Властта в името на Исус

ВЛАСТТА В ИМЕТО НА ИСУС
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – 19.10.2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=oyxcBm6DQHg&t=27s

Ще започнем с Божието Слово. Ще ви моля всички да слушате внимателно Словото на Бога, което може да спаси душите ни. Божието Слово може да спаси нашите души, затова нека да слушаме това слово на Бога в името на Исуса Христа.
Искам да започна с Марк 6 глава 12 и 13 стих. Това е един пасаж, в който Исус изпраща Своите ученици, той изпраща Своите ученици на мисия и се казва в 12 стих:
И те излязоха и проповядваха, че хората трябва да се покаят.
Искам да обърна внимание на този въпрос, трябва да имаме балансиран подход. Ще видите, че после става въпрос за гонене на демони, вижте за хората става въпрос да се покаят, а за демоните да се изгонят. Бог има различен подход към демоните и към хората. Хората са за спасение и трябва да се покаят, демоните, няма покаяние и те трябва да се изгонят. Но понякога ние като хора казваме – „дявола е виновен“ и поради тази причина прехвърляме цялата вина на дявола. Той, че дяволът е виновен, виновен е, но скъпи приятели, хората също са виновни като съизволяват с дявола. Значи човек трябва да съизволява с Бога, а не с дявола, когато съизволява с дявола, той върши грях и понеже човекът върши грях трябва да се покае за греха, а не да прехвърля вината на демоните. Искам да ви кажа, всеки един, който върши грях трябва да се покае според Божието Слово, не да прехвърля вината на демоните. Демоните трябва да бъдат гонени безкомпромисно, но човекът трябва да се покае и това е първата вест на евангелието. Преди вярата е покаянието. Казва Божието Слово, Исус каза в Своето благовестие:
Покайте се и повярвайте в благовестието – забележете първо е покаяние.
Така че те излязоха първо да проповядват и проповядваха, че хората трябва да се покаят.
13 И изгонваха много демони, и помазваха с масло мнозина болни и ги изцеляваха.
Значи първата част проповядват и втората част изгонват демони и помазват с масло болните за да получават изцеление. Виждате, че първо е проповядването, което довежда до покаяние и след това идва гоненето на демони. Слушайте, братя и сестри, ако няма покаяние в човека няма полза от гонене на демони. Искам да ви кажа ясно, има хора, които се опитват да дойдат при Бога или при служителите, както се ходи при екстрасенси, за да може да ги освободят от мъките. Преди да бъдат освободени от мъките трябва да се покаят. Второ – има хора в днешно време, кото ходят и търсят пророци, постоянно се търсят пророци с цел да се получат лично послание, все едно се отива при врачка. Значи пазете се от това нещо, защото се влиза в опасна област. В Новия завет няма ръководство от пророци. В Стария завет пророк Самуил, други пророци са ръководели народа на Израел, в днешно време народът не се ръководи от пророци, днес народът се води от Святия Дух. Библията казва:
Които са управлявани /водени/ от Святия Дух, те са Божиите синове.
Затова трябва да знаем, че не трябва да се търсят пророци, а трябва да се търси Духът на Бога, казва:
Търсете първо Божието царство и тогава другите неща ще ви се прибавят.
Така че пазете се от влизане в сфери, които не са правилни. Има пророческо служение, което е пратено от Бога, но то не е пратено, за да ви ръководи. Пророческото служение е пратено, за да потвърди посоката. Новозаветните пророци, както е писано в 1 Коринтяни, увещание, утеха това са неща, за които новозаветният пророк е изпратен. Така че не е пратен новозаветният пророк, за да ви води, да бъдете като зависими от човек. Ние отиваме при кого? – при нашия пророк да ни каже какво да правим. Господ ви е дал разум в главата, мозък не случайно. Ако ние трябваше да следваме някой безусловно трябваше да бъдем безмозъчни същества. Бог ни е дал мозък в главите и Бог ни е дал Духът Си в сърцата, за да можем лично да бъдем водени и управлявани от Святия Дух и ако не знаем как да го направим трябва да се научим как да следваме Духа, а не да ходим на готово да взимаме съвети, които не се знае от къде идват и на къде отиват.
Така че, нека да се върнем на това – те излязоха проповядваха първо, че хората трябва да се покаят, нещо, което мнозина днес с развитието на техниката особено, аз нали виждам и чета как разсъждават хората, мнозина от хората, които идват при Бога просто нямат представа за какво става въпрос. Те идват като паднали от някъде, не знаят за какво става въпрос, не знаят на къде отиват и просто искат разрешаване на проблема, както го искат като отидат при екстрасенс или отидат при врачка и т.н. Това нещо при Бога не е така. Първото, което трябва да направи човек е да се покае от греховете си и тогава да повярват в благовестието, тоест в Исус Христос и в Неговата смърт и възкресение.
И тук казва, че след това те изгонваха много демони. Не малко демони, защото виждате ли, у хората явно има много демони и те трябва да бъдат изгонени. Ако мислите, че днес са по-малко демоните отколкото са били по времето на Исус, искам да ви кажа, че в момента състоянието на света се е влошило неимоверно много и е логично просто да има по-голямо демонично обладаване в днешно време. Дали думата обладаване е подходяща, това е друг въпрос, но ме разбирате за какво говоря, опресия да кажем.
изгонваха много демони
И след като изгонваха демоните, виждате ли първо покаяние, после изгонването на демоните и трето:
помазваха с масло мнозина болни и ги изцеляваха
Тоест молеха се за болните или направо ги изцеляваха, да кажем по този начин, тук не се споменава думата молитва, споменава се помазване и изцеляване. Тоест помазват с масло и казват: „Бъди изцелен в името на Исус Христос“.
Добре. Виждате това нещо, което те са го правили, учениците на Исус. Аз искам сега да обърна на Лука 10 глава, ще започна от 17 стих. Същия този пасаж ние го виждаме тук в Лука 10 глава, седемдесетте ученика, значи това е втората група ученици, първата беше дванадесет ученика, втората беше седемдесет или седемдесет и двама. Аз предполагам, че са седемдесет и двама, защото дванадесет по пет е шестдесет, значи дванадесет по шест прави седемдесет и два ученика, по логично е, те са на шест групи по дванадесет.
17 И седемдесетте /или седемдесетте и двамата/ се върнаха с радост
Те бяха изпратени от Господа Исуса Христа да служат и се връщат с радост и казват:
Господи, в Твоето име и демоните ни се покоряват.
Сега искам да обърнете внимание на думата „Господи“, те вярват, че Той е Господ и после обърнете внимание на думата „в Твоето име“.
В Твоето име и демоните ни се покоряват.
Значи още преди смъртта и възкресението на Исус учениците са използвали името на Исус в молитвите си, защото в името на Исус още тогава преди смъртта и възкресението Му е имало власт. Още преди смъртта и възкресението на Господа Исуса в това име е имало власт. Аз ще обърна отново в Матей 10 глава, знаете го този пасаж всички. Някой ще каже – ама ние тия неща ги знаем. Знаете ли какво? Вярата не идва от знаене, затова Петър казва: „Ще направя така, че да могат да ви се припомнят тези неща дори след моето заминаване“. Защо? Защото чрез това напомняме идва вярата във нас.
Един проповедник, да не казвам имена, че днес много се хващат за имената хората, го питат: „Добре де, ти петдесет години проповядваш върху два стиха, защо?“ и той казва: „Ами като ги научите тия ще мина на следващите“. Значи явно ние не сме много бързи на учене.
Така, че виждате, че името на Исус е било използвано още по онова време преди Исус да умре и да възкръсне от смъртта, много интересно. Сега, вижте в Матей 10 глава 1 стих се казва:
И като повика дванадесетте Си ученика даде им власт /ексосия/
Бог, Исус извика Своите дванадесет ученика и първото нещо, което им даде беше власт. Власт не политическа, а власт духовна.
даде им власт над нечистите духове, за да ги изгонват и да изцеляват всяка болест и всяка немощ.
Това беше властта, която им даде нашият Господ Исус Христос, власт над духове и власт над болести. И сега ще се върна на Лука 10:17
Седемдесетте се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твоето име и демоните ни се покоряват.
Защото Той им даде власт над демони и над болести, но тази власт още тогава е била в името на Исус Христос и нашата власт днес е в името на Господ Исус Христос, ние имаме духовна власт. Но вижте, това става въпрос за времето преди смъртта и възкресението на Исус, след Неговата смърт и възкресение Господ Го превъзвиси и Го сложи да седне от дясно на Него. Значи има разлика между тези времена, виждате тази власт дори по онова време каква работа е вършила:
В Твоето име и демоните ни се покоряват.
Това име съдържа в себе си цялата власт на небето и на земята, защото Матей 28:18 Исус каза, след възкресението Си, когато се яви на Своите ученици:
Цялата власт на небето и на земята се даде на Мене.
Цялата власт и затова каза: „идете“ с тази власт. Тоест Той делегира тази власт, дава пълномощно да използваме тази власт, не просто да чакаме Той да върши, Той казва „Идете вие, не ме чакайте Мен аз да върша, чакайте Ме да се върна, но не Ме чакайте Аз да върша работата, защото Аз свърших съвършено Моята работа“. Там се казва свърши се съвършено. Работата свърши, следователно няма нужда повече да стоим и да чакаме Господ да работи, вече е време ние да работим и Той ще съработва с нас. Нека да го видим този пасаж също, защото той е много интересен, в Матей 28 глава. Те са комбинирани, той е един и същи случай, но е видян през очите на Матей и през очите на Марк, там е малко по-различно. Тук той казва така:
Матей 28:18 Тогава Исус се приближи към тях и им говори като каза: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
19 Идете
И накрая завършва 20 стих:
и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на света. [Амин].
Той ни обещава Неговото присъствие да бъде с нас през всичките дни до свършека на света. Защото ако беше само за тези апостоли Той щеше да каже: „Ето, Аз съм с вас докато умрете“, но Той каза:
Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света.
Тоест Той говори за всичките ученици, че Неговото присъствие ще бъде с нас.
Добре. Отиваме на Марк 16 глава, където Исус тук им дава това велико евангелизаторско поръчение да идат по целия свят да проповядват благовестието на всяка твар или на всяко творение и обещава знаменията да ни следват. Той каза:
17 И тия знамения ще придружават повярвалите
Или аз го казвам вярващите, тия знамения ще придружават вярващите. Знаменията придружават вярващите хора. И понеже няма точки и запетайки в гръцкия език, просто там нещата са много изчистени, нека да го кажем така, както аз го вярвам, че е стихът.
И тези знамения ще придружават вярващите в Моето име.
Аз вярвам, че така е случаят. После са изброени пет знамения. Защото ако не е така излиза, че само гоненето на демони е в Неговото име, всичко друго не е в Неговото име, но не е вярно.
Тези знамения придружават вярващите в Моето име – казва Исус.
И първо: бесове ще изгонват в – в какво? – в Моето име.
Нови езици ще говорят – в какво? – в Моето име.
Змии ще хващат – в Моето име.
Ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди – в Моето име.
На болни ще полагат ръце, и те ще оздравяват – в Моето име.
Това е смисълът, тоест всичко се прави в Неговото име, не само гоненето на демони. Защото другия начин, по който се чете е: „И тези знамения ще придружават повярвалите, в Мое име демони ще изгонват“ и другото вече няма, не е в Неговото име. Не.
Тази знамения ще придружават вярващите в Неговото име. Значи нашата вяра е в Неговото име и тези знамения придружават. И след това Господ се възнесе на небето.
20 А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ
Значи Господ действа с тях, съдействие значи Господ действа с тях, те действат и Той действа. Не е Той да действа, те да не действат. Те действат и Той съдействаше. Значи Господ ще ни съдейства.
и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружават.
Значи Господ потвърждава какво? – Божието Слово. Ако ние проповядваме Божието Слово Господ ще го потвърждава. Ако ние проповядваме наша теология върху Божието Слово, в смисъл наше разбиране, човешко разбиране върху Божието Слово няма обещание, но Господ потвърждава Божието Слово със знаменията, които го придружават, тия пет категории, които бяха записани, които основно място заемат изгонване на демони и изцеляване на болни, нали? Тези знамения.
Тези знамения ще придружават вярващите в Моето име – казва.
Вие знаете добре в Деяния на апостолите 3 глава, където куцороденият човек беше изцелен, Петър и Йоан, когато влизат в храма и куцороденият човек е там и той иска пари и те казват:
Злато и сребро аз нямам, но това, което имам ти давам, в името на Исус Христос от Назарет, стани и ходи!
Петър казва: „Злато и сребро аз нямам, но имам нещо“. Какво имам аз? Имам вяра в името на Исус, имам присъствието на Святия Дух. И какво казва тук?
В името на Господ Исус Христос от Назарет, стани и ходи!
Хваща го за ръката и го вдига и той тръгва да ходи. Хората се смайват от това нещо. Петър започва да проповядва. Вижте какво богослужение, започва с изцеление. Богослужението не започва с хваление в този случай, започва с изцеление. Богослужението не започва в някаква зала, а започва на улицата пред храма и първо е изцелението, после проповедта. Трябва да бъдем водени от Святия Дух. Виждате по какъв начин апостолите са действали в Деянията, това е наш пример, Деяния на апостолите е наш пример. Деяния 3:16, Петър казва:
И чрез вяра в името Му
Чрез вяра в името Му. Какво е имал той? – вяра. Петър имаше вяра. Вяра в какво? – в името. Вярата трябва да бъде в името на Исус.
Чрез вяра в името Му /на кого? – на Исус/ Неговото име укрепи този, когото виждате и познавате
Тоест изцели този, когото виждате и познавате. Неговото име укрепи. Забележете в името на Исус ние имаме власт, функционира чрез вяра и казва: „Чрез вяра в Неговото име“. Властта, която ни е дадена, тази безгранична власт, която ни е дадена чрез вяра в Неговото име функционира. Затова не е само важно колко пъти повтаряме името на Исус като се молим за болни или гоним демони, важно е с каква вяра споменаваме това име, защото казва:
Чрез вяра в името Му.
Той колко пъти каза името? Каза го един път, каза:
Това, което имам ти давам: В името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи!
Един път го каза. Да не каже някой сега – те го казаха един път и ние един път, втори път ако го кажеш грях. Не, няма такова нещо. Не бива да вадим закони от това. В случая не беше важно количеството на произнасянето на името, количеството пъти, това което беше важно беше отношението на сърцето, отношение на вяра в това име, просто той вярваше, че това име съдържа неограничена власт, той вярваше, че това името на Господ и че чрез това име този човек ще бъде изцелен. Виждате ли го? Така че казва 16 стих:
Чрез вяра в името Му
Кое име? Името на Исус.
Неговото име /тоест името на Исус/ укрепи /или изцели/ този, когото виждате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез Него.
Сега, тази вяра идва чрез Исус. Защо? Защото Исус е Словото.
Вярата идва от слушане, слушането от Божието Слово.
Исус е начинателят, усъвършителят и завършителят на нашата вяра, така че:
тази вяра, която чрез Него даде на човека това съвършено здраве пред всички вас.
Властта функционира чрез вяра, власт и вяра работят заедно. Да, вие знаете, аз съм ви го казвал, но можете да обърнете внимание на този момент, че всъщност в десетата глава на Матей, където Исус даде власт на Своите ученици над всички демони, над всички болести, а в 17 глава учениците не успяха да изгонят демон от едно момче и се чудеха защо това не става и Исус после им обясни, че причината е в тяхното маловерие, че просто вярата им не е пораснала, не се е усъвършенствала. Така много пъти хората като казват – ама нали го пише в Библията, нали казваме името на Исус. Не само въпроса е да го пише и въпроса да го кажем, въпроса е какво става в сърцето ни.
Защото със сърце вярва човек и се оправдава, но уста прави изповед и се спасява.
Думата спасение означава спасение, изцеление, така че със сърце трябва човек да вярва и тогава изповедта според вярата, която имаш, според чистотата на вярата изповедта вече дава съответния резултат. Затова ние трябва да се учим да вярваме. В днешно време, братя и сестри, скъпи, искам да ви кажа, че дяволът изгражда доктрини и издига служители, които да говорят против, да разрушават вярата, взимайки някои ексцесии, някои грешки и т.н. на служители, докарвайки ги до крайност.
Всъщност това, което правят е, че карат хората да не вярват в Бога, в свръхестествената Му сила, да не вярват в дарбите, да не вярват, че Бог може да действа чрез служители, да има едно презрение и отхвърляне на служителите. Значи днес в днешно време се получава, или служителите се възвеличават като не знам какво, или служителите абсолютно са като извергнати, пълно неуважение. Значи нито едното е добро, нито другото. Трябва да има почит и уважение към служителите като избрани съдове от Бога, но не трябва да бъдат боготворени и в същото време не трябва да се отнасяме лошо с тях, а трябва да ги почитаме и да ги уважаваме. „Ама ако те не са…“ има си Бог за тази работа, не сме ние, които ще преценим кое е и кое не. Както каза Гамалиил:
Внимавайте да не се окажете и богопротивници в един момент.
Нека да продължим нататък. Значи връщаме се на Лука 10 глава, тези седемдесет ученика се върнаха с радост и казаха:
Господи, в Твоето име дори демоните ни се покоряват.
Те бяха радостни от това нещо. Виждате, че всичко, цялата тази власт се върти в името на Исус. Да се върна в Матей 10 глава, където те получиха власт, но в 17 глава на Матей не можаха да изгонят демона и Исус ясно им каза, че причината за това е в тяхното маловерие. Някои преводи казват неверие, но аз не вярвам, не смятам, че те имаха неверие. Те имат неверие за това, че не изгониха демона, ами ние днес какво имаме? Значи всички сме неверници почти, защото колко човека могат да изгонят такъв демон? Не, това не е неверие. Те имаха вяра, те оставиха всичко, за да следват Исус, те имаха вяра, но тяхната вяра беше малка, това беше маловерие. Тя после се разви тази вяра, приятели, ако погледнете по-нататък вече не бяха така.
Така че, ако днес не можем някои неща да правим не се притеснявайте, защото нашата вяра ще расте. Не да се упрекваме и да се обвиняваме и да се срамуваме, просто трябва да развиваме вярата. Но аз ви предупреждавам, че в днес има учения, които са насочени, те са пратени от дявола, приятели, няма какво да си кривим душите. Те са пратени от дявола, взимат някои поводи, взимат някои верни неща, обаче с верни неща атакуват вярата. Тоест взима някои детайли, които наистина са така, защото кой човек е безгрешен? Няма такъв човек. Разберете, че няма безгрешен човек и всъщност хващат грешки, хващат неща и не само атакуват служителите, но атакуват вярата на хората. Това са така, както пише в Библията бесовски учения, защото те идват да съборят вярата.
Знаете ли, че всъщност най-основното нещо за нас като християни е вяра, ние сме наречени вярващи. Ако вярващите не вярват, то тогава какво сме ние? Не остава нищо, просто остават едни интелектуалци, които имат знание върху Библията и които просто разсъждават и говорят, но нямат сила нищо да направят. Дяволът изобщо не се притеснява от такива хора, напротив използва ги за своите си цели. Представяте ли си в днешно време дяволът използва Божии деца, за да събаря Божието дело. Това направо е невероятно. Ние трябва да се пазим да не бъдем, дето се вика с Божиите камъни по нашите глави хвърля дяволът. Затова ние трябва да внимаваме и ви казвам внимавайте какво слушате – казва Исус. Ако не слушате правилното нещо няма да имате вяра, каквото слушате това е. Внимавайте как слушате Божието Слово, внимавайте какви служители слушате. И ето, тук Исус в 18 стих им казва:
Видях сатана да пада от небето като светкавица.
С други думи казва: „Видях сатана, че падна, изгуби властта си. Видях го, че той сатана изгуби властта си“. Това са добри новини. Тези, които са по някакъв начин упресирани от демонични сили трябва да поставим тази добра основа да няма този страх от дявола, да няма тази паника. Ама какво, ама защо това става с мен, ама защо не получавам освобождение? Понеже като се бави и хората почват да се окайват и да се депресират от това, че не получават освобождение. Вижте, трябва да започнем стъпка по стъпка да разбираме нещата. Какво казва?
Сатана падна от небето като светкавица.
Сатана падна. Знаете ли, в книгата на Йов вие можете да видите във втората глава, че сатана се явяваше пред Бога заедно с ангелите и се опитваше да обвинява Йов, защото той е обвинител и клеветник на нашите братя и казва Йов: „Понеже Ти си го благословил, затова той ти се покланя, я му вземи всичко да видиш дали ще стане така.“ Той злословеше Йов, този праведен човек той се опитваше да го очерни пред Бога и предизвика някои неща, предизвика доста проблеми в живота на Йов. Слава на Бога, че накрая на живота Господ го благослови двойно. Но искам да ви кажа, че той влизаше в самото Божие присъствие на третото небе, обаче тук се казва:
Сатана падна – каза Исус.
Видя го как падна, той падна от третото небе. Искам да ви кажа тези добри новини, че ако в Стария завет сатана е бил там и е можел да влиза в присъствието на Бога, днес той не може, той е паднал. Казва:
Видях сатана да пада от небето като светкавица.
Той падна. Даже в Откровение 12 глава се казва, че падна на земята разгневен и т.н. обвинителя на нашите братя. Слава на Бога за това, защото днес знаете ли какво се получава? Както изглежда сатана вече не може да влезе в Божието присъствие да ни обвинява директно пред Бога, защото той не може да влезе в Божието присъствие, но това, което той прави, че той започва да ни обвинява пред хората и започва да ни обвинява пред самите себе си. Така че сатана е паднал. И вие знаете като се говори за началства и власти в небесни места, не се говори за третото небе. На третото небе там е Бог Отец с Неговите ангели, там сатана не може да припари, слава на Бога. Затова ние се молим: „Да дойде Твоето царство, както на небето така и на земята“. На кое небе? – на третото. А на второто небе, което е наречено поднебесната, където са началствата и властите на сатана, ние с него воюваме. Павел казва в 6 глава на Ефесяни:
Нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началства, власти, всесветски управители на тъмнината /и т.н./ в небесни места.
Говори точно за тези небесни места второто небе, където всъщност са силите на тъмнината, тия началствата и властите, не местните демони, които са на земята, те не са от такъв ранг като онези горе, онези горе са много лукави, много силни, много подли същества. Тези тук са просто изпълнители, редници, на дело изпълняват нещата, дето ги гоним.
Добре. Така че Исус каза:
Видях сатана да пада от небето като светкавица.
Слава на Бога, че е паднал вече и ние можем да благодарим на Бога, че той изгуби властта си със смъртта и възкресението на Бог, защото вие знаете какво стана, след като Исус Христос умря на кръста какво се случи. Нека да го видим в Колосяни. Много приятна тема да ви кажа. Колосяни 2:14 и 15 стих, всъщност той е много интересен пасаж, целия е интересен, но нямаме възможност да го четем целия.
15 И като разоръжи началствата и властите
Тоест Той отне оръжията на началствата и властите. Говори за демонични началства и власти. Като разоръжи или ограби, друг превод казва началствата и властите, ограби ги, разоръжи ги Господ Исус след Неговото възкресение.
Той ги изложи открито на показ, възтържествувайки над тях чрез кръста.
Чрез кръста Той ги победи, чрез кръвта Си. Нали знаете в Откровение 12:11 се казва как светиите, които са били клеветени, обвинявани от клеветника сатана в 10 стих. В 11 стих се казва как победата е била постигната чрез кръвта на Божието Агне, тоест чрез кръста и чрез словото на нашето свидетелство. Така че Той разоръжи началствата и властите, т. е. те нямат оръжията, които са имали преди. Има разлика. Вижте между Новия и Стария завет има разлика. Той ги разоръжи, Той ги ограби и им взе властта, взе им оръжията на тия демони, на тия началства и власти. Слава да бъде на Бога!
Аз искам да ви покажа и тук още нещо в Евреите да го видите, защото е много хубав пасаж, Евреи 2:14 и 15.
14 И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото /стана плът и кръв Божият Син/, за да унищожи чрез смъртта /чрез Собствената Си смърт/ този, който има властта, сиреч, дявола
Значи чрез смъртта Си Исус унищожи дявола. Като казва унищожи, значи Той го направи на нищожество. Отново виждате неговото падение, падението на сатана. Чрез смъртта на Исус сатана падна.
Да унищожи този /дявола/, който имаше власт над смъртта
Вижте какво казва Божието Слово, че преди смъртта на Исус Христос дявола е имал власт над смъртта. Какво ще кажете за това? Това е сериозно нещо, което го пише тук, сериозна работа. Виждате ли какво нещо направи Исус? Дяволът е имал власт над смъртта, обаче ако погледнете в Откровение на Йоан 1:18 се казва за Исус, че Той има ключовете на смъртта и на ада, Той има властта над смъртта и над ада днес. Затова ние можем спокойно да се отпуснем в Неговите ръце и да кажем: Благодаря Ти, Господи Исусе, че чрез Теб греха е победен, чрез Теб смъртта е победена, чрез Теб ада е победен.
И знаете какво казва в 1 Коринтяни 15 глава, вижте колко интересно, нека да отидем там. Слава на Теб, Исусе!
55 О смърте, къде ти е победата?
Виждате ли смъртта, смъртта е дух.
О смърте, къде ти е победата? О смърте, къде ти е жилото /или оръжието/?
56 Жилото на смъртта е грехът
Тоест оръжието на смъртта е грехът. Ето хора, които пренебрегват греха трябва да внимават, защото оръжието на смъртта е грехът, жилото на смъртта е грехът.
и силата на греха е законът;
57 но благодарение да бъде на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.
Защо ни дава победата над смъртта и над греха? Защо? Защото Той разпна Своето тяло на кръста, Той разпна закона на кръста чрез Своето тяло, за да може ние днес да не сме под закона, да сме под благодат, така че греха да няма власт над нас и смъртта да няма власт над нас. И сега какво се получава вече? Смъртта няма власт над нас. Какво казваше в Римляните? От Адам до Христос смъртта царува над него. Това е много интересно. Чакайте да го видим къде беше това нещо, Господ вижте как ни води, нека да погледнем това къде го казва.
Римляни 5:13 (защото грехът беше в света и преди закона, но когато няма закон грях не се счита
14 въпреки това смъртта царува от Адам до Моисей дори и над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на Бъдещия
Казва от Адам до Моисей смъртта царува, но тя не само до тогава царува, тя и след това царува, само че още повече заради закона. Така че виждате, че това царуване на смъртта беше приключено чрез смъртта на Исус Христос на кръста. Както виждате в този пасаж, в който се казва в Евреи 2:14 и 15 стих, че всъщност Христос стана човек,
за да може чрез Собствената Си смърт да унищожи дявола, който имаше власт над смъртта и да избави всички ония, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.
Слава на Бога за това избавление, което ни дава Господ чрез смъртта и възкресението на нашия Господ Исус Христос от Назарет. И нека да се върнем отново в Лука, защото ние още не сме си довършили пасажа, Лука 10:7-19. След като в 18 стих каза:
Видях сатана да пада от небето като светкавица.
Значи вижте, много интересно, първо говори за това, че в името на Исус демоните са се покорявали на учениците, те са изненадани даже. Второ – Исус каза сатана изгуби властта си, тоест Моето име е това, което има властта, трето – каза – на вас ви давам власт. Той изгуби властта, но Аз ви давам власт. Как? В Моето име обаче.
19 Давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони /т.е. над сатана, сатана значи неприятел, враг/ и над цялата сила на врага и нищо по никакъв начин няма да ви навреди.
Вижте какво обещание има тук – нищо, по никакъв начин няма да ни навреди. Трябва да го вярваме това нещо, защото днес мнозина се страхуват, очи затварят, бягат, крият се, притесняват се, че този ги проклел, оня ги проклел, магии им направил, не знам какво си. Скъпи приятели, време е вече да почнем да повярваме в силата на Бога. Това не означава, че не трябва да се отричате, това не означава, че не трябва да воювате, това не означава, че не трябва да разрушавате. Разбира се, че трябва, но трябва да знаете, че властта е от нашата страна. Просто няма защо да се притесняваме, ами магии ни правят всеки ден, клетви всеки ден, вие какво си мислите? Особено нощно време между 2 и 4 часа се събират и всичко срещу нас, срещу християните, срещу служителите, постоянно заклинания, клетви, магии, жертвопроношения, каквото ви дойде на ум, всичко се прави срещу нас, бъдете спокойни абсолютно. Ами свекърва ми, ами тъща ми, чичо ми, лелинко ми направили това, ами те постоянно правят, даже такива, които не ги познавате изобщо. Имат ни имената, по списъци ни карат и заклинания изговарят, това е ежедневие и еженощие. Просто бъдете спокойни и бъдете сигурни, че сте под постоянна атака. Въпроса е обаче не дали сме атакувани, защото трябва да разберете, че сме атакувани, особено служителите, пък тия, които сме в освободително служение още повече, ние сме непрестанно атакувани, това което трябва да разберем е по какъв начин ние можем да използваме тази власт, която ни е дадена и да разрушаваме всяка атака на врага, защото властта е от наша страна не от тяхна.
Вие слушате Словото какво казва, Словото е авторитетът, те нямат власт и сила върху нас. Цялата работа е нашето невежество, защото какво казва:
Поради липса на знание народът Ми погива.
Защото народът не знае, народът не разбира и затова стои така, и затова народът търси този човек и оня човек, защото вижда, че някой има власт, че някой има помазание и сила, а тази власт и сила можеш ти да я имаш, защото тя е дадена на всички ни. Всеки може да я има тази власт и сила и много повече, няма ограничение. Затова, братя и сестри, нека да се хванем здраво за Божието Слово. Аз искам да ви покажа нещо тук, което се намира в Ефесяни 1 глава, ще започнем от 15 стих:
15 Затова и аз като чух за вярата ви в Господ Исус
Искам да чувам и аз за вярата ви в Господ Исус, а не да чувам за страховете ви от дяволите.
и за любовта, която сте показали към всичките светии
А не за критиките към светиите. Към всички светии любовта. Критиката не е от Бога, любовта е от Бога. Бог е любов, не се казва Бог е критикар.
16 не преставах да благодаря на Бога за вас, и да ви споменавам в молитвите си.
Виждате ли, просто споменаване в молитвите си и ние това ви молим, споменавайте ни с добро във вашите молитви, просто ни споменавайте, има сила.
17 дано Бог на нашия Господ Исус Христос, Отец на славата
Какво хубаво име на Бога Отец на славата. Например, ако някой сега започва църква, защо не я кръстите Отец на славата? Вижте какво хубаво име е за църква.
да ви даде дух на мъдрост и на откровение /значи моли се/ в познаването на Него Самият
Даже нека да направим така, да се помолим заедно, да практикуваме. Нека кажем заедно: Боже, на нашия Господ Исус Христос, Отец на славата, дай ни дух на мъдрост и на откровение в познаването на Теб. Амин. – първа молитва.
Втора молитва – Просветли очите на сърцето ми, за да позная каква е надеждата на Твоето призвание, какво е богатството на славата на Твоето наследство в светиите. В името на Исус, амин.
Трета молитва – Какво е превъзходното величие на Твоята мощ към нас вярващите според действието на мощта на Твоята сила. В името на Исус, амин.
Много мощен стих, а? Обърнете внимание – превъзходно величие на Божията мощ. Към кого? – към вярващите. Виждате ли колко е важно вярата. Защото Неговата превъзходна мощ и сила действа към вярващите, затова трябва с вяра да се подхожда.
Превъзходното величие на Твоята мощ към нас вярващите според действието на мощта на Твоята сила. Слава на Бога! И сега стих 20, обърнете внимание.
20 С нея /тоест с тази сила/ Ти подейства в Христос
Говори се за възкресенска сила. Нека да се помолим и да кажем: Господи, молим Те за възкресенската сила, която възкреси Христос от мъртвите да действа в нас. Боже, моля Те за възкресенската сила на Святия Дух, с която Ти подейства и възкреси Христос от мъртвите, нека да действа в мен, в дома ми, в служението ми, в името на Исуса.
С нея Той подейства в Христос като Го възкреси от мъртвите и Го постави да седне от дясната Си страна в небесата
Значи тази сила, с която Ти възкреси от Христос от мъртвите и тази сила, с която Ти възнесе Христос от земята и Го възнесе не на първото небе, не на второто небе, а на третото небе, което е небето на небесата, по-високо от всяко началство, власт и сила и Го постави да седне от дясната Ти страна в небесата на трона. Благодаря Ти, Господи за това.
21 далече над всяко началство и власт, сила, господство и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.
Значи тази власт, която Христос прие е за днес и за бъдещия.
22 И всичко покори под краката Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата,
23 която е Неговото тяло, пълнота на Този, Който изпълва всичко във всички.
Сега искам да обърнете внимание на този въпрос, приятели. Христос главата, ние църквата сме тялото. Нали, всички ние сме част от църквата, даже и да не се харесваме и да не се приемаме много сме част от Христовата църква, след като сме новородени. И казва тук, че ние сме църквата и сме тялото, а Христос е главата. Значи тук става въпрос за една личност – Христос. Ние как сме в Христос? Защото Той е главата, ние сме тялото, ние сме едно, Неговата кръв тече чрез нас, през нас, Неговият Дух е в нас, защото ние сме едно с Него. Следователно, ако обърнете внимание на този пасаж и обърнете внимание на това, че Той е бил възкресен със силата на Святия Дух, с тази могъща сила е бил възкресен от смъртта, ние църквата също сме били възкресени от смъртта. Тук не говоря за физическото възкресение, говоря за духовното възкресение, ние духовно новородени, тоест нашето възкресение като духовен човек е станало преди две хиляди години, но ние сме го приели, когато сме повярвали. Когато сме повярвали новорождението е станало факт в нас, но духовно то се е извършило преди две хиляди години. Аз ще ви го покажа, вижте какво казва тук в Ефесяни 1:3:
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Исус Христос, Който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места.
В Христос Той ни е благословил с всяко духовно благословение в духовни места и това на първо място и най-главното съдържащо всичко е този вечен и изобилен живот, всичко се съдържа в него. Значи всъщност нашето възкресение се е извършило с възкресението на Христос чрез Святия Дух, нашето възнесение се е извършило с Неговото възнесение чрез Святия Дух. И когато Той е бил поставен от дясно на Отца в небесни места на най-високото небе да седне в позиция на власт като Цар н