Молитва за маслото на Святия Дух

МОЛИТВА ЗА МАСЛОТО НА СВЯТИЯ ДУХ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 20.07.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=JhyTBFIEqq0&t=5529s

Радвам се, че можах да го говоря това слово върху Матей 25 глава за десетте разумни и десетте неразумни девици, да бъдем подготвени. И сега аз предлагам, скъпи приятели, да влезнем в молитва, в която да започнем да се молим наистина за това нещо да се случи и да стане, но както казва Исус Христос, за да се налее новото вино Святия Дух трябва да сме станали нови мехове. Ако ме гледа някой човек, който още не е новороден, не е станал нов човек в Христа Исуса, първата стъпка преди да можеш да налееш маслото трябва да има съд, в който да го налееш, а съда е духът. Тоест само в новородения свят, осветен дух, новородения и оправдан дух може да се излее маслото на Святия Дух, защото Святият Дух не обитава на нечисто място. В стария дух на човека, който е греховен по подобие на духа на Адам не може да обитава Святия Дух, затова Господ възкресява духа ни, очиства, освещава, прави ни нов човек и тогава в този дух Той налива вътре маслото на Святия Дух. Така че, ако човек не е новороден, Исус каза в Йоан 3 глава:
Ако не се родиш от горе, ако не се родиш от Бога не можеш нито да видиш Божието царство, нито може да влезеш в него.
И така, нека се помолим. Ще ви помоля всеки един, който не се е обърнал към Христос с подобна молитва затвори си очите, мисли за Него и кажи: Боже, прости на мен грешника всичките ми грехове. Покайвам се за неверие, покайвам се бунта си, покайвам се окултизма и всичките ми грехове, отричам се от сатана и неговите дела в името на Исус. Господи, прости греховете ми, измий ме със святата кръв! Аз приемам Исус Христос за мой Господ и Спасител и вярвам, че Той умря за греховете ми и възкръсна от смъртта и Те моля, Господи Исусе спасителю мой, спаси моята душа, направи ме нов човек, нов мях, за да може да се излее в него новото вино на Святия Дух. Аз Ти благодаря за вечния живот, благодаря Ти, че Ти написваш моето име в Книгата на живота на небесата и ти отдавам славата и хвалата в името на Исус!
Сега в момента виждам гвоздеите, които са били забити в ръцете и нозете на Исус, големи метални гвоздеи. Помнете, че Той беше разпънат на кръста и кръвта Му се проля. Знаете ли какви са големи тия пирони, да се забият в ръцете, в китките, долу в пищялите на краката. Каква болка, каква кръв, какво нещо заради нас. Нека да Му кажем: Благодарим Ти, Господи Спасителю наш, толкова сме недостойни за това, което Ти направи за нас и Ти благодарим от сърце за това спасение, което Ти даром ни подаряваш, не заради нашите добри дела, а чрез Твоята благодат, Твоята вечна благодат. Благодаря Ти, Господи! Амин!
И сега всеки един, който по някакъв начин е пренебрегнал Святия Дух или е говорил срещу църкви, срещу служители, срещу братя, ние почти всички сме го правили това нещо, малцина са тия, които не са го правили. Аз предлагам да се покаем заедно и да поискаме прошка от Бога. Ще ви водя в една такава молитва. Който го вярва и го иска нека да се моли с това, не всеки е длъжен да се съгласи с мен, ние сме свободни хора, Бог ни е направил свободни да избираме, аз никого не карам на сила да се молиш за това или онова, просто ако го вярваш това нещо, ако наистина считаш, че трябва да се покаеш за него, аз също смятам, че трябва да се покая, затова просто не искам за никого нищо да говоря, не искам против никоя църква, против никой служител нищо и никога да не говоря. Искам просто да търся Господа, да проповядвам евангелието на Господа Исуса Христа и да се подготвям за Неговото идване, защото Той скоро идва и аз трябва да съм готов и като се явя сам ще стоя на Божието съдилище.
Представяте ли си какво притеснение е това да застанеш на съд, не човешки, а на Божий съд, едната страна дяволът те обвинява, от другата страна слава Богу Христос ни оправдава, ако има за какво де, трябва да внимаваме за това, третата страна Бог съди, Бог Отец съди на съдийския трон. Просто това е страшно нещо. Целия ти живот в един момент ти го покажат като на филм, това онова, това онова, просто да ви кажа трябва да се замислим за това нещо. Затова това се нарича страшен съд и вечен съд, на който ще се явим и нека сега да се помолим, за да бъдем готови за това.
Святи Боже, Ти Който си великият съдия, Ти си казал в Яков 4 глава да не съдим един друг, защото не сме съдии, а сме изпълнители на закона и Те моля да ми простиш на мен и да ни простиш на всички нас всеки път, когато сме сядали на съдийския стол и сме съдили вместо да изпълняваме Твоето Слово. Не искам да съдя, Господи, искам да бъда изпълнител на Твоето Слово. Помогни ми чрез Святия Си Дух да изпълня волята Ти, да изпълня Словото Ти и да науча братята и сестрите така. Помогни ми да се успокоим, Господи, да не сме като настръхнали един срещу друг, да не се критикуваме един друг, а да се научим да се обичаме, да си помагаме, взаимопомощ, да подкрепяме немощните и слабите, Господи и така да изпълняваме Божия закон. Да носим един на друг теготите си и така да изпълняваме Твоята воля, научи ни, Господи, да не ходим в плътта. И сега аз се покайвам за всяка една дума, която съм говорил срещу брат или срещу сестра, или срещу църква, или срещу служител, или срещу служение и Те моля да ме измиеш със святата кръв.
Моля ви и вие се молете, ако го вярвате.
Моля Те да ме измиеш със святата кръв и да ми простиш. Прости ми, Господи, очисти ме. Сложи стража на устните ми да внимавам как говоря, сложи стража на устните ми да не наранявам Твоята невяста. Сложи стража на устните ми да не наранявам Твоите деца в името на Господа Исуса Христа.
Сега се отричам от всяка дума негативна, лоша, дума на одумване или клюка, която съм изговорил срещу Твоите деца или срещу Твоята невяста. Твоите слуги са Твои слуги, а не мои слуги, така че не искам да говоря против слугите Ти. Твоите деца са Твои деца, а не са мои, така че не искам да говоря против тях и Твоята невяста е Твоя невяста, а не моя и не искам да говоря против невястата Ти. Освети ме, Господи, оправдай ме, Господи, чрез святата кръв, приготви ме за идването на Младоженецът. Приготви ни за идването на Младоженецът. Приготви моя дом, служение, църква за пришествието на Младоженецът.
Сега в името на Исус се отричам от всяка дума, която съм казал против Святия Дух, помазанието Му, независимо чрез кого е действало или действа. Покайвам се за всяка дума, всяко отношение, дори и мисъл, дума и действие срещу служители, които Ти си помазал, служения, църкви, християни, в името на Исус. Искам да благославям, да благославям Божиите деца, Божията невяста, Христовата невяста да благославям, да благославям църквите, служения и служители, в името на Исус. Сега в името на Исус Те моля за прошка и измиване с кръвта свята.
Сега благославям всяко Твое дете, което в момента гледа или в бъдеще ще гледа това видео. Благославям всеки един против, който по един или друг начин съм мислил или съм говорил, или съм чувствал нещо, църква, служител, християнин, изговарям благословение върху всички. Бъдете благословени в мощното име на Господ Исус Христос! Нека благодат, милост и мир да ви се умножат чрез познаването на Господа Исуса Христа и Бога Отца. Амин. Благодаря Ти, Господи!
Нека сега да се помолим за Святия Дух. Моля Те, Господи, искаме повече от Твоя Дух, искам да имам масло в себе си, в мен да има масло, в дома ми да има масло и в църквата ми да има масло. В мен, в дома, в служението и в църквата искам маслото на Святия Дух. Моля Те, Господи Исусе, Ти си Този, Който даваш Духа, моля Те, небесни Отче, Ти си Този, Който даваш Духа чрез Сина Си, дай ми да пия от живите води. Изпълвай ме с Твоето присъствие, с Твоето помазание, с Твоето масло.
Молете се, братя и сестри за това.
Изпълвай ме, Господи! Изпълни съда ми с Твоето присъствие, изпълни тялото ми, духа ми, душата ми, семейството ми изпълни с присъствието на Святия Дух. Ела, Святи Дух, добре си дошъл в мен не само да живееш, но и да царуваш, бъди господар на моето тяло. Моето тяло е храм на Святия Дух. Ето аз предавам /Римляни 12:1/ тялото си в жертва жива, угодна на Бога като мое духовно служение и решавам да не се съобразявам със света, но да се обновявам чрез преобразяването на моя ум и да позная съвършената Божия воля. Нека моето тяло да бъде наистина храм, скиния на Святия Дух, Ти да обитаваш в мен и Ти да управляваш в мен и чрез мен.
Сега Те моля в името на Исус всеки, който не е приел кръщение в Святия Дух да го кръстиш със Святия Дух. Нека да кажем: Господи Исусе, вложи в мен жажда за Духа Ти. Солта носи жаждата, искаме жажда за Святия Дух в нас, жажда за Святия Дух в семействата ни, жажда за Святия Дух в църквата ни. Сол, сол, небесна сол, да имаме сол в себе си и да имаме жажда в себе си за Духа Ти. Ето, сега ние идваме при Теб, Господи Исусе, Ти си казал:
Приближавайте се и Аз ще се приближавам при вас.
Ние се приближаваме при Теб, Господи Исусе, Който си извора на живота, приближаваме се при Теб изворът на живите води, приближаваме се да пием от водата на живота. Дай ни даром от водата на живота.
Който е жаден, нека дойде и да пие.
Нека да приеме и да пие даром от водата на живота, даром Святия Дух, даром ни изпълвай с маслото на Святия Дух, не само днес, всеки ден, всеки ден. Всеки ден да се изпълваме с прясното масло на Святия Дух. Изпълвай ни, изпълвай ни с Твоето свято присъствие.
Където е Господният Дух там идва свобода.
Свободата е резултат от присъствието на Духа, разрушаването на хомотите на сатана е резултат от помазанието на Святия Дух – Исая 10:27, 2 Коринтяни 3:17. Огъня е резултат от маслото на Святия Дух, светлината е резултат от маслото на Святия Дух. Да бъдем светлина.
В името на Исус, ела, Святи Душе. Нека кажем: Ела, Святи Душе! Имаше една книга, която се казва „Добро утро, Святи Душе“. Независимо дали ще е добро утро, дали ще е е добър ден, дали ще е добър вечер, нека да Му кажем – Добре дошъл! Добре дошъл! Добре дошъл си. Никога повече не искам да Те наскърбявам, никога повече белият гълъб на Святия Дух да не Го наскърбяваме, да не Го отхвърляме. Добре си дошъл. Ти идваш от небесата, Ти си Господ, Ти си Бог наравно с Отца и наравно със Сина. Много сме вървяли по капли, много сме се търкали и сме се насилвали, но имаме нужда от повече от Теб, повече от Теб и по-малко от нас. Повече от Теб и по-малко от мен. Всичко от Теб и нищо от мен. Нека да Му кажем: Всичко от Теб, нищо от мен. Присъствието Му е тук. Всичко от Теб и нищо от мен. Добре дошъл! Всичко от Теб и нищо от мен.
Толкова е прекрасно присъствието Ти. Твоето присъствие е пълнота, радост, вечно веселие. Пълнота, радост, веселие вечно в присъствието Ти. защо вечно? Това е небето – пълнота, радост, веселие, вечност. Алелуя.
Нека стоим в това присъствие и да се напояваме от Неговото прекрасно присъствие. Не се безпокойте за болестите, сега по време на присъствието болестите се разтопяват като восък пред присъствието, огъня на Святия Дух. Оковите се разтопяват като восък пред присъствието, огъня на Святия Дух.
Приеми Святия Дух! Приеми Святия Дух! Казваш: Господи, дай ми Святия Дух. Господ казва: Приеми Го! Приеми Го, дадох ти Го! Приеми Го! Приеми Го! Пий от Духа Ми! Пий от Духа Ми! Пий от Духа Ми! Който вярва в Мене ще пие. Който вярва в Мене ще дойде при Мене. Който вярва в Мене ще пие от Мене. Който вярва в Мене ще стане извор. Утробата ти ще стане извор на живи води, извор на реки.
Благодаря Ти, Господи! Благодаря Ти!
Небесен огън! Небесен огън изгаря корена на болестта, изгаря корена на робството. Небесен огън, небесното масло нека да потече. Нефта в момента е много важна суровина, е много скъпа в този свят, чрез нефта се задвижват самолети, автомобили, фабрики, какво ли не, електроцентрали, който идва от земята, но нашия нефт, нашето масло идва от небесата. Господи, дай ни небесното масло, което да задвижи църквата, което да задвижи живота ни, небесното масло, небесния нефт в името на Исус.
Жаден съм, жаден съм. Нека Му кажем: Жаден съм, дай ми да пия, научи ме да пия. Искам повече, повече от Теб, повече от Теб. Алелуя.
Сега още едно нещо, нека да кажем: Святи Дух, Ти си моят учител и Ти си моят помощник, Ти си параклетост, Този, Който е до мен е винаги до мен да ми помага, да ме учи да ме води, небесният параклетос, небесният помощник, вечно присъстващият. Моля Те, според Твоето Слово помогни ми никога аз да не Те оставям, никога да не Те пренебрегвам и Ти никога не ме напускай. Учи ме да ходя с Теб, учи ме да ходя подир Теб, учи ме да слушам гласа Ти, учи ме да Те следвам през всичките дни на живота си. Алелуя.
Молете се, скъпи души. Помазанието на Святия Дух се движи, алелуя. Духът на Бога се движи като лек бриз, като вятър, вятърът на Святия Дух, хвученето на силен вятър дойде от небесата, хвученето на силен вятър от небесата искаме. Той е силен вятърът, най-силния вятър, ураган, торнадо, в името на Исус.
Когато настана денят на Петдесятница
Искаме деня на Петдесятница, искам моята Петдесятница, искам Петдесятницата на моето семейство, Господи. Искам Петдесятницата в моето служение, Господи.
те всички бяха в единомислие заедно
Единомислие, ето къде е Петдесятницата, където има единомислие. Господи, дай ни единомислие, да преживеем Петдесятницата в единомислие заедно.
и внезапно стана /внезапно, неочаквано/ шум от небето
Неочаквано ще дойде Духът. Нека да кажем: Неочаквано ще дойде Духът! Духът идваше неочаквано върху Самсон, неочаквано идваше със сила върху Самсон. Неочаквано, внезапно, шум от небето. Искаме небесен шум.
като хвученето на силен вятър
Искаме шум от небето, хвучене на силен вятър.
който изпълни цялата къща, където седяха
Нека внезапно да дойде шум от небето и да изпълни целия ни дом, цялото ни семейство, цялата ни църква. Внезапно шум от небето да изпълни целия ни дом, цялото ни семейство, цялата ни църква и да ни се явят, както пише:
Явиха им се езици като огнени, които се разделяха и седна по един на всеки един от тях.
Огнени езици искаме, Господи. Искаме огън, искаме Твоите огнени езици, искаме огън, който се разделя на всеки един от нас. Твоят огън да се раздели на всеки един от семейството ми, Твоят огън да се раздели над всеки един от служението и църквата, Твоят огън, Твоите огнени езици да се разделя на всеки един от нас и да седне върху нас.
И всички се изпълниха със Святия Дух
Да се изпълним, не само домът ни, не само къщата ни да се изпълни, но ние да се изпълним със Святия Дух.
И започнаха да говорят на други езици според, както Духът им даваше да изговарят.
Изпълни ни със Святия Дух! Изпълни ни с огъня в името на Исуса Христа от Назарет.
Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух.
В Святия Дух е Божието царство. Божието царство не е извън Святия Дух, в Святия Дух.
Не чрез сила, нито чрез войска, но чрез Духът Ми – казва Господ на небесните войски, Господ на силите.
Слава, слава, слава! Слава на Исуса!
Не се притеснявайте от молитвите, трябва да се научим да дишаме молитвата. Молитвата трябва да бъде дихание. Алелуя. Нека да говорим на Господа нашия небесен Баща с любов в сърцата си, любовта на Духа, да Му кажем колко Го обичаме. Той чака да го чуе, да чуе за нашата любов.
Да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце, цялата си душа, целия си ум и цялата си сила.
Заповед номер едно. В резултат на нея ще изпълним заповед номер две:
Да възлюбиш близките си /или съседите си/, както себе си.
За да изпълним втората трябва да изпълним първата. Никой не може да обича ближния ако не обича Бога.
Търсете първо Божието царство
Какво беше Божието царство? – Правда, мир и радост в Святия Дух. Не в думи, а в сила. Търсете първо Божието царство и всичко останало, от което се нуждаем – храна, облекло, изцеление, освобождение, семейство, работа, всичко останало ни се прибавя. Търсете първо Божието царство, търсете първо Царят на царете и всичките останали неща ще ви се прибавят. Търсейки Изцелителят получаваме изцелението, търсейки Освободителят получаваме освобождението, търсейки Спасителят получаваме спасението, търсейки Кръстителят получаваме кръщението в Святия Дух, търсейки Благословителят получаваме благословението, търсейки Живият получаваме живота, търсейки Вечният получаваме вечността. Благодарим Ти, Господи! Не нещо, а някой.
Може да кажеш на близките си – Не нещо, а някой търся. Аз не търся нещо, аз не търся вещи, аз не търся неща, аз търся някой. Той е моят ключ, Той е моето решение, То е моето разрешение. Той е! Нека кажем: Ти си! Ти си, Който си! Ти си всичко, от което се нуждаем. Нека да Му кажем: Исусе, Ти си всичко, от което се нуждая. И си, Ти представляваш всичко. В Теб са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. В Теб е скрито всичкото съкровище, в Теб е скрит животът, в Теб е скрита благодатта, в Теб е скрита милостта, в Теб е скрито всичко, от което се нуждая. Алелуя!
В Твоите рани ние се изцелихме. С Твоята кръв ние се спасихме. С Твоя дървен кръст проклятието се разруши и ние получихме благословение. Чрез Твоето възкресение и живот ние получаваме възкресение и живот и ще бъдем възкресени и ще живеем вечно. Ти стана грях, за да може да вземеш нашия грях и да станем Божията правда в Христа Исуса. Благодарим Ти, Господи!
Да разбирам – „Когато се моля с вас постоянно се прозявам, получава се само при молитва, не знам защо.“ Изпълвате се с Духа и Господ ви освобождава. Благодарим на Бога за това. В Неговото присъствие всичко е възможно. Нека да вдигнем ръце и да кажем: Благодаря Ти за Твоето свято присъствие!
Нека да Му отдадем слава и хвала. Слава и хвала, благодарение в името на Господ Исус Христос от Назарет.
Деяния 2:15 Тези не са пияни, както вие мислите
Виждате ли, те са се опили. Какво значи да си пиян? Значи да си пил. Нека да бъдем всички, как да кажа, опити. Пий от помазанието на Святия Дух. Те даже са имали вид на пияни, но ако вземете от думата пияни поне това, че са пили, но те са пили от новото вино, нали? Те са пили от новото вино, защото казват:
16 Тези не са пияни, както вие мислите, защото е още третия час на деня.
13 Те им се присмиваха и казваха: Те са се напили с ново вино.
Значи новото вино, както каза Исус „ново вино в нови мехове“, говори за Святия Дух. Нека кажем: Господи, нека да се опием с новото вино на Святия Дух. Изпълни ни с новото вино на Святия Дух. Нещо става трябва да ви кажа. Изпълни ни с новото вино на Святия Дух. Не с естествен алкохол, не с естествено вино, както някои пият алкохол, концентрати, нека да се напием с новото вино на Святия Дух. Ти си предвидил небесното вино, небесния алкохол, да пием новото вино, сладкото вино на Святия Дух.
Те не са пияни, както мислите, защото е едва третия час на деня /което означава девет часа сутринта/,
17 но това е реченото чрез пророк Йоил: „И в последните дни, казва Господ, ще излея от Моя Дух върху всяка плът;
Обещанието е, че ще излее от Духа Си на всяка плът, на всяка твар. Тук по-правилно е казано в православния – на всяка плът, защото на плът, не на всяка твар, защото Духът Си не Го излива върху животните, а върху човека – на всяка плът човешка.
19 Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, младежите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;
В последните дни, казва Господ ще излея от Духа Си. Господи, обещал си. Нека кажем: Господи, обещал си, че ще излееш от Духа Си не само върху нас, но и върху потомството ни. Излей от Духа си според Твоето обещание върху всяка плът в нашето семейство, в моето семейство и излей от Духа Си върху всяка плът в моята църква. Излей от Духа Си, Господи!
И казва в 19 стих: Ще покажа чудеса на небесата и личби /или знамения/ на земята.
Господи, искаме знаменията. Дай ни, Господи, чудеса и знамения в името на Господа Исуса.
21 И всеки, който призове името на Господа ще се спаси.
Всеки, който призове името на Господа ще се спаси, алелуя. Прекрасен Господ! Прекрасен Господ!
Сега сложете ръце на болните места. Сложи ръка на болното място с вяра, смъмри я тази болест. Аз се съгласявам с вас. Кажи: Ти болест, аз те проклинам в името на Исус от корен, изсъхни болест, умри болест, излез от тялото ми болест и никога не се връщай, в името на Исус! Кажи: Ти болест, си мой враг, аз ти заповядвам, махни се от мен, махни се от дома ми и не се връщай повече. Имам законно основание, аз съм изкупено с кръвта на Исуса Божие дете, дух, душа и тяло съм изкупен и принадлежа изцяло на Бога. Ти си нежелан гостенин и чужденец на това място и аз разрушавам твоето робство, разрушавам твоите окови, изкоренявам те от мен и от моя дом и ти заповядвам, в името на Исус, излез и никога, никога, никога не ти позволявам да се върнеш повече. Взимам власт над теб в мощното и свято име на Исус Христос! Ти болест, ти болка, ти смърт, излез и никога не се връщай!
Ти дух на разрушение, излез от мен, излез от моя дом и не се връщай никога повече! Ти дух на неверие, излез от мен и дома ми и не се връщай никога повече! Ти наследствен и фамилиарен дух по майчина и бащина линия, изкоренявам те от живота ми, от семейството ми, изкоренявам и проклятието, което носиш със себе си, събирай си багажа, проклятията си и се махай от мен и дома ми завинаги!
Така се говори, заповядвайте. В мощното име на Исус Христос ние взимаме обещаните благословения чрез вяра. В мощното име на Исус Христос ние влизаме в обещаната земя Ханаан и завладяваме териториите, в които живеят, са живели до сега демонични сили. Изгонваме ги демоните, демоничните народи ги изгонваме и завладяваме територията в името на Господа Исуса Христа. Всяка една територия в моя дом, семейство, служение, работа, която има гиганти, крепости, ние разрушаваме в името на Исус крепостите, изгонваме гигантите или както Давид ги убиваме в името на Исус с камъка на Божието Слово, със силата на Святия Дух. Никакъв гигант и никаква демонична крепост да няма в мен дух, душа и тяло, в дома и семейството ми дух, душа и тяло, в служението никакви такива. Ние ги отхвърляме в името на Исус, обявяваме цялата територия за собственост на Господ Исус Христос. Аз съм изкупен дух, душа и тяло, домът ми е изкупен дух, душа и тяло, защото е казано:
Повярвай в Господа Исуса и ще се спасиш ти и целият ти дом.
Искам целия ми дом според Божието Слово. Целия ми дом, изкупление за целия дом, както целият дом на Лот, целият дом на Ной, искаме целият дом – Деяния 16 глава целият дом на затворническия началник и целият дом изкупен с кръвта на Господа Исуса. Благодарим Ти, Господи! Всяка верига на сатана да бъде изгорена.
Някой, който има нещо отзад на главата, чувстваш гъделичкане, изтръпване, нещо се случва, задната част на главата, Господ те изцелява в момента. Приеми твоето изцеление. В името на Господ Исус смъмряме духовете на болести и немощи да напуснат в името на Исуса Христа от Назарет!
Планини застанали пред нас, ние говорим на всяка планина, която блокира пътя ни, всяка планина застанала на пътя ни, всяка планина, която блокира пътя ни, в името на Исус Христос, отмести се и се хвърли в морето. Кажи: Заповядвам на планината, която е застанала на пътя ми, отмести се и се хвърли в морето! Ти планино велика, отмести се и се хвърли в морето, не чрез сила и мощ, а чрез Духа на Господа! Отмести се и се хвърли в морето чрез вяра, в името на Господ Исус Христос от Назарет!
Всяка долина да се изравни, всяка планина да се сниши, всяка кривина да се изправи, искаме прави пътеки за нозете ни в името на Исус. Прави пътеки за нозете ни! Прави пътеки за нозете ни чрез покаяние, в името на Господ Исус Христос от Назарет! Отдаваме Ти славата и хвалата, святи Боже! Прави пътеки за нозете ни. Пробив и победа в името на Исуса Христа!
Молете се малко на езици. Дай ни, Господи, тълкуване на езици! Дай ни, Господи Исусе, да работят дарбите чрез нас, дай ни тълкуване на езици, Господи, пророчески дарби.
Мими каза, че е видяла сега докато се молим стълбата, която Яков е видял, по която са се качвали и са слизали ангелите. Слава на Бога.
Нека да кажем: Господи, искаме небесната стълба, ангелите Ти да се качват и да слизат по нея. Искаме да бъде това Божи дом. Какво е Божи дом? Място, където ангелите се качват и слизат по нея, тоест църквата е отворено небе. Нека кажем: Господи, нека моят дом да бъде отворено небе! Господи, нека моята църква да бъде отворено небе! Нека моята църква и моят дом да бъдат небесна врата и небесна стълба в името на Исус! Нека моят дом и моята църква да бъдат място на ангелско присъствие. Заповядай на ангелите Си, Господи, изпрати ги, в името на Исуса.
Давай ни откровение и мъдрост, Господи, пророческо откровение, мъдрост. Давай ни, Господи, слово на знание, слово на мъдрост, разпознаване на духовете, тълкуване на езици в името на Исус.
Нека да започна тълкуване. В името на Господ Исус Христос, Господи, давай ни тълкувание.
Елате, деца Мои, елате и пийте! Пийте от водата на живота, пийте от Духа на Бога. Изпълвайте се с Духа на Бога, изпълвайте се с маслото на Бога! Нека огънят да гори във вас, нека силата на Бога да работи чрез вас! Приемете сила! Приемете мощ! Приемете мъдрост! Приемете знание! Приемете от горе, а не от долу! Приемайте от горе, а не от долу! Приемайте от Духът Ми, а не от плътта! Приемайте от Духът Ми, а не от човешкия разум! Божествено откровение, а не човешко знание! Приемайте от небесата! Ето, Аз отварям врата на небесата и изливам небесна благодат и светлина. Приемете от небесата! Приемете живота! Зои – небесния живот, вечния живот, Божествения живот. Има разлика между човешко и Божествено, изпълвайте се с Божественото присъствие, изпълвайте се с Божественото знание, с Божественото откровение! Оставете плътта и ходете по духа! Отхвърлете греха и ходете в Духа! Оставете фанатизма и ходете в Духа, защото където е Духът Ми там има любов и радост, мир и сила, и свобода! Не търсете само да бягате от злото, а влезте в доброто. Не търсете само как да избягате от дявола, а търсете как да се приближите при Бога! Влезте в присъствието Му и ще бъдете в безопасност. Влез в присъствието Ми, казва Господ и бъди в безопасност.
Ето това слово – влез в присъствието Ми и бъди в безопасност! Влез в присъствието Ми и бъди в свобода! Влез в присъствието ми и живей в победа! Влез в присъствието Ми и живей изобилния живот. В Моето присъствие е пълен, изобилен живот – казва Господ. Остави плътта, остави греха, остави светските връзки и ходи в Духа Ми – казва Господ. Който ходи и живее в светлината, както Аз съм светлината има живот изобилен и вечен в себе си.
Благодаря Ти, Господи! Ние Те търсим, Господи, ние искаме от Теб, Господи. Научи ни да ходим в светлината, научи ни да ходим в Духа. Който се издигне и влезе и живее на високото място на Всевишния, той ще пребъдва постоянно под сянката и защитата на Всемогъщият.
Издигане в Духа. Нека да се молим, издигане в Духа ни дай, Господи! Господи, дай ми да се издигна над смока на тази земя и на този свят и на тази плът. Помогни ми да се издигна над облаците, които затъмняват този свят. Помогни ми да се издигна над тъмнината на този свят и да вляза в Твоята чудесна светлина, в името на Исус. Издигане, издигане, издигане, още, още, още. Земните връзки да бъдат разкъсани, връзките на плътта да бъдат разкъсани, греховните връзки да бъдат разкъсани, светските връзки да бъдат разкъсани. Нека да се изградят небесни връзки. Небесни връзки, небесни контакти, небесно общение, небесни връзки. Общение в светлината. Ако ходим в светлината имаме общение един с друг. Общение в светлината ни дай, Господи, общение в светлината и нека кръвта на Сина Ти Исуса Христа ни измива, изчиства от всеки грях.
1 Йоан 1:7 Ако ходим в светлината така, както Той е в светлината имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях.
Ако речем, че нямаме грях лъжем и истината не е в нас, но ако изповядваме греховете си, Ти си верен и праведен да ни простиш всичките грехове и да ни очистиш от всяка неправда.
Дай ни да ходим и общуваме със светлината. Нека кажем: Господи, аз се отричам и разрушавам всяка връзка на тъмнина в мен, всяка връзка и взаимоотношение на тъмнина в мен и семейството ми. Ако имам взаимоотношения и връзки на тъмнина с хора нека да бъдат разкъсани, да бъдат разрушени в името на Исус! Искам връзки на светлина. Да ходим в светлината, да ходим на небесата още от земята, нека да живеем в небесата още от земята, нека да ходим в небесата, в царството Ти още от земята, нека ходим в присъствието Ти още от земята. Общение в светлината, в името на Исус. Никаква тъмнина.
Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина.
Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина и ние като Божии деца в себе си да нямаме никаква тъмнина. В името на Исус, всяка една тъмнина да ме напусне и мен и дома ми! В името на Исус всяка тъмнина под кръвта на Исуса! Всяка тъмнина да бъде осветена чрез кръвта на Исус и чрез Святия Дух. Всяка тъмнина в мен и дома ми да бъде осветена чрез кръвта на Исуса и огъня на Святия Дух. Да бъде светлина! Светлина, светлина, Ти си светлината на света, Твоето Слово е светлината.
Разкрий ми светлината, открий ми светлината, да виждам светлината в Твоето Слово, да виждам Теб, Който си светлина, светлината на света, да устоим до край в светлината, завинаги, никога да не отпадаме, но да стоим завинаги в светлината.
О благодарим Ти за Духа, където е Твоят Дух там е сила и любов. Характер, Христов характер, Христос да се изобразява в нас богато, Словото да се вселява в нас богато, Христос да се изобразява в нас богато, Христос да свети чрез нас богато, в името на Исус.
Искаме силата на живота и възкресението. Искаме и в служението силата на живота и възкресението. Слава на Бога, алелуя!
В България вече става късничко, но въпреки всичко продължаваме молитвата, значи два часа и половина и повече мина даже. Някои хора губят началото на службата, всеки, както иска разбра се, но аз ви препоръчвам да идвате на време, за да можете да получите в пълнота от онова, което Господ дава. Така че заповядайте още от осем часа българско време на нашите богослужения. Алелуя. За мен е прекрасно, аз мога да се моля цял ден и цяла нощ, мога да си пребъдвам, но вие трябва да ходите да си лягате в леглата и да си почивате и да не се сърдят домашните ви, защото могат да се обидят, да кажат: „Вие прекарвате повече време с брат Пламен, отколкото с нас“. Но нека да благодарим на Бога и да му отдадем цялата слава и хвала в името на Исуса. Много благодарим и аз Му благодаря за вас и ще се радвам, ако мога с нещо да допринасям, въпреки че вие виждате, че сме далече, ние сме в Америка, намираме се в Финикс Аризона, далече сме сега от вас, тук в момента е някъде 11.30 сутринта, при вас вече вие ще си лягате след малко. Значи имаме десет часа разлика, но в Духа сме едно и нека Божията благодат да бъде върху всички вас и се радвам да можем да допринасяме все повече и повече. Не съм забравил България, не съм забравил Испания, нито пък Европа.
Искам да ме чуете добре, искам да ви кажа нещо, братя и сестри, Господ не е Този, Който отнема, Той е Този, който прибавя, към европейското служение Господ ни прибави и американско служение, но това ще бъде усилване и на европейското, и на българското и на американското служение. Как ще стане ще го видим това нещо. Аз благодаря на Бога, защото Бог разширява пределите, Бог е Този, Който разширява пределите. Ето тук само да ви покажа един стих във връзка с това, който се намира в Исая 54. Много пъти Господ ни го даваше и на нас лично и чрез различни хора:
Разшири мястото на шатъра си, разпусни покривите на жилищата си, недей се стеснява, продължи въжетата си и заякчи колчетата си, защото ще се разпростреш надясно и наляво и потомството ти ще завладее народи и ще опустошените градове.
Виждате ли какво казва? Това е 2 и 3 стих на Исая 54. Господ казва, че разширява, разпростира надясно, наляво, разшири мястото казва, разпусни покривите, не се стеснявай, продължи въжетата и т.н. Ще се разпростреш наляво, надясно, даже казва потомството ти. Кое потомство? – и физически потомството и духовно потомството ще завладее народите. Кое е духовното потомство? Вие сте духовното потомство, вие ще завладеете народите. Аз ще говоря и върху това нещо, но днес не мога да говоря по този въпрос, но вие ще завладеете народите, в името на Исус. Така че Господ разширява нещата и нека никой да не казва – еее вече толкова далече. Не, Господ подготвя нови неща, ще видите, че още по-добре ще стане, още по-стабилно, още по-хубаво и ние ще си идваме в България и ще си служим и в Европа ще ходим и в Испания ще ходим да служим и в Англия и т.н. това нещо ще си бъде. Има си различни сезони, през които се минава.
Обичаме ви, Божията благодат и милост да бъде върху всички вас, скъпи душици. И вас ви обичаме и роднините ни и майките си обичаме и децата, и Господ да ви благославя. Пишете ни, молете се за нас, защото колкото повече Господ ни отваря врати тук в Америка, толкова повече ни отваря и там в Европа и в България, имайте го това нещо в предвид, защото ние не сме забравили и ние вярваме, че Бог ще ни даде едно стабилно мисионерско служение в България, но вече от друга позиция, ще дойдем от друго ниво. Вярвам го това нещо и молете се за нас.
Благодаря, че ви обичаме и вие ни обичате, благодаря на Бога и Божията благодат да бъде върху вас и домовете ви.
Мими, ти имаш ли нещо да кажеш на хората?
Аз много благодаря на Бога за това слово, което чухме днес. Ние доста често говорим за стандарта, който поставя Исус, не който поставят хората за християнство, а за стандарта, който поставя Исус и действително това е един изключителен стандарт. Не само, че ние трябва да се обичаме, действително това, което виждаме, което се случва по църквите е доста далече от това, което се нарича любов, но Исус стига много по-нагоре, Той казва дори и враговете си да обичаме. Всъщност за да стигнем до такова ниво поне първото, поне което трябва да се научим е ние да се обичаме, да се търпим, да се понасяме, да се носим едни други, иначе просто за какво царство работим. Нека не забравяме, защото в началото, когато тръгнем по Христовия път и първата любов е силна в нас, тогава нещата като че ли са по-близки до Бога, тогава като че ли сърцата ни са по-чисти, по-готови на жертвоготовност, по-готови да умираме за себе си, но някъде по пътя, вървейки, като че ли забравяме за кое царство работим и понякога се случва така, че някои започват да работят за собственото си царство. Нека действително отново да си дадем една равносметка, една ревизия така вътрешна да си направим за какво царство работим, дали не сме въздигнали себе си като царе в нашите сърца, защото истината е, че Господ ще признае само един цар и това е самият Той, Той ще признае само един дух. Нашият цар умря за нас, Той показа най-висшата форма на любов при все, че не е направил нито един грях Той даде живота си за нас, за да може да ни изработи спасение. Така че просто аз се радвам наистина, когато има такъв вид слово, защото отново и отново се връщаме към думите на Исус. Просто да преценим действително къде сме и т.н. и нека Святият Дух да работи вътре в нас, защото без Него не можем да сторим нищо, това е самата истина и вън от Него няма добро за нито един от нас. Така, че нека всички кажем: Добре дошъл си, Святи Душе! Ела, Господи Исусе, да ни намериш такива каквито трябва да бъдем.“
Слава на Бога. Благодаря Ти, Мими. Сега аз ви насърчавам обичайте се един друг, както и Христос ни възл