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение.
10 А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама; и като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него.
В името на Исус, всеки стражар на тъмнината, който пази мен и дома ми да сме в тъмница, всеки стражар на тъмнината ние го връзваме и го изгонваме! В името на Исус Христос затворническите врати да бъдат отключени! Железните врати да бъдат отключени в името на Исус! Железните врати да бъдат отворени в името на Исус! Стражарите ги изгонваме в името на Исус! Войниците на тъмнината ги изгонваме, стражарите ги изгонваме в името на Исус! Железните врати да бъдат отворени и портата към града да се отвори, портата към царството да се отвори, портата към бъдещето да се отвори в името на Исус Христос от Назарет! Благодарим Ти, Господи! Отдаваме Ти слава и хвала в името на Исус Христос от Назарет!
Сега аз насочвам ръце към вас и казвам – в името на Исус пробив! В името на Исус победа! В името на Исус пробив! В името на Исус победа! В името на Исус живот! В името на Исус изцеление, освобождение, спасение, пробив, победа в мощното име на Исус! Алелуя! Нека кажем: Амин.
Насочете ръцете си към мен и кажете: В името на Исус, пробив! В името на Исус победа! В името на Исус живот! В името на Исус пробив, победа, живот! Благодарим Ти, Господи!
Нека сега да се помолим заедно и да кажем: Господи Исусе, помазание, небесно помазание да излееш върху нас. Помазанието, което троши всеки хомот да излееш върху нас. Господи Исусе, излей върху нас помазанието, което троши хомота, Духът Ти, Който носи свобода. Духът Ти, Който носи свобода върху нас и домовете ни в името на Господа Исуса Христа от Назарет! Благодарим Ти, Боже, отдаваме Ти славата и хвалата! Алелуя! Слава на Бога, алелуя!
Хайде да се молим всичките на езици. Започнете на езици, огнени езици. Не забравяйте да се молите на езици, огнени езици. Не забравяйте да се молите на огнени езици в името на Исуса.
Нека да поканим Святия Дух в нашите сърца. Да ни изпълваш, да ни изпълваш, да ни изпълваш със Святия Дух и огън. Небесен Баща, в името на Исус да ни изпълваш със Святия Дух и огън!
Всякакви жаби да се махат в името на Исуса Христа от Назарет. Жаби, гущери, змии, скорпиони, всякакви сили на тъмнината, мишки, хлебарки и всякакви нечестиви същества да се махат. Всяко нечестиво същество в кръвоносната ни система, вън! Всеки паразит, духовен паразит и физически паразит в кръвоносната ни система, вън!
Духове на наследствени болести да напуснат в името на Исус Христос от Назарет! Духове на немощи и болести в тялото, вън! Немощи и болести в костите, вън в името на Исус! Немощи и болести в мозъка, вън в името на Господ Исус Христос! Изговаряме живот и изцеление. Бъди изцелен! Бъди изцелен! Бъди свободен! Живот, светлина в тялото в името на Исус Христос от Назарет! В името на Исус Христос изцеление! Бъдете изцелени, бъдете здрави! Имайте пробив, имайте победа в мощното име на Исуса!
Сега благославяме нашите деца. В името на Исус, всеки блокаж в децата, вън! Всеки блокаж в децата да бъде разрушен. Всеки блокаж в работа, блокаж в учение да бъде разрушен в мощното име на Исус! Всеки блокаж в работата на децата да бъде разрушен в името на Исус! Блокаж в работата им, в бизнес блокаж да бъде изгонен в името на Исус Христос! Всяка заблуда в децата да бъде изгонена в името на Исус. Да имат откровение. Нека се молим, децата да получат небесно откровение и децата ни да имат среща с Бога, децата ни да имат лична среща с Бога се молим, Боже. Децата ни да имат лична среща, не среща чрез родителите, лична среща с Бога. Искаме спасение, искаме покаяние, искаме изпълване с Духа.
Аз и моят дом ще служим на Господа!
В името на Исус аз и моят дом ще служим на Господа. Нека да кажем: Децата ни ще служат на Господа нашия Бог, само на Него ще се покланят и само на Него ще служат. Моят дом на Господа нашият Бог ще се покланя и само на Него ще служи! В името на Исус домът ми на Господа нашият Бог ще се покланя и само на Него ще служи! Домът ми ще се покланя на Господ Исус Христос и ще служи на Господ Исус от Назарет! Ние го изискваме и всяка сила, която е застанала срещу това огънят на Святия Дух да изгаря. Всяка сила, която пречи на децата ни да служат на Господа, както е в Изход.