Четири молитви от Библията – молитва

ЧЕТИРИ МОЛИТВИ ОТ БИБЛИЯТА – Молитва
Интернет предавне с п-р Пламен Петров – 31.08.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=Ka-IKhsx_y8

Благодарим Ти, Святи Боже, в името на Господа Исуса Христа от Назарет. Благодарим Ти и Те молим сега Ти да ни учиш да се молим.
Сега, скъпи приятели, понеже ние вече говорихме по този въпрос, аз искам тези, които не са приели Господ Исус Христос и не са се покаяли, нека да се помоля с тази молитва на грешника в името на Исус. Тези, които не са се покаяли или тези, които са се върнали в греха и искат да се върнат обратно при Бога, нека да се помолят:
Боже, прости на мен грешника в името на Исус!
И е важно да го почувстваш в сърцето си. Как този бирник се удряше в гърдите, не беше просто само дума в устата.
Ако повярваш със сърцето си, че Исус възкръсна от смъртта и изповядаш с устата си, че Той е Господ ще се спасиш.
Значи трябва да има вяра в сърцето и изповед на устата, не просто само приказки. Затова – Господи Исус, смили се за мен грешника! Господи Исусе, прости ми греховете!
Всеки един, който има нужда да се върне към Бога, моли се с тази молитва. Алелуя! Благодарим Ти, Господи!
Нека сега да минем към молитвата за освобождение. Нека да се молим. Господи Исусе, освободи ме от сатана! Господи Исусе, освободи ме от противника ми!
Господи Исусе, отдай ми правото спрямо противника ми! Господи Исусе, защити ме от противника ми! Алелуя!
Молете се за освобождение сега. Тази молитва си я вземете и я използвайте в ежедневието си.
Молитвата за изцеление:
Исусе, Сине Давидов, имай милост за мен! Исусе Сине Божий, смили се за мен! Исусе Сине Божий, смили се за мен и изцели ме! Изцели ме! Сава на Бога, алелуя!
Започваме да се молим. Нека да се помолим: Благослови ме, Господи! Опази ме, Господи! Погледни милостиво към мен, Господи Исусе! Господи, благослови ме и опази ме! Господи Исусе, осияй с лицето Си над мен и ми покажи милост! Господи Исусе, издигни с лицето Си над мен и ми дай мир! Алелуя!
Тази молитва може да я повтаряте. Господи, благослови ме и опази ме! Господи, осияй с лицето Си над мен и ми покажи милост! Господи, издигни лицето Си над мен и ми дай мир!
Нека сега да се помолим за децата си. Обърнете се в молитва за децата си и за внуците си, за потомството. Сега се молим в името на Исус за потомството: Господи, благослови ги и опази ги! Господи, осияй с лицето Си над тях и им покажи милост! Господи, издигни лицето си над тях и им дай мир, в името на Исус!
Сега отново се молим за потомството, деца, внуци и т.н. казваме следното нещо, даже ще ги благословим: Господ да ги благослови и да ги опази – децата, внуците, семейството. Господ да осияе с лицето Си над тях и да им покаже милост! Господ да издигне лицето Си над тях и да им даде мир, в името на Исус! Алелуя! Благодарим Ти, Господи!
Нека отново да се помолим. Благослови ни, Господи! Ако има някое проклятие в живота ни, в семейството ни, ние се отричаме от него и го разрушаваме в името на Господ Исус Христос. Ако има проклятие в бащиния ни дом или в майчиния ни дом, ние го изкореняваме и го разрушаваме според Галатяни 3:13
Защото Христос ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет за нас, защото е писано: Проклет всеки, който виси на дърво, за да може благословението дадено на Авраам да дойде върху нас народите чрез Христа Исуса и да приемем обещания Дух чрез вяра.
Искам да ви обърна внимание като стана въпрос за проклятието на закона – 28 глава на Второзаконие може да ви покаже проклятието на закона, както стана въпрос и друг път съм казвал, че проклятието на закона е болести, особено хронични болести, хронична бедност и преждевременна смърт. Това са основните три пункта, не казвам, че всичко, но основните три пункта на проклятието на закона. И сега искам да обърнете внимание на Второзаконие 28 глава, ще започна от 58 стих, това е краят на проклятията:
58 Ако не залягаш да изпълняваш всичките думи на тоя закон, които са написани в тая книга, и не се боиш от това славно и страшно име на Господ твоя Бог,
59 Господ ще порази теб и твоето потомство с необикновени порази, с порази големи и трайни.
Забележете думата трайни, трайни значи хронични, болести лоши и трайни казва, значи проклятието включва хронични болести.
60 И ще навлече върху тебе всички лоши порази египетски /т.е. болести/, от които ти се боеше, и те ще се прилепнат за тебе;
Значи с други думи какво е? Египет е света, тоест всички болести, които ги има на света, това са проклятия. Забележете, всички болести дето ги има по болниците, по света, това е проклятие.
Искам да обърнете внимание на 61 стих, братя и сестри. Обърнете внимание на 61 стих:
61 всяка болест и всяка пораза не е написана (и всяка написана) в книгата на тоя закон
Значи проклятието съдържа всяка болест, която е написана в закона, в Библията и задържа всяка всяка болест, която не е написана в Библията. Нека се спрем тук, искам да му обърнем внимание, защото хората казват – така ли е, не е ли така. Казва тук, че всяка болест, която е написана в закона е проклятие и след това добавя „и всяка болест, която не е написана в закона пак е проклятие“. Тоест какво означава това? Всички болести са проклятие. Аз така разбирам, аз така го тълкувам Словото, не знам вие как го разглеждате, всяка болест ненаписана или написана в тази книга на закона.
Господ ще изпрати върху тебе докато бъдеш изтребен.
Сега, това е законът за тези, които не слушат гласа на Господа и не го изпълняват. Сега, обаче ние се стараем да слушаме гласа на Господа и да го изпълняваме, нали? Отиваме на Галатяните, защото разрешението на този проблем с всички тия болести, които са написани и които не са написани, разрешението им е в Галатяни 3:13
Христос ни изкупи /т.е. Той плати цената/ от клетвата на закона /или от проклятието на закона/ като стана заради нас клетва /или проклятие/, защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“.
Сега знаете ли къде го пише това нещо? Това беше някъде Второзаконие 21 глава, 22 и 23 стихове.
22 Ако някой извърши престъпление достойно за смърт
Вие знаете, че заплатата на греха е смърт. Всички ние сме извършили престъпление, тоест грях достоен за смърт.
и бъде умъртвен /значи трябва да бъдем умъртвени/ да го обесиш на дърво
Или да го повесиш на дърво, казва, тоест да го сложиш на дърво. Този, който извърши смъртен грях трябва да бъде на дърво поставен, да повисне на дърво. И затова Христос беше поставен на дървен кръст, не на златен, на сребърен, а на дървен кръст, за да може да изкупи това проклятие на смърт, забележете, това проклятие поради смъртния грях. Затова, когато става въпрос за смъртен грях Христос понесе смъртния грях. Смъртен грях, до колкото го разбирам е различен от хулата срещу Святия Дух, защото Христос изкупи смъртния грях. Виждате ли? Той беше повесен на дървото, тоест на кръста, за да изкупи нашия смъртен грях.
23 тялото му не бива да пренощува на дървото, а го погреби в същия ден
Христос Го погребаха преди шест часа, защото тогава започва съботата, започва вечерта в шест часа. В петък те Го погребват, защото в събота нямат право да го направят.
а го погреби в същия ден; защото проклет е пред Бога всеки обесен на дърво
Или повесен на дърво, по-точната дума повесен, защото Той не е точно обесен. Ние обесването на български смятаме, че е когато на въже го бесят, а Той е повесен на дърво, тоест Той е разпънат на кръст.
проклет е пред очите на Бога
Значи Христос стана проклятие, проклет.
И не осквернявай земята си, която Господ твоят Бог ти дава за дял.
Значи това е стихът, който всъщност Павел цитира в Галатяни 3:13, като казва, че:
Христос ни изкупи от проклятието на закона като стана заради нас проклет или проклятие, защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“, та да може благословението на Авраам чрез Христа Исуса обаче да се разпростре върху езичниците.
Разбирайте върху народите, тоест върху нас. Езичници значи народи. В Божиите очи има народи и Израел, езичници и Израел. Езичници значи народите, Израел просто той е изключение.
Та да получим обещание Дух чрез вяра.
Както знаете в Битие 24 глава кратко определение на това що представлява благословението на Авраам, което идва върху нас на мястото на това проклятие, 28 глава Второзаконие ако прочетете ще ви настръхнат косите.
Битие 24:1 Авраам беше вече стар /забележете, тоест той е стигнал до старост, не е имало преждевременна смърт при него/ на преклонна възраст и Господ благослови Авраам във всичко.
Забележете благословението във всичко. Това не означава само в едно или в друго, казва във всичко. Вечно, временно, всичко Господ го благослови. Така че това, което във Второзаконие 28 глава – преждевременна смърт, лоши хронически болести и хроническа постоянна бедност, тези неща, които са там във Второзаконие 28 глава чрез изкуплението, което Христос извоюва на кръста се разрушава това проклятие и идва върху нас напротив благословението. Значи не само се премахва проклятието, но идва напротив благословението. Едно се отнема, друго идва, минус си отива, плюс идва, негативното отива, позитивното идва. Тоест чрез Христос идва върху нас благословението на Авраам, което вместо преждевременна смърт е дълъг живот, нали както виждате, второ, вместо болести хронически и т.н идва здраве, вместо постоянна бедност, казва Господ го беше благословил във всичко. Така че това са физическата страна и на всичкото отгоре духовната, която не е спомената между другото в този пасаж, обаче ние знаем, че чрез Исуса Христа ние сме синове на Авраам. Авраам баща на вярата, който от аврамовото лоно отиде на небесата в присъствието на Бога, така че ние чрез Исуса Христа, Който е син авраамов ние получаваме вечния живот. Така че това невероятно благословение на Авраам идва върху нас чрез Исуса Христа. Слава да бъде на Бога, алелуя!
Нека тогава да се помолим и да кажем: Господи, в името на Исус Ти си ни изкупил от проклятието на закона като си станал проклет за нас, защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“, за да може благословението на Авраам да дойде върху нас чрез Христа Исуса и да приемем обещания Дух чрез вяра. Господи Исусе, моля Те благословението на Авраам да дойде върху мен и дома ми.
Авраам беше вече стар на преклонна възраст и Господ благослови Авраам във всичко.
Господи, моля Те това благословение да дойде върху мен, да дойде върху дома ми в името на Исус Христос от Назарет. И това проклятие, което е във Второзаконие 28 глава е разрушено чрез дървения Христов кръст и чрез пролятата при завета кръв. Всички тия трайни болести, всички тия хронически болести ние се отричаме от тях и ги отхвърляме в името на Исус, върху нас и върху семействата ни и разрушаваме това проклятие чрез кръвта на Исуса на хронически болести. Ние разрушаваме проклятието на хронически болести според Второзаконие 28:59, всички тия хронически, трайни болести ние ги разрушаваме в името на Господ Исус Христос и заповядваме на всяка хроническа болест вън, всяка болест в рода ни, вън, в мощното име на Исус Христос от Назарет! Всичките египетски болести, всички болести на света, от които сме се боили ние в името на Исус им забраняваме да се прилепят към нас, всякакви заразни болести, прилепчиви болести, всякакви болести в света, включително смъртоносни болести ние ги отхвърляме в името на Исус Христос. Разрушаваме тяхното проклятие и заповядваме на тия духове, вън в името на Господ Исус! Вън от домовете ни!
Всяка болест, която е написана в Библията ние я отхвърляме в мощното име на Исуса Христа и всяка болест, която е ненаписана в Библията ние също отхвърляме в името на Господа Исуса Христа въз основа на дървения Христов Голготски кръст и на пролятата при Новия завет кръв.
В раните на Исус не сме изцелени.
Той взе на Себе Си нашите болести и понесе нашите немощи и с Неговите рани ние се изцелихме.
Благодарим Ти, Господи Исусе!
Всеки дух на изтребление, на разрушение ние заповядваме, вън от живота ни, в името на Господа Исуса Христа! Всеки дух на смърт, ние заповядваме, вън от живота ни! Всеки дух на болести ние заповядваме вън от живота ни и от семействата ни в името на Господа Исуса Христа от Назарет!
И сега, нека на края да вземем да се молим с една молитва, която е молитва на откровение. Имаме нужда от Божествено откровение в името на Исуса Христа относно бъдещето, как да развиваме служението. Понеже вие виждате служението се разпростря в България, в Европа, в Испания, сега даже и в Америка и ние искаме по най-ефективен начин да можем да служим на всякъде, така че нека да се молим в името на Исус Бог да ни покаже как да продължим и как да развиваме служението си, защото в момента сме на два континента. Молете се за нас за откровение по какъв начин, Господ да разкрие как ефективно да можем да служим хем тук в Америка, хем в Европа.
В името на Господ Исус Христос, Господи, Ти открий, дай ни откровение и мъдрост как да служим. Молим се в името на Исуса да бъдем ефективни в това служение, молим се, Господи, да достигнем недостигнатите. Дай ни да достигнем недостигнатите, да послужим на болните и на вързаните. Господи, да служим са освобождение на народите, да послужим за изцеление на народите, за изцеление, Господи, за освобождение. Дай ни да се движим в служение на чудеса.
Казвам служение на чудеса, защото не искам да ограничавам. Новорождението е чудо, изцелението на тялото е чудо, освобождението на душата е чудо и не само тия чудеса, искаме да се движим в чудесата. Господ Исус е великият Чудотворец.
Така че в името на Исус, Който е най-великият Чудотворец, само Той върши чудеса, ние искаме, Господи, да ни въведеш в служение на Божиите чудеса. Въведи ни, Господи, в това служение да спасяваме грешните, да изцеляваме болните, да развързваме вързаните, да възкресяваме мъртвите, да благославяме тези, които имат нужда от благословение. В мощното име на Исуса Христа от Назарет отвори очите ни, за да виждаме.
Молете се за нас и за себе си, за домовете си.
Отвори очите ни, за да виждаме, както отвори очите на слепия Вертимей, отвори нашите очи. Господи Исусе Сине Божий, имай милост към нас, отвори очите ни, за да виждаме. Защото той каза: „Да прогледам, Господи“. Така нека да кажем: Господи Исусе, искам да прогледам! Господи Исусе, искам да прогледам! – Марк 10 глава. Господи Исусе, искам да прогледам! Защото въпроса на Господа е: „Какво искаш да ти сторя?“ Нека кажем: Господи Исусе, да прогледам! И нека да кажем: Господи Исусе, Пламен да прогледа, да види в бъдещето, пророчески да види в бъдещето. Господи Исусе, отвори очите ми, за да прогледам! Господи Исусе, отвори очите ми, за да видя! Господи Исусе, отвори очите ми, за да прогледам! Алелуя! Пророческо откровение, сънища от Бога, видения от Бога, пророчества от Бога, движения от Бога.
Нека да кажем така: Господи Исусе, искам да съм винаги под Твоя облак, искам да съм винаги под огнения стълб. Господи Исусе, помогни ми! Искам винаги да съм под облака на Святия Дух и под огнения стълб. Господи Исусе, искам да съм винаги в Твоята съвършенна воля. Искам съвършена воля, не просто допустима воля, искам съвършената воля на Господ, да бъда там, където ме искаш, когато ме искаш и както ме искаш, да говоря това, което искаш, да върша това, което искаш, да бъда в съвършената Божия воля. Нека се молим, съвършената Божия воля искаме в името на Исус.
Всеки дух на слепота да се махне от очите ни! Всеки дух на мъгла, замъгляване да се махне от очите ни! Всякакво късогледство, всякакъв астегматизъм духовен или физически, всичко това да се махне от очите ни в името на Исус. Да виждаме ясно! Пророческо око, око на орел. Орела не само за летенето е, орел, пророческото око на орела искаме. Нека да кажем: Да виждам, Господи, дай ми да виждам в духа, дай ми да виждам светлината, дай ми да виждам истината.
В името на Исус, всеки духовен блокаж в живота и служението ми да се разруши! Молете се и за нас и за вас. В името на Исус, всеки блокаж на видение да се разруши! Блокаж на сънища да се разруши. Блокаж на пророчества да се разруши. Блокаж на виждането в духа да се разруши. В името на Исус, всяка сила, която ни пречи да виждаме от Бога и да чуваме от Бога ние връзваме и изгонваме в името на Исуса Христа от Назарет. Господи, отвори уши в мен! Господи, отвори очите ми, за да виждам! Алелуя!
Господи, използвай ни мощно на Твоето дело, искаме служение на чудеса, знамения и велики дела. Така, както си използвал А. А. Алън тук в Аризона използвай, Господи и мен в името на Исус. Така, както си използвал Твоите велики служители, Господи, с Твоята велика сила използвай ни, Господи, на Твоето дело да докоснем и спасяваме мнозина, да изцеляваме и освобождаваме и мъртви да се възкресяват.
Невероятно, братя и сестри, ние се молим, разбирате ли това е най-доброто, което можем да правим и аз благодаря на Бога, че вие сте тук с мен и се молим заедно.
Всички вие, които имате нужда от изцеление и вашите близки, се моля в името на Исус Христос, болестите да напуснат, немощите да напуснат, да бъдете изцелени вие в името на Исус Христос. Всичките болести ние смъмряме в името на Исус, да напуснат. Бъдете изцелени вие и домовете ви! Бъдете свободни в името на Исуса!
Искаме пробив в служението. Пробив в служението в Америка! Пробив в служението в Европа! Пробив в служението в България! Пробив в служението в Испания, в мощното име на Господа Исуса Христа от Назарет! Отворени врати!
Нека да се молим: Господи, дай ни мъдрост. Мъдрост за управление, мъдрост за добро управление и добро менажиране, мъдрост, Господи!
Това за нас за служението и за семейството, същото важи за вас, за вашите служения, за вашите бизнеси, за вашата работа, за вашите семейства, се молим за мъдрост, мъдрост за управление, мъдрост за менажиране в името на Исус. Благодарим Ти, Господи и и отдаваме славата и хвалата в името на Исус.
Ние Те молим, Господи, в името на Исус Твоята благодат в нашите взаимоотношения, благодат в срещите. Значи Божието благоволение и Божията благодат в нашите взаимоотношения, благодат в нашите срещи в името на Исус. Божията ръка да бъде върху нашите взаимоотношения и нашите срещи, Господ да отваря вратите в името на Исуса Христа от Назарет.
Слава да бъде на Теб, Господи! Благодарим Ти! Отдаваме Ти почит и слава, скъпи Иусе!
В семействата мир, любов и единство. Нека да се молим, мир, любов и единство в семейството. В името на Исус се молим за мир, любов и единство!