Молитва върху скинията – умивалникът

МОЛИТВА ВЪРХУ СКИНИЯТА – УМИВАЛНИКЪТ
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 28.09.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=PAYE4UYVIuE&t=21s

В двора се влиза през порта, в светилището се влиза през врата, а в Светая Светих се влиза през завеса. Вие знаете портата са я наричали пътят, вратата са я наричали истината, завесата са я наричали животът. Исус каза:
Аз съм пътят, истината и животът – тоест влизането в двора става чрез Мене.
Като познаете пътят влизате в двора, като познаете истината влизате в светилището, като Ме познаете като животът влизате в Светая Светих. И това е степенуване. Човек като повярва първо познава Исус като пътят, единственият път, влиза вътре – иес, слава на Бога, вечен живот, влизам в двора, обаче след това трябва да познаеш Исус като истината, тоест в пълнотата. И като познаете истината какво ще стане? Истината ще ви направи свободни. Тоест човек само като познава Исус като пътят не е свободен, той трябва да познае Исус като истината, за да намери свободата, пълната истина. Затова проповядваме, за да познаем Исус като истината не само като пътят. След това като познаем Исус и като животът влизаме в изобилния живот. Какво означава това да влезеш в изобилния живот? Влизаш и в силата, това е повече от това да получиш освобождение.
Вижте, да получиш освобождение чрез истината ти си освободен от нещо, но трябва да бъдеш освободен и в нещо. Тоест освобождение от нещо ти трябва да влезнеш в живота. Исус животът. Не е въпроса само да се освободим, въпроса е да се освободим от някой, да се освободим от нещо, но трябва да влезем в обещанията. Там вътре Исус животът са обещанията, обещаните благословения, там е силата.
Добре, ние сме сега съвсем отвън, ние влизаме през портата Исус пътят и като минаваме първото нещо, което срещаме е медният олтар, за който говорихме миналия път, медта е образ на страдание, олтара образ на кръста, агнетата образ на Исус Христос, Който беше принесен за нас в жертва. Ние се молихме върху това, тоест молихме се върху кръвта на Исуса Христа, какво кръвта на Господа Исуса Христа е направила за нас. Това е всъщност минаването през медния олтар, защото ние първо познаваме Исус като пътят, но Исус не е отделен от кръста. Веднага след като познаем Исус ние трябва да познаем кръста и кръвта. Исус отделен от кръста не е истинския Исус, Исус, Който даде кръвта Си, живота Си за нас, Той е истинският. Павел каза:
Внимавайте да не приемате друг Исус или друг дух.
Има предвид духа на антихриста, има в предвид – внимавайте да не приемате друг печат. Защото ние сме подпечатани със Святия Дух и ако приемаме друг дух получаваме друг печат, дето се страхуват хората от това, което ще става в Откровение на Йоан. Най-опасното от тази работа не са нещата на плътта, а са нещата в духа – да не приемете друг дух, това е най-опасното. Сега се прокламира много един друг дух, който не признава Исус Христос като Господ и Божий Син, него да не приемете.
Добре. След медния олтар обаче ние навлизаме и виждаме умивалника. Сега това е много интересно. Значи първо ние сме измити с кръвта на Исуса, нали? Ние сме умити, ние сме развързани от греховете чрез кръвта на Исус, обаче забележете, че кръвта на Исуса е абсолютно необходима. Трябва да познаваме Исус пътят, трябва да минем през олтара, където Христос умря заради нас на дървения кръст, където проля кръвта Си, но след това трябва да са насочим към умивалника. Умивалника, който е направен от огледалца, счупени огледала, направен е така, че когато свещениците ще влизат да свещенодействат в светилището, във втората част, те трябва да си умият ръцете и краката и те се виждат на този умивалник. Ние ако обърнем внимание какво пише в посланието на Яков 1:23
Защото, който слуша словото и не го изпълнява, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало
Виждате ли, тук става въпрос за огледало?
погледне се, отмине и веднага забравя какъв е бил, но който вникне в съвършения закон на свободата
Вижте огледалото, Божието Слово е наречено съвършен закон на свободата.
и пребъдва в него, той бидейки незабравлив слушател, а изпълнител на дело ще бъде блажен в действията си.
Ето къде са благословенията – в действие, вяра в действие. Така че имаме 23, 24, 25 стих на послание на Яков 1 глава, вие виждате, че Божието Слово е оприличено на огледало, в което ние се оглеждаме, не естествено огледало, а духовно огледало. Сега, това е много интересно. Значи заставаме пред умивалника, ние трябва да си измием ръцете, което означава да се измием от дела, от грехове, които сме извършили, трябва да си измием нозете там, където сме ходили, където не трябва и сме се изцапали, за да можем да влезем в светилището, за да свещенодействаме на Господа. Тоест мръсни не може да влизаме, трябва да минем първо през кръвта да ни умие, после трябва да минем през живата вода на Божието Слово да ни умие също. Кръвта да ни умие и водата на Божието Слово да ни умие.
Какво всъщност се получава тук? Както казах умивалника е направен от огледалца. Огледалото е Божието Слово, значи трябва да отидем при Божието Слово в молитва. Първо минаваме през кръста, през кръвта, отиваме в Божието Слово, което е огледалото. Когато се погледнем в огледалото на Божието Слово какво е първото, което виждаме? – грях. Първото нещо, което Божието Слово ще ни изобличи това е грях, огледалото ще ни покаже къде сме изцапани, къде сме се замърсили. Дори ако има демон намесен и него може да ти го покаже Божието Слово. Първото нещо, което Божието Слово ще ни покаже това е грехът. Не е приятно.
Какво обаче трябва да се направи с греха, който Божието Слово показва? Греха на първо място трябва да бъде изповядан. Значи в молитвата трябва да има както виждате изповед на греховете и това става на умивалника. Това е в молитва, приятели. Забележете 1 Послание на Йоан 1:9 казва:
Ако изповядваме
Сегашно продължително време. Ако изповядваме – кога? – сега и постоянно. Значи трябва да има един процес на изповядване, тоест влизайки в молитва трябва да имаме време за изповядване. Това ни говори огледалото, това ни говори умивалникът.
Ако изповядваме греховете си
Йоан говори ако изповядваме ние. Кои сме ние? Той е апостол, той е вярващ, значи ние вярващите трябва да изповядваме греховете си, защото както виждате в света ходим. Исус каза трябва да си измиваме нозете. Исус говори за умиване на нозете, Той не говори за измиване на ръцете, нали? Но в скинията трябва ръце и нозе да се измиват, но Яков казва:
8 …Умивайте ръцете си, вие грешни, очиствайте сърцата си вие колебливи.
Значи пак има умиване на ръце. Това е 4 глава.
Ако изповядваме греховете си Той /Христос/ е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти /ето го очистването/ от всяка неправда.
Да ни очисти с водата на Божието Слово, да ни очисти от всяка неправда.
Виждате ли – Ако кажем, че не сме съгрешили правим Го лъжец и словото Му не е в нас.
Виждате ли колко е важно това нещо в молитва да използваме Божието Слово, което да ни изобличи за грях и не да си крием греха, а да изповядаме греха си. защото ние може да се опитаме греха да го скрием, защото не ние е приятно да си признаем, че сме грешни. Нали, не е приятно да си признаеш такова нещо и затова може да искаш да го избегнеш, но трябва да може да се изповядва греха.
Притчи 28:13 Който крие престъпленията си няма да има успех, а който ги съзнава и ги оставя
Другият превод казва: Който ги изповядва и ги оставя
Обаче, вижте, тук много ми харесва тази дума съзнава, значи трябва да се осъзнават греховете, трябва да се размишлява.
Който ги осъзнае и ги остави ще намери милост.
Който ги осъзнае и ги изповяда и ги остави ще намери милост. Значи престъпленията трябва да бъдат изповядвани, а не да бъдат крити. Виждате, че и това оставяне на престъплението означава покаяние, защото истинското покаяние е свързано с оставяне на греховете. То включва осъзнаване, тоест съжаление за греха, изповядване на греха, но включва и оставянето на греха. Това представлява покаянието за собствените ни грехове. Това трябва да се направи в молитва и сега го говорим, после ще го практикуваме, но има още един момент, на който трябва да обърнем внимание, приятели, защото това е един момент, който обикновено е пренебрегван, но аз искам по правилния начин да можете да го разберете това нещо. Значи, ако обърнете внимание в книгата Даниил 9 глава, той се моли на Господа.
3. И обърнах лице към Господа Бога с молитва и моление, в пост, вретище и пепел,
4. и молих се на Господа, моя Бог, изповядах се и рекох: „моля Те, Господи, Боже великий и дивний, Който пазиш завет и милост за ония, които Те обичат и които пазят Твоите заповеди!
5. Съгрешихме
Забележете тази дума. Приятели, моля се в името на Исус за дух на откровение и мъдрост. Това може да помогне много на нас, може да помогне много на семействата ни и на църквите ни и може да помогне и на родината ни. Забележете, че Даниил не каза „съгрешихте или съгрешиха, постъпиха беззаконно, действуваха нечестиво, упорствуваха, отстъпиха от Твоите заповеди и от Твоите наредби, само аз не съм така.“ Той не каза като фарисея. Вижте какво каза Даниил:
5. Съгрешихме, постъпвахме беззаконно, действувахме нечестиво, упорствувахме, отстъпихме от Твоите заповеди и от Твоите наредби
6. и не слушахме Твоите слуги пророците, които от Твое име говориха на царете ни и велможите ни, на бащите ни и на целия народ на страната ни.
Сега виждате тук Даниил изповядва, като че ли той участва в това нещо, но интересно е всъщност, че Даниил дефакто не е това, което говори, той е свят, праведен човек, но това е ходатайство. В ходатайството той се идентифицира с тоя народ на Израел, който е съгрешил. Ако ние в молитва искаме да изповядаме грехове, видяхте номер едно ние изповядваме собствените си грехове, но трябва да включим също изповед на греховете на предците ни по майчина, по бащина линия, греховете на народа ни и не като обвинение – вие съгрешихте, вие това, огън да дойде върху вас. Не, съгрешихме ние, прости ни, Боже. Изповядваме ги тия грехове. Аз искам да ви обърна внимание и на стих 20, защото няма да ги чета всичките.
Докато говорих и се молех и изповядвах греховете си
Забележете, изповядвах греховете си номер едно, това, което говорихме преди малко в молитва да изповядваме собствените си грехове, номер две и греховете на моя народ Израил.
и принасях молбата към Господа моя Бог на светата планина на моя Бог
21 докато продължавах молитвата мъжът Гавриил /тоест ангел/ когото бях видял по-преди във видение, като прелетя
Забележете, че ангелите летят, защото ние понякога казваме, че няма такова нещо. Ангели имат криле, не казвам, че всичките, обаче си имат криле някои ангели.
бързо се допря до мене по време на вечерната жертва.
Даже някои имат по шест криле, някои имат по четири криле, така че има го това. Не случайно ги рисуват с криле, нали? Казва мъжът Гавриил, не бебенцето Гавриил. Но вижте какво прави Даниил, той изповядва своите грехове и греховете на народа си като се включва в тях.
Аз искам да намеря сега, това не го погледнах, в 7 глава мисля, че на Деяния на апостолите, където Стефан говори Божието Слово преди да бъде убит с камъни, той разказва историята на Израел и т.н. и накрая от 51 стих надолу Стефан казва:
51 твърдоглавци и необрязани по сърце и уши!
Той вече започва да ги изобличава.
вие винаги се противите на Светия Дух; както бащите ви /забележете/, така и вие.
Братя и сестри, както бащите ни, така и ние. Искам да обърнете внимание на тези думи.
52 Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиха ония, които предизвестиха идването на Праведника, чиито предатели и убийци станахте вие сега
Забележете, бащите са убивали пророците, а те убиха Исус.
вие, които приехте закона при служение на ангели и не го спазихте
И те естествено го убиха след това. Но аз тук искам да обърна внимание на това, тази сутрин Господ ми го даде това нещо, искам да обърнете внимание, че много често човек има слабост към греховете на родителите. Ако бащи и дядовци и т.н. са обичали да пият алкохол, много голяма вероятност има потомците също да бъдат алкохолици, върви по наследствена линия. Ако предшествениците са били блудници прелюбодейци, ходили са по жени или по мъже, обикновено потомците им следват техния път. Има жени в родата, които са изнасилвани, тормозени, мъчени и потомките им по подобен начин все си намират мъже, които да ги тормозят, да ги мъчат и т.н. Така че същото нещо и с болестите, тук говорим за духовни неща, но нека да вземем болестите, наследствени болести, дори и докторите ги знаят тези неща, че се движат по кръвна линия.
Какво искам да ви кажа с това? Духовни, физически болести се предават по наследствена линия. Сега, тук може да разсъждаваме и някой ще ми каже: „Брат, ама ние нямаме право да се покайваме за греховете на предците си, а за нашите грехове“ и е прав, защото ти не можеш да се покаеш за грях, който ти не си извършил. Извършили са го предците, но ти търпиш последствията от греха. Ето, например последствието от греховете на народа ни го търпи народът днес. Ето, има други народи, които не търпят такива последствия, живеят в просперитет, живеят мирно, спокойно. Защо? Ами защото техните предци не са съгрешавали така на Бога, те са били Божии хора, търсили са правдата и се изпълнява Божието Слово. Господ обещава да благослови народа във всяко едно отношение. Дори и тези, които сега не следват Бога те търпят последствията от наследственото благословение, забележете. Има някои хора, които са се обърнали към Бога, но търпят последствие от наследствено проклятие, много интересно. Говорим за нещата от този свят, не говорим за бъдещия.
При това положение какво можем да направим относно греховете на бащите ни, както се казва греховете на бащиния ми дом, греховете на майчиния ми дом. Явно че има такива, не можем да кажем, че няма такива, нали? Ние това, което можем да направим с тези грехове е номер едно, както Даниил направи, нека даже да се помолим с тази молитва сега докато върви поучението, да кажем:
Святи Боже, на първо място аз изповядвам греховете си и се покайвам за тях и Те моля да ме измиеш със святата кръв на Исус Христос и да ме измиеш със святата вода на Божието Слово от всеки грях.
И сега може да изповядаш, значи сега ако нямаш време после да си изповядаш греховете, един по един като Господ ти ги напомня. Прости ми, Господи, измий ме от всичките ми грехове! Аз ги признавам, признавам греха си, прости ми! Отричам се от греховете си, прости ми, осъзнавам греховете си, прости ми и оставям греховете си. Помогни ми! Помогни ми, Господи, да оставя греховете си, в името на Исус. Отречи се.
Тези, които са вързани в порнография, отречи се от това в името на Исус, моли се вместо това Господ да ти даде съпруг или съпруга или да ти даде сила да побеждаваш.
Нека да кажем: Благодарим Ти Господи, в името на Исус. Амин.
Разбира се вие тази молитва можете да я продължите много повече, тя може да бъде 15 минути, половин час, един час, в който да изповядваш грехове и да искаш прошка, ако отдавна не си го правил. Добре е по-често да се прави, за да може по-малко да се изповядва, да минем по-бързо през този момент.
Следващото нещо – започваме да изповядваме греховете на предците ни. Както казах ние казваме: Господи, прости ни, съгрешихме ти, аз и бащиния ми дом, аз и майчиния ми дом сме Ти съгрешили в много неща, прости ни, Господи! Моля Те, Господи Исусе, аз се отричам от греховете на бащите ни, аз се отричам от греховете на предците ми по бащина и майчина линия. Отричам се от тия грехове в името на Исус. Отричам се от тяхното беззаконие, Господи, каквото и да е. И тук може да има изповед на грехове. Освободи ме, Господи, от тоя хомот на наследствени грехове и на наследствено проклятие. Аз се отричам от наследствено проклятие и по бащина и по майчина линия в резултат на грехове.
Както върху Гиезий и върху потомството му дойде наследствено проклятие заради греха, който Гиезий извърши. Ние от къде да знаем какво са правили те.
Ние се отричаме от греховете на бащите, на бащиния ми дом и на майчиния ми дом чак до корен, чак до началото. Измий ни с кръвта, измий ни със Словото на Бога, Господи! Нека кажем: Амин!
Каква е разликата когато се молим за греховете на бащите ни? Ние може да не сме ги извършили, ето Даниил се идентифицира в това, но при всички положения ние трябва, ако ги знаем да ги изповядаме и да се отречем, много е важно да се отречем от греховете на предците ни. Може да кажеш – ама аз не съм го правил това. Отречи се, да нямаш нищо общо с тия грехове. Може да са били блудници, прелюбодейци, крадци, убийци, може да са били всичко, комарджии може да са били, изнасилвачи може да са били, какво ли не може да са били, отречи се от това нещо.
След това искам, тук виждате ние се намираме в момента пред умивалника, първо казахме изповед на моите грехове, второ греховете на бащиния и майчиния дом, номер три обаче искам да включа тук греховете на нашите близки, имам в предвид тези, които са живи в момента и най-вече деца, внуци, потомства, може да има съпруг, съпруга включени в това нещо и т.н. Защо искам да включа това нещо? Ще кажеш – ама те децата трябва да се покаят. Разбира се, че децата, никое дете не може, защото ти просто си се покаял и то да се спасиш.
Има много интересно нещо, което казва 1 Коринтяни 7 глава, че ако единият от родителите е вярващ децата са святи. Много интересно, ние не го разбираме това, но има нещо, което ни радва в това, няма нужда да го изясняваме толкова ако не го разбираме, за да сбъркаме. Има нещо за това, че ако един поне от родителите е вярващ в децата има някаква святост, има нещо. Сега аз искам да ви кажа какво имам в предвид тук. Ние можем да вземем примера на Даниил. Скъпи родители, може детето ти да е в наркотици, може да е в алкохол, цигари, може комарджийство, хазарт, може детето ти да ходи да краде, не знам какво да прави, може да е в окаяно състояние, не го намразвайте, обичайте го въпреки всичко, мразете греха, но не мразете детето. То може да не е дете, то може да е голям човек, но ние сме призовани да обичаме. Това, което трябва да мразим е греха и дявола.
И какво може да направим? Можем да направим това, което Даниил направи, погледнете го в 9 глава от 3 до 20 стих, особено от 3 до 5, после 20 стих, но цялата може да я прочетете да видите молитвата на Даниил. Можем да изповядваме греховете на нашите деца. Те няма да им бъдат простени, защото ние ги изповядваме, защото те трябва да си ги изповядат, обаче искам да ви кажа, че има нещо в това, Даниил не го прави случайно. Виждате, че той се помоли с тази молитва. С тази молитва той се помоли с каква цел? Съгреши народът на Израел, Словото казва 70 години робство във Вавилон ще има. Даниил видя в Словото, в пророк Еремия, че 70 години, наближава времето и Даниил активира това освобождение чрез тази молитва, каза: „Ние съгрешихме, ние Те оставихме и т.н. но сега моля Те, смили се за нас, възвърни ни, опрости ни, избави ни, освободи ни“. Както и ние го искаме това нещо, ние го искаме за нашия народ.
Сега като говоря това нещо, за българския народ не да се молим с омраза, с ненавист, с отвращение, напротив, нека да се идентифицираме с този народ и да изповядваме греховете на народа. Защото, братя и сестри, не може да е случайно това нещо българския народ да бъде 200 години под византийско робство, 500 години под турско робство, после под комунистическо и не знам какво си, разбирате ли, този народ кога изобщо е бил свободен? Това е едно проклятие на робство, което тегне върху народа, това трябва да се разбие и вместо да спорим и да се караме помежду си нека да работим за добруването на България и на българския народ. Няма значение дали си близо или далеч, днес с техниката и най-вече с Божия Дух ние можем от тук да се молим и да изпратим за една секунда ангели в България. Ти може да си в България и да не направиш нищо, а може да си извън България и да свършиш повече работа, изпращайки военновъздушните сили на Бога, нали? Войната не се води само с пехота, има военновъздушни сили, които работят също, има далекобойни оръжия.
Така че да изповядаме греховете на народа и да изповядаме греховете на нашите деца, на нашите внуци, да просим милост за тах в молитва от Бога и да просим покаяние. Вижте колко интересен стих има тук 2 Послание на Тимотей 2 глава от 22 стих:
22 Отбягвай също и младежките похоти; стреми се към правда, вяра, любов и мир с ония, които призовават Господа от чисто сърце
Тоест младежи, не се събирайте с тези, които се занимават с младежки похоти или младежки грехове.
23 А глупави и невежи разисквания отбягвай
Значи глупави и невежи разисквания какви са? – ами спорове върху Библията избягвай.
като знаеш, че те пораждат крамоли – скандали.
Искам да ви кажа нещо, да му обърнете внимание, значи казва Божието Слово:
Тежко на вас, фарисеи, дето обикаляте и море и вода, за да направите един прозелит, след това го правите два пъти повече рожба на пъкъла.
Значи трябва да внимаваме като евангелизираме хората, ние хубаво ги евангелизираме и във Фейсбук и т.н. да повярват, след това да не ги разочароваме с нашия начин на живот и с нашите думи, с нашите писаници и с нашите становища, да кажат хората, че сме по-зле от тях. И дефакто да им дадем оправдание, за да си влязат обратно и да си живеят в греха, обърнете внимание на това нещо. значи вижте какво казва:
Господният слуга не бива да влиза в спорове, в крамоли
Забележете Господният слуга не бива да влиза в спорове. Значи Господните слуги не са спорещи хора. Тия, които спорят явно не са в категорията Господни слуги.
25 Но да бъде към всички кротък, /не буен, обуздан език/ поучлив и търпелив, с кротост да наставлява дори противниците, та дано Бог да им даде покаяние да познаят истината
26 и да се освободят от примката /забележете/ на дявола, който ги е уловил живи, за да изпълняват неговата воля.
Така. Значи ние виждаме нашата роля, как трябва да се държим. Като говорим за тия хора, които са противници имайте в предвид, че в тази категория влизат и близки хора, може да са семейни хора, може да са роднини, които са противници, както някои го наричат богопротивници, хора, които в момента са богопротивници, хора които са противници на евангелието. Но казва, трябва да сме кротки, трябва да сме поучливи и търпеливи, не да правим крамоли и скандали, а с кротост да увещаваме и да наставляваме дори близките си, може да са съпруг, съпруга, може да са деца, може да са родители, може всичко, с кротост. Аз тук прибавям това да се молим, дано Бог да им даде покаяние, за да познаят истината.
Можем да се помолим: Святи Боже, ние изповядваме греховете на нашите деца, на нашето потомство, на нашите близки. Изповядваме техните грехове и разбира се сега в момента пред екрана няма как да изповядаме техните грехове, но вие можете да изповядвате грехове ако се сещате в момента. Изповядваме греховете, Господи и Те молим да дадеш на децата ни покаяние да познаят истината.
Ето ти една молитва – покаяние им дай да познаят истината и ги освободи от примката на дявола, който ги е уловил живи, за да изпълняват волята му. Освободи ги от примката на дявола. Значи дай им покаяние номер едно, дай им да познаят истината номер две и ги освободи – номер три, от примката на дявола и номер четири да изпълняват Божията воля. Значи четворна молитва тук.
Господи, молим Те за децата ни дай им покаяние, дай им да познаят истината, освободи ги от примката на дявола и им дай да изпълняват Твоята воля.
Четири неща в тази молитва. Слава на Бога. Още един път: Молим Те, Господи, за децата ни, за семейните ни дай им покаяние, дай им да познаят истината, освободи ги от примката на дявола и им дай благодат да изпълняват Твоята воля, а не волята на дявола. Тук разбира се можем така: В името на Исус да бъде разрушена волята на дявола в живота им. В името на Исус, всеки дух, който пречи на покаянието, ние го връзваме и го изгонваме! Всеки дух на заблуда ние го връзваме и изгонваме и всяко робство и всяка примка на дявола разрушаваме в мощното име на Исуса Христа! Благодарим Ти, Господи, алелуя!
Сега аз ви казах, че ние можем да се помолим за българския народ и да кажем: Боже, ето ние сме българи, Ти си направил така да се родим в тази малка държава, не сме го ние избрали, имал си някакъв план, някакво намерение в тази връзка и сега ние се молим, Господи, за нашия народ, изповядваме греховете на нашия народ, робството, предателството, завистта на българския народ изповядваме, Господи, ние сме също част от това нещо. Робство, предателство, завист, ние ги изповядваме, всякакви други грехове, идолопоклонство и окултизъм изповядваме, Господи, в името на Исус. Прости ни, Господи и избави народа ни от това робство. Наистина народа ни, Господи, да се покаем, да познаем истината, да се освободим от примката на дявола и да вършим Божията вола в името на Исус.
Ето ви четири точки на молитва, които извадихме от 25 и 26 стих. Вижте колко просто може човек да си построи една молитва. Слава да бъде на Господа, алелуя!
Значи ние отидохме до умивалника и първото нещо, което видяхме на огледалото, на умивалника са нашите грехове и ние нашите грехове ги изповядахме, не само нашите, но греховете на предците си, греховете на децата си и дори греховете на народа си. Второто нещо, което обаче виждаме след като се измием, изчистим, вече от всичко, което е мръсно виждаш, че трябва да си измиеш лицето, след това обаче това, което виждаш е какво? Новото създание, кой си ти. Значи второто нещо, което виждаме е кои сме ние в Христос. Трябва да можем да видим, защото това е нашата духовна позиция, кои сме ние в Христа и разбира се и къде сме, защото Библията казва, че ние сме седнали в небесни места от дясно на Отца в Христа Исуса. Значи кои сме и къде сме. Това говори за власт. И започваме, в молитвата можем да кажем: Слава на Теб, Боже, Ти си Този, който ми прощаваш всичките ми беззакония, Ти си Този, Който изцеляваш всичките ми болести. Благодаря Ти, че Ти прощаваш беззаконията ми и благодаря Ти, че Ти си ме направил ново създание в Христа Исуса.
Сега можем един списък да извадим, който го нямам между другото, това е хубаво, ако някой има да ми даде такъв списък за това кои сме ние в Христос относно новото създание. Би било прекрасно това нещо, взимаш си го и започваш да четеш и казваш така: Отче святи, аз Ти благодаря в името на Твоя Син Исус Христос, че аз съм ново създание в Христа Исуса, старото премина, всичко стана ново. Аз Ти благодаря, че Христос стана грях заради мен, за да мога аз да бъда оправдан чрез Него и да стана Божията правда в Христа Исуса. Новото създание в мен е простено и е оправдано и е невинно, аз съм простен, оправдан и невинен и аз Ти благодаря за това, че аз съм Божията правда в Христа Исуса. Аз Ти благодаря, Господи, че аз съм осветен, новото създание в мен е осветено. Благодаря Ти, Господи, че Ти си ме възкресил от смъртта и съм жив. Благодаря Ти, че Ти си ме възнесъл и си ме поставил да седна от дясната Ти страна в небесни места в Христа Исуса, далеч по-горе от всяко началство, власт и сила и господство, не само в този свят, но и в бъдещия. Аз Ти благодаря, Господи!
Благодаря Ти, Господи, че Ти си ми дал ново сърце! Благодаря Ти, Господи, че Ти си ми дал Христов ум! Благодаря Ти, Господи за това, което си ме направил, благодаря Ти, че си ме направил вечно създание в Христа Исуса! Благодаря Ти, че Ти ми даваш победа чрез вяра над света.
И така започваме да изповядваме кои сме ние в Христа. Благодаря Ти, че за всичко имам сила чрез Исуса Христа, Който ме подкрепя! Благодаря Ти, Господи, че аз съм освободен от проклятието и съм благословен. Новото създание е благословено. Благодаря Ти, че новото създание в мен не греши, Ти си създал праведно създание, което да не върши грях. Когато ходим в плътта тогава грешим. Новото създание не греши, така че Ти благодаря, Господи, за това праведно създание, което си ме направил. Помогни ми да се утвърдя в новия човек, помогни ми да заяквам в новия човек в името на Исус.
И така нататък, но е хубаво един списък да си направи човек, за да може да минава през тия точки, да ги изповядва и да се моли върху тях. Следващото обаче, което може също да видим, когато погледнем в огледалото, можеш да види кой живее в теб, защото това огледало е духовно огледало, то вижда вътре в нас. Кой живее в нас? Библията казва, че:
По-велик е Този, Който живее в нас от онзи, който е в света.
С други думи, аз Ти благодаря, Господи, че Ти си ме направил храм на Святия Дух. Благодаря Ти, че Ти си ме направил дом на Святия Дух и Ти благодаря, че в това тяло живее Святия Дух. Добре дошъл, Святи Душе! Аз Ти благодаря, Господи, за Святия Дух, Който е в мен. Той е моята сила, Той е моят учител, Той е моят водач, той е моят утешител параклетос, Святия Дух е Този, който ми открива идните неща, Той е Този, Който ни дава мъдрост и знание. Благодаря Ти за Духът, Който си положил в мен, така че аз не съм сам, имам вечното присъствие на Святия Дух в себе си. Благодаря Ти за вечното присъствие на Святия Дух в мен. Отдавам Ти слава и хвала, небесни Боже, за Твоя скъпоценен Святи Дух, Който Ти си дал да живее в нас! Отдавам Ти славата и хвалата, алелуя!
Така че ние се молим относно това кой е този, който живее в нас, защото в огледалото ние виждаме себе си, първо видяхме греха и грехът се очисти. След това виждаме новото създание, което сме. Значи не сме стар човек, човека на греха, на плътта, но сме ново създание. След това виждаме кои сме ние в Христос и къде се намираме. Намираме се в небесни места, това говори за позиция на власт, новото създание в позиция на власт, използвайки името на Исус. След това виждаме кой е Този, Който е вътре в нас – Святият Дух, Който пък е нашата сила. Значи ние имаме Святия Дух, Който е нашата сила вътре в нас. Ние всичкото това го виждаме по време на тази молитва и го изповядваме и се молим върху него, осъзнаваме всичките тия реалности. Пред това огледало ние се укрепяваме. Укрепяваме се, първо се освобождаваме от негативните зли неща като грехове, дори ако трябва и демони и след това вече се укрепяваме в новото създание, в нашата позиция в Христос, позиция на власт в Христос в небесни места и се укрепяваме в силата на Святия Дух, Който живее вътре в нас, по време на тази молитва.
Така че излизаме от тази молитва измити и очистени. Значи виждате това двойно очистване, което се получава. При медния олтар ние се очистваме чрез кръвта, при умивалника ние се очистваме чрез водата на Божието Слово. Затова, скъпи приятели, искам да ви кажа имаме нужда от кръвта, имаме нужда и от Словото да бъдем очистени. Разберете, че не може да се влезе в присъствието на всемогъщия Бог без да се мине през кръвта на Божието Агне и без да се мине през водата на Божието Слово, за да бъдем измити и чисти. Мръсни не можем да влезем в присъствието на Бога. Мръсен човек ако влезе в присъствието на Бога може да… не ми се говори, не искам даже да споменавам какво може да се случи. Затова трябва преди влизането да имаме съответното страхопочитание, помните ли стотникът какво каза?
Не съм достоен да влезеш под стряхата ми, само дума кажи.
Той се плашеше, защото явно човекът си е съзнавал греховете, съзнавал е, че не ги е изповядал, казва не смея да поканя Господа. Ние днес много искаме Неговото присъствие да бъде в нас, но искам да ви кажа, че Неговото присъствие чудесно е да дойде в живота ни, но ние трябва да бъдем чисти, за да може да принесе добро у нас.
Ще ви дам един пример. Аз ви дадох примера с Гиезий, който съгреши и проклятието на проказата дойде в живота му, в неговия и на неговото потомство и както казах няма ограничение, там не каза три, четири поколения, казва до века. Тази проказа просто е проклятие, което е до века. Някои хора държат, че проклятието е само три четири поколения, това е според 20 глава на Изход, но в случая там с Гиезий беше до века. Така че, ако няма покаяние в рода до ден днешен проказата стои в този дом. Разбирате ли? Значи имайте в предвид, че има нужда в определени случаи от разрушаване на проклятие и разбира се покаяние и изповед на грехове. И всъщност очистване чрез кръвта на медния олтар, очистване чрез Словото при умивалника, за да можем ние да влезем в присъствието на всемогъщия Бог очистени от греховете ни.
Има хора например, които завиждат, мразят, одумват, клюкарстват. Аз си спомням като бяхме още в ромската махала, като служехме, от 1997 до 2006 година бяхме там и брата, който беше ръководител на хвалението, той ги познаваше хората и знаеше кой говори против мене и против служението. Още от тогава, защото гонене на демони имаше, изобщо беше такова служение, което не се приема традиционно и знаеше кой говори против мен и т.н. и по едно време идват: „Брат Пламене, може ли да се помолиш за мен“. Той казва: „Няма да се молиш за този, той говори против теб“. Аз не мога да не се помоля, не може да ги взимам лично нещата, интересно е това говорят, говорят, говорят, но като закъсат идват за молитва. Учудващо нали? Но какво искам да кажа с това, приятели? Когато се говори срещу служители, ако служителите са водени от Святия Дух, ако служителите проповядват Божието Слово, Гамалиил каза:
Оставете тези човеци, ако това дело не е от Бога ще падне, но внимавайте да не се окажете и богопротивници.
Така че има възможност, борейки се срещу хора да станем богопротивници. Затова аз съм избрал моята борба да не е срещу хора, да не е срещу плът и кръв, аз съм избрал моята борба да е срещу духове, които са истинската причина за проблема. И когато човек застава срещу хора, срещу служители, говори, прави зло и т.н. в един момент когато този човек има нужда от изцеление, от освобождение или от нещо друго, ние може да се молим, много хора може да се молят, но разбирате ли, че ако причината е в този грях човекът трябва да бъде поощрен, не да бъде насилван, човекът трябва да бъде подсетен и трябва да бъде поощрен да вземе да изповяда греха си, да си го признае пред Бога, да си го признае дори и пред себе си, да каже: „Господи, прости ми, наистина съгреших, може да не харесвам тези братя или сестри, може да не одобрявам начина, по който действат, начина, по който служат, обаче аз виждам, че Ти действаш“ или „аз не мога да разбера дали Ти действаш, но въпреки всичко, прости ми, Господи, не е моя работа да се бъркам в работата на другите, аз се покайвам, отказвам се от това нещо“ и го оставяш.
Нещо повече, ако си бил човек, който публично е говорил против хора или против служители, ако публично си писал или публично си говорил, какво каза апостол Павел? Когато ги бяха вкарали в затвора и ги бяха били и след това пристига началникът на затвора и казва: „Пускат ви, вече можете да си ходите“, той казва: „Чакай сега, публично ни биха, публично ни затвориха ние, които сме римляни, или ние които сме Божии деца и сега тайно ли ни пускат, нека да дойдат явно“. Разбирате ли за какво става въпрос? След като си вземал участие в това да опозоряваш хора, след като си вземал участие в това да очерняш хора, след това не може тайничко да станат нещата. Трябва да застанеш явно и да кажеш – аз съгреших, аз направих това и това, покайвам се пред Бога, покайвам се пред братя и сестри, покайвам се пред църквата. Това ще е достойно поведение и това наистина е