Молитва на духовно воюване (02.12.2016)

МОЛИТВА НА ДУХОВНО ВОЮВАНЕ!!!
Интернет предаване с п-р Пламен Петров – Никозия, 2016г.
https://www.youtube.com/watch?v=X0XNjMPQaOg&t=3484s

Господи, дай ни дух на благодат и моление.
Захария 12:10 казва: Господ ще ни даде дух на благодат и моление.
Още един път: Господи Исусе, дай ни дух на благодат и моление, благодат и молитва.
Матей 6 глава. Ще започнем молитвата върху Господната молитва. Исус каза:
9 А вие се молете така
И ние започваме да се молим така, както Той ни каза.
Отче наш, Който си на небесата
Кого трябва да призовем? Нека кажем: Отче небесни, Отче наш, Татко наш, Ти Който се намираш на небесата на третото небе седнал на трона, ние Теб Те призоваваме и Те призоваваме в името на Твоя Син Господ Исус Христос, молим Те, чуй молитвата ни! Ти си обещал, че каквото и да поискаме в името на Сина Ти, Ти ще ни го дадеш. Аз го вярвам и Ти благодаря с вяра, че Ти днес ще отговориш на моята молитва в името на Сина Ти Исус. Амин. Слава на Бога.
Направихме първата молитва. Благодарим Ти, Господи! Минаваме по-нататък.
Отче наш, Който си на небесата да се свети Твоето име!
Сега, скъпи приятели, нека да минем към втората част, нека да започнем да хвалим името на Господа, всеки, който както може. От сърце започни да хвалиш Господа. Можеш да станеш, можеш да седнеш, можеш да ходиш, не се чувствайте вързани на столовете си, всеки да се чувства свободен. Така се молете както ви е най-добре да се свържете с Господа, бъдете и свободни и дисциплинирани. Нека да започнем.
Господи, святи Татко, ние отдаваме славата на Теб. Цялата хвала и цялата слава отдаваме на Теб, Ти си достоен, единствен си достоен за хвала. Ти създаде небето и земята, всичко, което е в тях, Ти ни създаде и нас. Ние Ти благодарим за всяка Твоя милост, благодарим Ти за това, че Ти изпрати Твоя Син чрез, който имаме живот. Благодарим Ти, че Ти изпрати това скъпоценно Божие Слово, чрез което да се храним и воюваме. Благодаря Ти, че Ти ни изпрати Твоя Свят Дух, Който да ни укрепява и да действа! Благодаря Ти, святи Татко, за това, че Ти си вложил в сърцата ни вяра. Изпълвай ни с дух на вяра! Изпълвай ме с дух на вяра! Искайте го това. Изпълвай ме с дух на вяра!
2 Коринтяни 4:13 говори за духа на вярата.
А като имаме същия дух на вяра, според писаното: „Повярвах, за това и говорих“, то и ние, понеже вярваме, затова и говорим.
Така че имаме същия дух на вяра. Нека кажем: Същия дух на вяра. Дай ми същия дух на вяра, който е бил в Исус, в апостолите, в Илия, в Елисей, в Моисей. Същия дух на вяра нека да изпълва сърцето ми.
Аз се отричам от всяко съмнение, колебание и страх в името на Исус и разрушавам оковите им. Искам дух на вяра в моето сърце. Изпълни ме с духа на вяра, святи Боже, изпълвай ме с дух на благодат и на моление. В името на Исуса Христа Ти благодаря и Ти отдавам славата и хвалата. Алелуя, благодаря Ти, Господи! Хваля Те, славя Те! Нека да продължим да Го хвалим и да Го славим. Славим Те, Хвалим Те, Господи, покланяме Ти се с духа си, Със Словото Ти. С духа си, със Словото си се покланяме на Теб, Святи Боже! Алелуя! Благодарим Ти! Амин!
И продължаваме нататък:
10 да дойде Твоето царство
Нека да започнем да се молим Неговото царство да дойде. В името на Исус Христос, ние разрушаваме царството на сатана в нашите семейства, в нашите роднини, нашите дух, душа и тяло. Разрушаваме царството на сатана в нашето потомство, разрушаваме го в църквата, в града си. Разрушаваме царството на сатана на нашето работно място, в нашето служение! Всяко нещо, което е от царството на сатана да бъде разрушено в живота ни, в служението ни и в работата ни! В името на Исус, всяка дума, която идва от царството на мрака срещу нас да бъде разрушена в името на Исус.
Исая 54:17 всяко едно оръжие на врага насочено срещу нас, направено срещу нас да бъде разрушено! Стрелите да бъдат изгорени, изпочупени, лъковете на врага да бъдат разрушени, счупени, изгорени! Мечове, копия, камъни, каквото и да използва врагът срещу нас да бъде разрушено в името на Исус! Всяка дума на врага насочена срещу мен и семейството ми, разрушавам! В името на Исус, всяко чародейство насочено срещу нас да бъде разрушено! В името на Исус, всеки дух изпратен срещу нас за да краде, да разрушава и да убива, ние го връзваме и го изгонваме и му заповядваме да отиде в бездната, вън от живота ми! Вън от живота ми! Всичко що е дошло да разрушава, вън от живота ми! Всичко що е дошло да убива, вън от живота ми! Всичко що е дошло да краде, вън от живота ми!
В името на Исус, аз ще победя и аз побеждавам всеки език, който е застанал на съд срещу мен, срещу дома ми, срещу служението ми, срещу бизнеса ми, връзвам всеки такъв дух и разрушавам делата му! Всяка отрова от сатана в името на Исус да бъде обезвредена! Всяка отрова от сатана в моето тяло заповядвам да напусне! Всяка отрова на сатана в сърцето ми заповядвам да напусне! Всяка отрова на сатана в ума ми, заповядвам да напусне! Вън! Вън! Вън! Всяка отрова на сатана в семейството ми, в потомството ми, аз заповядвам, вън! Вън! Вън!
Прилагам кръвта на Исус върху духа си, върху душата си, върху тялото си. Прилагам кръвта на Исус върху ума ми. Прилагам кръвта на Исус върху делата ми. Прилагам кръвта на Исус върху нозете ми!
Святия Дух и огън! Святия Дух и огън! Огън! Огън! Огън! Нека огънят на Святия Дух да разтопи планините! Нека огънят на Святия Дух да разруши всяко дело на дявола! Нека огънят на Святия Дух да дойде върху нас, върху нашите дух, душа и тяло! Нека огънят на Святия Дух да дойде върху нашите семейства. Огънят на Святия Дух върху нашите бизнеси, върху нашите служения.
Нека да кажем: Огъня на Святия Дух! Огън от небето! Огън! Огън! Огън! Всяка верига на дявола да бъде разрушена в името на Исус! Всяка крепост да бъде разрушена! Всеки нечист дух на врага, който и да си, излизай в името на Исус! Ние Ти заповядваме, вън! Вън! Вън! Всеки демоничен дух да излиза, вън, вън, вън, в името на Исус! Издигнете си ръцете и нека всеки призове Святия Божий Дух. Нека да кажем: Татко, изпълни ме със Святия Дух! Умий ме със святата Христова кръв! Аз се моля за кръвта на Исус. Има сила в кръвта на Исус! Има сила в кръвта на Исус! Има сила в кръвта на Исус!
Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Агнето!
Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Агнето! Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Агнето!
Затова дойде Божият Син да разруши делата на дявола.
Поради това дойде Божият Син, за да разруши делата на дявола! В името на Исус делата на дявола да бъдат разрушени сега! Да бъдат разрушени сега на това място! Да бъдат разрушени в нас, в мощното име на Исус! Огънят на Святия Дух, движи се върху тези хора! Движи се върху тези хора! Огън! Огън! Огън! Огъня на Святия Дух! Благодарим Ти, Господи!
Господи Татко, ние се молим изпрати ангелите Си, Твоите легиони, изпрати Твоите ангели с легионите Си да покрият това място като облак! Изпрати Твоите ангели в нашите семейства, в нашите служения, в нашите, в името на Исус! Изпрати Твоят Дух да ни послужи, Твоите ангели. Изпрати Твоя Дух да воюва в битката, да побеждава в битката, да води в битката. Нека да се молим всички. Изпрати ангелите Си, Господи, в името на Исус. Изпрати Твоите войнствени ангели да водят в битката. Изпрати Твоите войнствени ангели, в името на Исус. Изпрати Твоите служебни духове ангелите да ни послужат, нека те да ни послужат в името на Исус.
В името на Исус сега ние Ти отдаваме слава, хвала! Благодарим Ти!
Всяко оръжие на дявола да бъде разрушено, в името на Исус! Нека да кажем всички заедно сега: Всяко оръжие на дявола да бъде разрушено в името на Исус! Всяко проклятие да бъде разрушено! Всяка клетва да бъде разрушена! Всяко чародейство, магьосничество да бъде разрушено! Всякакви магии, заклинания, чародейства да бъдат разрушени! Всеки дух на контрол, вън! Дух на контрол, вън! Дух на манипулация, вън! Дух на умствен контрол, вън! Езавел, вън, в името на Исус! Всеки дух на, вън в името на Исус! Ние заповядваме ти, дух на смърт, вън! Дух на смърт, вън!
Ние вярваме в Исус Христос. Той е възкресението и животът. В името на Исус, Този, Който е възкресението и животът, ние заповядваме, дух на смърт и разрушение, вън! Слава на Исус! Нека огънят на Святия Дух да дойде върху нас.
Ние се молим върху Матей глава 6 Господната молитва. Нека да дойде Твоето царство.
да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;
Нека се молим за Неговата воля. Татко, да бъде Твоята воля. Нека Твоята воля да бъде в моето сърце. Нека Твоята воля да бъде в моето тяло. Нека Твоята воля да бъде в моя живот. Нека Твоята воля да бъде в моето семейство. Нека Твоята воля да бъде в моите деца.
Аз разрушавам волята на дявола в моя живот. Аз разрушавам в името на Исус волята на дявола в моя живот, в моето семейство, в моите деца. Волята на дявола да бъде разрушена! Нека да бъде Твоята воля. В името на Исус ние се молим, нека Твоята воля да бъде в моето служение. Всяко слово на дявола, което е било изговорено срещу мен, срещу моето семейство, срещу моето служение, нека да бъде разрушено в името на Исус! Всяка дума, всяко слово на дявола, което е било написано срещу мен, срещу моето семейство, срещу моето служение, срещу моя бизнес, в мощното име на Исус, аз заповядвам, бъди разрушено! Бъди разрушено! Бъди разрушено!
В името на Исус, всяка душевна връзка, която дяволът използва да ме връзва, аз взимам меча на Духа Словото на Бога и аз разкъсвам всяка верига на дявола! В името на Исус, аз взимам оръжието на Святия Дух и аз разрушавам тези вериги и тези връзки!
В името на Исус, нека огънят на Святия Дух да изгори всяка планина! В мощното име на Исус, ние сега идваме на точното място и ние идваме пред планината. Всеки има планина. Сега погледни твоята планина и кажи: Ти планино. Може да е болест, може да е бедност, може да е грях, може да са хора, които те връзват, може да са демони, които да те връзват. В името на Исус, аз заповядвам, ти планино, отмести се и се хвърли в морето! Ти планино, аз ти заповядвам, премести се и отивай в морето! В името на Исус, аз заповядвам на тая планина, вън! Вън! Вън! Вън! В името на Исус ние се молим, алелуя!
Нека Твоето царство да дойде и Твоята воля да бъде, както на небето. Нека да бъде в моето сърце, в моето тяло, в моя живот, в моето семейство, в моя бизнес. Нека Твоята воля да бъде!
Сега идвам, Татко, при Теб, не моята воля, Твоята воля да бъде. Нека да кажем: Не моята воля, но Твоята да бъде в името на Исус!
Всеки демон, който може да е вътре в мен, аз заповядвам, напусни ме и отиди в бездната, в името на Исус! Всеки демон, който може да е в семейството или в децата ми, аз те връзвам! В името на Исус, аз ти заповядвам, вън! Вън! Вън! Благодарим Ти, Господи, в името на Твоя Син Исус Христос!
Всичко, което дяволът е откраднал, ние заповядваме в името на Исус, върни ми го обратно! Седем пъти повече! Алелуя! Всяка врата, която дяволът е затворил, всяка врата, която дяволът е заключил, в името на Исус, ние взимаме Словото. Всяка врата, която дяволът е заключил, в името на Исус, ние изговаряме сега: Отвори се! Отвори се! Отвори се! В името на Исус, всяка врата, която дяволът е отворил в нашия живот, всяка врата на грях, аз я затварям, аз я заключвам сега! Всяка врата на грях, нека да бъде затворена! В името на Исус, аз се покайвам от всичките мои грехове, аз изповядвам моите грехове пред Отца. Небесни Татко, прости ми моите грехове, Господи, измий ме с безценната кръв на Исус Христос. Изчисти ме със скъпоценната кръв на Исус Христос! Направи ме бял като сняг в името на Исус. Аз се покайвам за моите грехове и сега взимам решение да спра да съгрешавам, да затворя вратата на дявола. В името на Исус, не давай място на дявола! Не давай място на дявола! Не давай място на дявола!
В името на Исус, сега аз прощавам. Аз прощавам на всеки, даже на себе си прощавам. Прощавам на моите врагове, аз прощавам на моето семейство, аз прощавам на всеки, който ме е наранил, в името на Исус. Небесни Татко, прости ми! Нека кажем: Прости ми, Татко!
И сега в името на Исус аз затварям всяка врата на дявола, всяка врата на грях, всяка врата на болест, всяка врата на демони, всяка врата на проклятие!
Небесни Татко, аз Ти благодаря, че
Исус Христос ме изкупи от проклятието на закона като стана проклятие за мен, защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“.
Исус, аз Ти благодаря, че Ти ме изкупи от проклятието, от всяко проклятие, от всяко заклинание, от всяка клетва, от всяко чародейство, от всяка магия. Те са разрушени. Сега, в името на Исус въз основа на Божието Слово, аз разрушавам всяко проклятие в моя живот и в моето семейство! Нека да бъдат разрушени! Всяко проклятие в моето служение и в моя бизнес, нека да бъде разрушено в името на Исус Христос.
Сега изговарям благословение. Благословение върху себе си, благословение върху моя съпруг, благословение върху моите деца, благословение върху моето семейство, благословение върху моя бизнес, благословение върху моето служение. В името на Исус Христос ние се молим. Нека да кажем: Алелуя!
Сега ще се молим за изцеление.
Боже, ние Ти благодарим! В името на Исус, Исус взе върху Своето тяло, взе върху Себе Си всичките наши болести, всичките наши немощи. Благодарим Ти, Исусе!
В Неговите рани ние сме изцелени.
Благодарим Ти за изцелението в Твоята кръв! Благодарим Ти за Твоето изцеление в Словото! Благодарим Ти за Твоето изцеление на кръста! Благодарим Ти, Исусе, за изцелението!
Сега аз приемам моето изцеление поради Исуса Христа, поради Неговата кръв. Аз имам нов завет с Всемогъщия Бог чрез кръвта на Исус! Аз имам завет с Всемогъщия Бог чрез кръвта на Исус! И аз разрушавам всеки завет в моята семейна линия, от майчина страна, от бащина страна, всеки завет сключен с дявола, нека да бъде разрушен! Всеки завет с дявола в моето семейство, нека да бъде разрушен в името на Исус! Всеки обрек, който не е от Бога да бъде разрушен в името на Исус! Всяка церемония, която не е от Бога, аз разрушавам в името на Исус! Всяка дума, която аз или моето семейство сме говорили против Бога или против волята на Бога, аз я отхвърлям и аз я разрушавам!
Нека Твоято царство да дойде! Нека Твоята воля да бъде! И нека Твоето Слово да бъде, в името на Исус! Алелуя! Слава! Слава! Слава!
Ние се молим върху Матей 6 глава Господната молитва Отче наш. Ние дойдохме до:
10 да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;
11 Дай ни днес ежедневния хляб;
Нека да се молим. Господи, дай ни нашия ежедневен хляб, нашия небесен хляб. Дай не небесен хляб! Дай ни днес! Дай ни днес и всеки ден небесния хляб! Дай ни днес и всеки ден Божието Слово!
Нека да се молим за Божието Слово, защото това е небесният хляб, Словото на Бога е небесния хляб. Ние се нуждаем от Твоето Слово всеки ден!
Сега ще се молим за хляба от Бога. Значи изцелението и освобождението това е хлябът от Бога. Искате ли хляба от Бога! Нека се молим: Господи, изцели ни, освободи ни! Дай ни нашия ежедневен хляб! Дай ни небесния хляб! Изцели нашите тела, освободи нашите души, освободи нашите семейства и изцели нашите семейства, изцели нашите деца в името на Исус! Ние се молим за изцеление, ние се молим за освобождение, освобождение от нечисти духове, защото това е хлябът от Бога. Благодарим Ти за Твоя хляб, Господи!
Сега ще се молим за физическия хляб, за естествения натуралния хляб, за нашите физически нужда, хляба на масата, за работа. Нека започнем да се молим. Всеки се нуждае от работа, всеки се нуждае от храна, така че сега в името на Исус въз основа на Твоето име ние викаме към Теб и ние Те молим, дай работа на всеки! Дай работа на Твоите деца! Всяко финансово проклятие да бъде разрушено! Дух на бедност, ние ти заповядваме, вън! Дух на бедност, вън! Благодаря Ти, Исусе!
Благодаря Ти, защото ние знаем благодатта на нашия Господ Исус Христос, Той беше богат, обаче заради нас стана беден, за да може да ни обогати във всичко.
Нека да кажем: Слава на Бога! 2 Коринтяни 8:9 това е основата на нашето финансово освобождение. Искате ли да бъдете свободни във финасово отношение? Исус разруши проклятието на бедността на кръста. Нека да кажем: Слава на Бога!
Исусе, аз приемам Твоето дело на кръста! Аз приемам благословението, което идва от кръста! Сега в името на Исус, аз заповядвам всеки дълг да бъде разрушен! Всеки дълг да бъде разрушен в името на Исус!
Ще има чудеса, да знаете. След това богослужение ще има чудеса. Слава на Бога!
В името на Исус, ние викаме за работа. Всяко дете на Бога да има работа, да има храна, всичко, от което се нуждае. Ние Ти отдаваме слава, Господи! Благодарим, Ти, Боже! Дай ни днес ежедневния ни хляб, Господи! Алелуя!
12 и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници;
И ако сега някой не е простил трябва да прости ако иска и на него Господ да му прости дълговете, които има. Нека да кажем: Татко, ние прощаваме. Нека да кажем името на човека, на който трябва да простим, конкретно. Господи, в името на Исус аз прощавам. Алелуя! Прости ми и на мен, Господи! Благодаря Ти, Господи!
13 и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия
Сега ще се молим Бог да ни освободи от дявола и всяко зло.
В името на Исус, Татко, ние се молим, освободи ни от дявола. Освободи моето семейство, моето служение, моите деца, моята църква, освободи мен самия от дявола в името на Исус. Всяка точка на контакт с дявола аз я разрушавам! Всяка верига на дявола, аз я разрушавам в името на Исус!
Където е Господният Дух там е свобода!
Слава на Бога! Ние приемаме дух на свобода. В името на Исус, свободи ме от всяко зло! Освободи мен и семейството ми от всяко зло. Да си отива в името на Исус! Всяко зло да бъде разрушено! Аз се моля за освобождение от всяко зло, зло на болест, зло на демони, зло на бедност, зло на семейни проблеми.
Сега, в името на Исус, ние връзваме всеки дух на разрушение на семейството и ние заповядваме, вън от моето семейство! Вън от моето служение! Всеки дух на разрушение на църквата, ние го връзваме и му заповядваме в името на Господа Исуса Христа, вън! Вън! Вън! В името на Исус, всеки нечист дух, който разрушава бизнеса и служението, ние те разрушаваме и ти заповядваме, вън! Вън! Вън! Слава на Бога, алелуя!
Ние сме армията на Бога! Войници! Войни! Господи, направи ни войни! Войници, Господи, войни, в името на Исус ние се молим.
Слава на Господа! Нека да пляскаме на нашия Господ.
Ние сега идваме до точката:
[защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин].
Нека се молим: Татко, аз вярвам в Теб! Аз вярвам в Теб! Силата принадлежи на Бога! Благодарим Ти за силата Ти, Господи! Благодарим Ти за силата, Боже! Благодарим Ти за Святия Дух! Изпълни ме свежо сега със Святия Дух! Изпълни ме със Святия Дух! Изпълни ме с Твоята сила! Изпълни ме с Духа Ти! Изпълни ме със силата Ти!
В името на Исус, аз Ти благодаря за Духа Ти, аз благодаря за силата Ти! Алелуя! Твое е царството, царството на Бога. Слава на Бога, алелуя! Благодаря Ти за царството. Твоето царство е сила, твоето царство е правда, Твоето царство е радост, Твоето царство е мир в Святия Дух. В името на Исус, аз се моля за царството и силата и славата на Бога в моя живот, в служение, в бизнес и църква. Аз се моля за царството на Бога, за силата на Бога, за славата на Бога и за мира на Бога. Нека мирът на Бога да бъде в моето семейство. Радост и мир в семейството ми в името на Исус. Любовта на Бога в семейството ми, правдата и любов в моето семейство, Божията любов в моето семейство, Божието царство, силата на Бога и славата на Бога в нас, в името на Исус. И ние сега отдаваме цялата слава, цялата почит, цялата хвала на нашия Бог всемогъщи във всемогъщото име на Исус Христос. Слава! Слава! Слава!
Слава, слава, алелуя!
Слава, слава, алелуя сега и през вечността! /песен/
Ние благодарим на Бога за победата! Благодарим Ти за победата! Благодарим Ти за отговорените молитви! Ние имаме победа, ние имаме отговорите на нашите молитви. Ние Ти отдаваме хвала, слава, почит!
В името на Исус, в името на Исус имаме победата!
В името на Исус, в името на Исус победен е сатана! /песен/
Слава, слава! Сега поздрави съседа си, кажи му: Ти си повече от победител чрез Исус Христос! Иди сега кажи на своя съсед: Аз също съм победител в името на Исус Христос!
Слава на Бога! Скъпи приятели, седнете си сега на местата, успокойте се. Аз ви казах, приятели, трябва да вземем на сериозно молитвата. Ние трябва да се молим, за да бъдем в контакт с Бога, но също трябва да се молим, за да можем да конфронтираме царството на дявола. Апостол Яков казва, че ние трябва да се покоряваме на Бога, но трябва да се противим на дявола и той ще бяга от нас и той ще бяга от нас ако ние му се съпротивим. Така че в молитвата с една ръка отиваме към Бога и с другата фрасваме дявола. Слава на Бога. Трябва да се научим в молитва да изповядваме нашите грехове, да се покайваме от нашите грехове. Това означава значи не само да ги изповядваме, но и да оставяме греховете си.
Не давайте място на дявола.
Така че ние трябва да изповядваме, трябва да се покаем и да прощаваме. Когато отиваш на молитва ти трябва да изповядаш твоите грехове, така че нищо да не стои между теб и Бога и Бог ще чуе твоята молитва, когато ги изповядваш, когато ти се покайваш от твоите грехове и когато прощаваш на другите. Тогава няма проблем.
Всичко е възможно с Бога.
Ние трябва да бъдем с Него, заедно с Бога и тогава може да победим врага. Ние трябва да бъдем войници, войни за да победим дявола в нашите семейства, в нашите бизнеси в нашите служения и църкви, в нашите градове. Така че ние трябва да бъдем сериозни с Бога и да не даваме място на дявола и да не се страхуваме от дявола, той вече е разрушен враг. Ако ти ходиш с Бога нищо не може да те спре, ние сме мощни.
По-силен е Този, Който е в нас от онзи, който е в света.
Амин. Слава на Бога!